DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN IEPER VIERDE JAARGANG 1933 NUMMER 4 Z O IN D A O 21 MEI H. Hartemaand Als voorbereiding tot de grootsche H. Hartefeesten en Jubelprocessie van Tuindag a. 8. (6 Augustus) zul len wij allen den Junimaand met bijzondere godvruchtig heid vieren, ter eere van het H. Hart van Jesus. Wat zu'len wij doen 1. Thuis, het H. Hartebeeld laten prijken, versierd en verlicht. Heeft Jesus niet beloofd Ik zal de huizen zegenen waar mijn Beeld zal vereeid worden Hebt ge reeds het H. Hart laten introniseeren in uw huis Zooniet, laat het nu doen binst den H. Hartemaand. Zooals wij het portret van een vriend, van een overste, van een vader in eere houden zoo, en veel meer, moe ten wij de beeltenis in eere houden van onzen trouwen Vriend, van onzen beminden Vader, van onzen hoog verheven Koning met zijn Liefderijk Hart. 2. Dikwijls ter kerke komen, 's Zondags en in de week, omdat daar, in het heilig Tabernakel, Jesus' Heilig Hart aanwezig is, riet enkel in beeltenis, maar in waaiheid en wezenlijkheid daar leeft, daar waakt, daar klopt van eindelooze liefde tot ons het Heilig Hart van Jesus. Aanwezig zijn bij Jesus' komst Hij komt immers eiken dag in de H. Mis. Ons hart geven aan Jesus, als een levend tabernakel, waar Hij kan komen in rusten dikwijls te Communie gaan. 3. Den eersten Vrijdag (2 Juni) vieren met H. Mis en Communie. Op den vooravond van den eersten Vrij dag, de schoone, diep-godvruchtige oefening van het Heilig Uur bijwonen te 7 u. in St- Maartenskathedraal. 4. Inzonderheid den grooten dag, den Feestdag van het H. Hart vieren. Daags voordien, op Donderdag 22 Juni, zal de mach tige schaar der schoolkinderen hun lieve bloemenhulde aan Jesus aanbieden. En op den dag zelf, op Vrijdag 23 Juni, moeten de vlaggen wapperen aan onze huizen, van 's morgens vroeg, Christus Koning ter eere dien dag moeten de H. Communiën overtalrijk zijn in de kerkdien dag moeten de familiën de vernieuwing doen van hun toewijding ■aan het H. Hart van Jesus. leper's Heerlijk; H. Hartebeeld Als ge binnenkomt in St-Maarten8kathedraal, dan treft u, onder den zegeboog van het hoog altaar, het monumentale bronzen beeld van het Allerheiligste Hart een meesterstuk van beeld houwer De Beule, dat wij te danken hebben aan de vrome vrijgevigheid van de Iepersche bevol king. Hoe heerlijk schoon F Hoe sprekend Is het niet alsof de Zaligmaker ons toeriep: «Komt, Komt allen tot Mij, die belast en beladen zijn, en Ik, Ik zal u verkwik ken Ziet Zijn handen F Ziet Zijn voeten F Zij dragen nog de wonden van de.kruisiging F Ziet Zijn Hart F En leest in zijn oogen, leest op Zijn lippen, of Hij u niet, och zoo minzaam, aan spreekt ziehier het Hart, dat de menschen zoo bemind heeft, en helaas voor zóózeel liefde zóóveel ondankbaarheid ontvangt Beziet dat Hart F Zoo immers vertoonde zich Jesus aan de H. Margareta Maria, te Paray-le-Monial. Om ringd is het van lichtvuur komt er uit geborreld was dat Hart niet het licht der weield, een blakende gloed van liefde? Omstrergeld is het met een kroon van doornen; een Kruis staat er in geplant: zinnebeel den zijn het van het lijden en den dood, dien Hij uit liefde voor ons verdroeg. Toe, brave menschen F weest niet doof voor Jesus stem weest niet onverschillig aan Jesus'liefdeviert den Junimaand ter eere van het H. Hart. DE TUINKLOKKE inzonderheid van Sint-Maartens ADMINISTRATIE varachijnt 6, Cartonstraat Poatcheck 279.230

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1933 | | pagina 1