DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN IEPER VIERDE JAARGANG inzonderheid van Sint-Maartens ZONDAG ÏO SEPTEMBER Er Is groote Missie in leper Heilig Jaar 1933 NUMMER 7 DE TUINKLOKKE verschijnt tienmaal ja ara ADMINISTRATIE Cartonatraat, 6 Postcheck. 279.230 Tuindag was dit jaar eer. overheerlijke dagde menschen spreken er met fierheid over en met bewondering zij vergeten de moeite, die zij zich getrocst hebben, vooral die laatste dagen, met hunne koortsige bedrijvigheid. Die dag was een hoogtepunt I Een uitgangspunt Toch niet Die dag moet zijn een uitgangspunter is maar één hoogtepunt en 'tis binnen te gaan in Gods schoonen Hemel. Alle andere gebeurtenissen, hoe schoon ook, zijn geen rustpunten maar vertrekpunten. Anders vergaat het mrt onze ziel lijk met de versie ring, die op dien dag onze stad schoon maakte. Zij ver kwijnt en vergaat. Onze zielen moeten zijn geen gemaakte bloemen maar groeiende, bloeiende, tot vruchten zich- omvor mende bloemen Daarom... daarom wees niet bang, goede lezer bereid U opnieuw tot de Zending in October. De zending Geen zwaar werk wordt U gevraagd, geen roosjes maken nachten achtereen om achterna dan nog angstig te droomen.dat de dag er is en uw huis alléén niet gereed was Geen koortsigheid, geen uiterlijkheid dezen keer! Maar de pracht van 6" Augustus moet een uiterlijk beeld zijn van wat onze zielen moesten zijn van binnen zonnig, zuiver, bloeiend voor Gods aanschijn Nu zijn ze veelal gekwetst, verstrikt, en achter vrien delijke aangezichten zit scms een droevige heelemaal niet naar.God-lachende ziel! Dat is jammer in een stad die een Maria stad was en is, nu al sedert meer dan vijf eeuwen Dat is jammer in een stad die nu toegewijd is aan Jesus' H. Hart voor onze zonden doorboord! Predikanten Maken wij van ons hart eene bloeiende, geurende, levende roos. Daarvoor komen op Zondag 22 October Paters Redemptoristen om hierin de vier parochiekerken, tien dagen lang, ons te helpen in dat innerlijk zuiverings- werk en üersieringswerk der ziel. Het zijn flinke predikanten die zullen optreden In St-Maartens, EE. PP. Desmyter en Geerebaert InSt-Pieters, EE.PP. Van Heybeeck en Jac. Janssens; In St-Jacobs, EE.PP. Van Linden en Vander Meeren; In St-Niklaas, EE.PP. Van Hoeymissen enVanLierde. Iets voor U 't Vraagt geen tijd, geen onkosten, och neen 1 Er wordt goede rail gevraagd en dat hebt gij, menschen van Yper, er wordt liefde gevraagd, en beminnen dat kunt gij Er wordt boetvaardigheid gevraagd voor de bekeering der zondaars en dit is de roep, die in dezen tijd van uit den hemel over ons land en over de wereld schijnt te gaan. Brave zielen, bidtboeten offer tEn de zending lukt! J. Vermaut, pastoor-Deken G. Bonte, p. van St-Pieters J. Delanote, p. van St-Jacobs J. Denys, p. van St-Nicolaas. Dit Heilig Jaar moet voor alle christenen een jaar zijn van grooter heiliging. Als het dat doel niet bereikt, zal het niet beantwoorden aan de verlangens van het Hart van onzen Koning en Verlosser. Dat eenieder voor zich een heiligingsprogram uitstippele en het voornemen make ruim de heilschatten te gebruiken, welke onze Goddelijke Verlosser ter onze beschikking heeft gesteld. Z. H. PAUS PIUS XI. Rozenkrans=processie Op Zondag 8 October, Plechtigheid van den Aller heiligsten Rozenkrars, zooals elk jaar, gaat uit de St- Jacobskerk eene Processie uit, die eerst en vooral eene gebeds-processie ie. Daarin worden namelijk door al de deelnemenden de Rozenkrans gelezen. Voor hem die weet en verstaat dat Waar twee of meer in Jesus' Naam vereenigd zijn om te bidden, daar is Jesus zelf in hun midden dat Christus zelf ons geleerd heeft te volharden in het roepen en kloppen, om te verkrijken betgeen wij begeeren dat de Rozenkrans een bijzonder krachtig gebed is voor hem, die dit alles weet en verstaat, lijdt het geen twijfel Hij gaat mee in de Processie I

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1933 | | pagina 1