In St=Maartenskerk Uit onze Kerkregisters leper's schoonste dag: Het nieuw altaar tan St-Maartens heeft veel beziens. Vooral trekt onze aandacht het altaarblad, gevormd uit vijf oude paneelen, in rijk gepolychromeerd beeldhouw werk (uit de XVI eeuw) in haar sierlijke en passende inlijsting. Deze paneelen zijn een gift van wijlen M" Waffe- laert, bisschop van Brugge. Ook dit altaar is waardig van St-Maartens Kathedraal en strekt ter eere van den Heer Ingenieur Coomans en van den beeldhouwer Lelan van Kortrijk. St-Maartens kreeg zijn eerste brandvenster, voorstel lende de dood van Christus op het Kruis. Het werd vervaardigd door het huis Ladon van Gent en is een milde gift van de douairière de Saulcy en hare dochter Juffrouw Leonie Keingiaert de Geluveld. Iedereen kan zien, dat het volledige voldoening geeft. Door het doopsel herboren 21 Juli, Nelly Wouts, d.v. Maurice en Julia Wyffels, Surmontstraat23 Juli, Robert Beernaert, z. v. August en Irma Breyne, Noordlaan; 23 Juli, Maud Fisher, d.v. Frederic en Arthesima DeCooman, Hondstraat; 23 Juli, Greta Fisher, d.v. Frederic en Arthesima DeCooman, Hsndstraat; 30 Juli, Nicolle Calberson, d.v. Leon en Yvonne Galle, Mondstraat; 30 Juli, Francois Rébéré, z.v. Maurice en Esther Deböosere, Kaai-West; 30 Juli, Irène Beun, d.v. Gaston en Maria Scrive, Janseniusstr. 2 Aug., Herwig Lamoral, z.v. Herman en Marie-José Rommens, Dixmudesteenweg; 6 Aug., JulienneVerleure, d.v. Emiel en Fernande Debacker, Dixmudesteenweg; 8 Aug., Lea Erard, d.v. Karei en Maria Darras, Brug- gesteenweg; 13 Aug,, Anne-Marie Denys. d.v. Celest en Maria Breyne, Elverdinghestraat 15 Aug., Geor gette Vande Casteele, d. v. Adslphe en Jeanne Talon, Lange Meerschstraat 15 Aug., Etienne Degraeve, z.v. Gaston en Maria Depuydt, Pennestraat 20 Aug., Irène Doutrelandt, d.v. Georges en Jeanne Bulckaen, Plumer- laan 22 Aug., Jacques Vanderhaeghe, z. v. Armand en Alice Cluyse, Dehaernestraat 4 Sept., Irène Wulle- pit, d. v. Henri en Henrica Vandenbilcke, Cartonstr. Door het huwelijk verbonden 26 Juli, Raphaël Coulier (Boesinghe) en Simone Jonckheere, Elverdinghestr.29 Juli, AlbertSix (Komen) en Jeanne Caesemaeker, Elverdinghestr.; 5 Aug., Henri Parein en Yvonne Therry, Slachthuisstr.23 Aug., Leopold Cornette (Rousbrugge) en Marg. Jonckheere, Rijselstr.; 6 Sept., Achille Neels (Brielen) en Jeanne Claus, Stoffel8tr. In den Heer ontslapen 24 Juli, Alphonse Verfaillie (1893), echtg. v. Martha Deceuninck, Boterstr.; 29 Juli, Alix-Mathilde Cordon nier (1860), wed. v. Ferdinand Vandaele, Dixmudestr.; 2 Aug., Frans Vermeersch (1862), echtg. v. Idalie De' Clercq, Dixmudestr 5 Sept., Julie Pauwels (1865) echg. v. Henri Roosebeke, Bruggesteenweg. Als een engeltje ten hemel opgevlogen op 22 Juli, daags na zijn geboorte, Nelly Wouts, d. v. Maurice en Julia Wyffels, Surmontstraat. Aldus werd het feest van 6 Oogst sinds maanden aangekondigd; en nu het onder zoo'n stralende zon, in zoo'n ongehoorden wedijver onzer christ»ne bevolking en in zoo'n weergalooze pracht is voorbijgegaan, kunnen wij gerust herhalen dat het leper's schoonste dag was I De aanblik die onze mooie stad aanbood was onge ëvenaard. Wel mogen we erbij voegen, dat leper's weidsche straten, kunstige gevels en grootsche monumen ten meer dan eenige andere stede medehielpen om de versieringen tot hun recht te brengen maar wat me menschen uit verschillende gewesten verzekerden «al is leper het laatst van onze West Vlaamsche steden aan de beurt gekomen om de toewijding aan 't H. Hart te vieren,'t was best zoo, want leper spant de kroon Wij zelf, Ieperiingen, verontschuldigden ons al, eer we met de versiering begonnen we kunnen natuurlijk Brugge of Kortrijk of Roeselare riet evenaren, dat was in den goeden tijd voor zes of zeven jaren... steden met veel grooter bevolking... Welnu we hebben het schoonste geëvenaard zooniet overtroffen Dit zeggen is hulde en lof brengen aan onze christene bevolking. Het is welverdiende hulde en lof aan de vele ijverige werkers en werksters, om hun edelmoedigheid, om hun kunstzin, om hunne grootsche inspanning ter eere van Jezus H. Hart en ter eere van Maria, onze stadspa trones. Uwe geestelijkheid houdt er aan en is gelukkig hier nogmaals allen te bedanken, groot en klein, rijk en arm.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1933 | | pagina 2