DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN YPER TWEEDE JAARGANG zondag 2 9 inovember allen daarheen Zondag 29 Nov. Eer» les van pas 1931 NUMMER ia i inzonderheid van Sint-Maartens te 3 1/2 u. (Vespers te 3 u.) begint in St-Maartenskerk de vermaarde Plechtige Octaaf ter eere van de H. Barbara, patrones van de goede dood. Eiken avond, van 30 Nov. tot 4 Dec. onder het Lof van 6 u„ opgeluisterd met schoon gezang. Groot sermoen door den uitstekende volkspredikant Pater Haverbeke, Dominikaan uit Leuven 's Morgens wordt telkens een Korte onderrichting gehouden onder de H. Mis die opgedragen wordt te 7 uur ter intentie van al de leden der Confrérie van de H. Barbara. 't Was 'n vroolijke feestmaaltijd. Goed dat was de koning altijd, vriendelijk, rechtvaardig, 'n man met 'n hart. Maar vandaag was Alphonsus, koning van Aragon, al bijzonder ver gegaan met zijn goedheid zijn bedienden had hij uitgenoodigd aan zijn eigen tafel. Hij zelf zat mede aan en 't was 'n maaltijd als voor vorsten. Plotseling, terwijl men klonk en zong naar hartelust, kwam er 'n man binnen, aan wien men terstond zag, dat hij hier niet 't huis hoorde, 't Was een bedelaar Zonder zich aan iemand te storen, liep de bedelaar recht op de rijk-voorziene tafel aan en.... nam 'n schotel met kostelijke spijzen weg, en zette zich op 'n zetel en begon onmiddelijk te eten.... 't Duurde enkele oogenblikken voordat de gasten van hun verbazing bekomen waren. Doch toen rees men van alle kanten op, om den onbeschaamden vlegel te keer te gaan. Doch zie met 'n gebiedend gebaar wees de koning hun, om weder plaats te nemen en den man zijn gang te laten gaan. Met grenzelooze ontzettingen nauw ingehouden woede aanschouwden 't de genoodigden hoe de bedelaar nog van verscheidene schotels iets wegnam en ten laatste wegtrok gelijk hij gekomen was, zonder zelfs naar zijne Majesteit om te zien. Daar kwamen de tongen los. Zoo'n deugniet Zoo'n onbeschofte lomperd Koning riep een der gas ten laat ons toch toe hem op geduchte wijze te leeren, hoe hij zich jegens Uwe Majesteit te gedragen heeft Van alle zijden der feesttafel weerklonk 't zelfde verzoek. Vrienden sprak de godsdienstige vorst gij zijt allen veel onbeschaamder en onbeschofter dan deze be delaar 't Was afgesproken werk ik heb den man bevo len alzoo te doen. En waarom? Omdat ik van u bemerkt heb, dat gij 't schoone christelijke gebruik verzuimt, van vóór en na tafel te bidden. God, de Koring der koningen, geeft u alle dagen overvloed van spijzen. En nooit hebt gij een woord van dank voor Hem over Beschaamd hadden de gasten de oogen neergeslagen. En in 't vervolg, werd er aan 't Hof van Koning Al phonsus van Aragon door allen, vóór en na tafel, naar behooren gebeden.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1931 | | pagina 1