PAROCHIEBLAD VAN YPER r::::::::::allerheiligen r november I::::::::::::::::::::::: 1931 Overweging Op het kerkhof Verkeersregeling- TWEEDE JAARGANG NUMMER 9 DE TUINKLOKKE inzonderheid van Sint-Maartens 't Is Allerheiligen en Allerzielen te wege Twee dagen, die geen enkel christen mensch kan voorbijgaan zonder een zaligen, deugddoenden inaruk te ondergaan. Twee dagen, die ons doen denken, willens nillens, aan al die bekenden en btminden, die ons zijn voorge gaan naar dat onbekend, met mysterie omhulde land, dat wij noemen de eeuwigheid, het ander leven. Waar is hun ziele nu Is zij bij U, o God, badend in een eindeloos geluk, in 't oord van eeuwige vrede en altijddurend licht Heb dank, o Heer Of is zij in 't vagevuur en boet ze door haar lijden hare laatste schulden uit Hoort gij haar stem niet die uit de diepte tot u opklimt Hebt medelijden met mij, gij ten minste die mijn vrienden waart»?O Heer, wij bidden U voor haar. Dierbare parochianen, mochten wij toch allen eens haven in den blijden hemel, bij al de Heiligen, bijOnzen Lieven Heer Denkt er aan, gij die op Allerheiligen of Allerzielen naar 't kerkhof gaat, denkt er aan dat ook uw plaats daar gereed ligt dat ook uw lichaam eens ten grave wordt gedragen dat ook uw lichaam neergelaten wordt in den kuil, zes voeten diep dat ook op uw lichaam de aarde dof en somber neer geworpen wordt dat ook uw lichaam tot stof en asch vergaat. Luistert naar de stem der dooden Heden mij Morgen gij. Waar?... Wanneer?... en hoe... zal 't zijn? God alleen weet't.... «Weest allen voorbereid heeft Christus gezegd want ik kom als een dief in den nacht De dood is de groote werkelijkheid van het leven... De dood is 'n schrede op den levensweg en ze beslist over ons lot in de eeuwigheid. Leeft, alsof ge eiken dagsterven moest. Leeft zooals ge zult wenschen geleefd te hebben, als de dood bij u aan klopt. Hoe trouwer we ons kwijten van onze plichten, hoe reiner we bewaren ons hart, des te zekerder we zullen zijn een zaligen dood te sterven. Rechts houdenmaximumsnelheid 15 K.M dwars overstekenenz. enz.! Voorschriften die het verkeer regelen, op groote borden langs de wegen en op de straten staan te lezen en voor de menschen tot waar schuwing dienen. Zulke waarschuwingsborden moesten eigenlijk vóói iedere kerk staan opgesteld, niet om het verkeer daar buiten, maar om het gedrag daar binnen te regelen. 1Te laat komen is oneerbiedig en storend. 't Kan zonde zijn, onder de verplichte H. Mis te laat te komen. 2. Bij 't binnenkomen maakt men het kruisteeken (met wijwater) en bij 't nemen van zijn plaats, kniele men tot op den grond, uit eerbied voor het H. Sacrament. 3. Zij, die buiten stoelen blijven staan, moeten niet met de rug of de schouder tegen muur of pilaar gaan liggen de kerk behoeft niet te worden gesteund, ze is sterk, genoeg. 4. Rechtstaan bij het lezen of zingen van het Evangelie. 5. Geknield blijven van afde Sanctus tot aan het eindfr der H. Mis. Dus niet wachten met knielen tot vlak voor de Conse cratie, want dan duurt het gestommel tijdens de Conse cratie nog voort, wat hinderlijk en oneerbiedig is. 6. Bij de opheffing der H. Hostie en van de kelk met het H. Bloed, opzien naar het altaar en telkens aanbidden met de woorden Mijn Heer en mijn God 7. Niet wegloopen als zgn. het kruisje is gegeven. Ook dan valt de kerk nog niet in. 8. De gebeden na de H. Mis worden door alleti mee- gebeden. 't Is niet passend den priester te laten luidop voorbidden en dan niet te antwoorden. 9. Bidden aan pet of hoed gaat nietaan de vingers gaat slechtaan de rozenkrans is goeduit een kerkboek is beter de H. Mis volgen in een missaal en met den priester opdragen is het best. 10. Bij drommen aan de Communiebank staan en vóór zijn beurt dringen is zeer hinderlijk en stoort de verschul digde eerbied bij U zelf en bij anderen. Zóó zouden er nog veel beschreven kunnen staan. Een artikel over ons klokkenspel, datelectrisch in beweging xoordt gebracht sedert Zondag Octo" ber, moet verschoven worden tot het eerstkomende nummer van De Tuinklokke

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1931 | | pagina 1