leper's Toewijding aan het H. Hart Abonnement want met onuitsprekelijk genoegen zagen we kransen en vlaggen en bloemen tot in de verste en kleinste wijken ■wees verzekerd dat zooveel ijver met zoo'n edel doel ook een waarborg is van 's hemels zegen De toewijding aan Jezus' H. Hart wil toch alleen door al dit uitwendig eerbetoon de verzekering brengen van onzen eerbied en onze liefde tot Hem, dien we als Koning huldigen onzer stede, onzer huisgezinnen, onzer harten I Tot bekroning kwam dan de processie van O. L. Vr. van Tuine, door de prachtig befestoende straten, met hunne schitterende praalbogen, reusachtige bloemenkro nen, kunstig uitgewerke emblema's, wimpels en vanen, bladeren en green, overweldigend in de blakerende Oogstzon 't ls lang dat leper niet meer zulke toeloop van volk zag, en geen twijfel de naam der vernieuwde Processie van leper s Patrones is voor goed gemaakt en in de aan palende gouwen rondgedragen. En zij verdient het. Heeft de geweldige hitte van dien dag den Ommeganck wat lang doen schijnen, 't was ook de eerste maal 1 Maar -de goede orde, de schilderachtigheid der groepen, de pracht der kostumen, de eenheid der opvatting, den smaak en keurigheid in de uitvoering, maken van leper's Ommeganck iets eenigs in Vlaanderen eene processie die leper zelf is, gewassen uit leper's verleden, verbeel dend leper s geschiedenis tot op den dag van heden, en hoog getuigenis afleggend van leper's gehechtheid en liefde tot Maria zijne Patrones Zoo moge ze leven tot in de verste toekomst Namens het feestcomiteit, J. VERMAUT, deken van leper. Een belangrijk document dat dient bewaard te worden de treffende toespraak gehouden, door den Heer Burge meester Vanderghote, bij leper's plechtige Toewijding aan het H. Hart, op Zondag 6 Augustus 1933. De Gemeenteraad van Yper heeft in zitting van 27 Februari 1928 besloten de stad Yper en hare bevolking aan het Heilig Hart toe te wijden. Bij deze beslissing heeft hij, het voorbeeld volgend van talrijke steden en dorpen van het land, de noodza kelijke heerschappij van God almachtig over ons open baar leven willen erkennen. Dat deze getroffene beslissing met de innigste gevoelens van onze bevolking overeenstemde is vandaag met klank bewezen door de algemeene bevlagging en versiering van onze huizen, straten en openbare plaatsen die, dank zij de geestdriftige, ijverige en offervaardige medewerking van al de klassen en standen onzer bevolking, verwezen lijkt werd. En 't verheugt mij in hoedanigheid van burgemeester der Stad en in uitvoering van die beslissing, de eervolle taak die mij opgedragen werd te mogen volbrengen in tegen woordigheid van de afgevaardigden van het stadsbestuur en van de stedelijke geestelijke overheid, in tegenwoor digheid van talrijke bisschoppen en prelaten die uit den vreemde zijn opgedaagd om met ons deze plechtige con secratie te vieren. Aan den voet van ons heerlijk herrezen belfort, statig praalgebouw dat niet alleenlijk de burgerlijke trots onzer voorvaderen verkondigt maar ook nog hunne trouw aan Land en Vorst en hunne kristene overtuiging belijdt, aan den voet van onze platgeschotene Lakenhalle, dat heerlijke zinnebeeld van den stoffelijken voorspoed van Yper in de middeleeuwen, midden onze Groote Markt die sinds eeuwen het poppelend hart van het burgerlijk Yper was en steeds is gebleven, wil ik, in naam van onze bevolking, in naam van het Stadsbestuur, de heerschappjj van Jesus Heilig Hart openbaar erkennen en Christus plechtig tot Koning van onze gemeenschap uitroepen. Dat Christus dus heersche over ons allen! Moge Zijn heerschappij van liefde en rechtvaardigheid ons brengen broederlijkheid en maatschappelijken vrede. Dat Hij heersche over onze huisgezinnen! Moge Uw zegen, O Goddelijke Zaligmaker, rusten op onze Vlaam- sche haardsteden, op de wiegen onzer boorlingen, op de blonde hoofden onzer jeugd, op de dagelijksche offers onzer vaders, op het stille doodsbed onzer stetvenden. Schenk hun allen de vrede des harten. Heersch vooral over onze stad, over onze huizen, onze winkels, onze werkhuizen en praalgebouwenMoge Uw zegen nederdalen op ons geliefde Yper, dat sinds eeuwen onder de bescherming Uwer Goddelijke Moeder staat. Met oprechte gevoelens van geloof in U en van liefde tot U die gezegd hebt Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven willen wij U onze stad en hare toekomst toevertrouwen. Moge onze toewijding U welgevallen wezen! Moge onder Uwe hoede het kristelijk Yper van weleer uit zij i puinen herrijzen, even schoon en edel, en heerlijk als het oude Belfort dat over duizend jaar onze voorvaderen, steen bij steen, ten hemel hebben opge bouwd. Moge onder Uwen zegen, onze door den oorlog geknakte stad, eene betere toekomst te gemoet zien! In Uwe handen leggen wij, Kristus Koning, onze ver wachting en ons betrouwen 1 Het jaar 1933 is reeds gevorderd en we spraken nog niet eens, met onze trouwe lezers en lezeressen, over hun abonnement op de Tuinklokkc. 't Wordt tijd, nietwaar? Binnen kort zullen onze goede ijveraarsters, die u regelmatig ons bladje of liever uw bladje thuis brengen, een bezoekslen afleggen en vragen naar uw bijdrage. Wie den prijs van 't abonnement betalen wil, geve 5fr. Wie zooveel niet betalen kan geve een paar frank of nog minder. En wie vindt dat het nog te veel is, die verge- noege zich ermee onze ijveraarsters... vriendelijk te ont vangen: volgaarne zullen zij niettemin de Tuinklokkc ®f" geven in al de huizen der parochie, ook bij u. Aan de begoede parochianen durven wij vragen dat zij hun vrijgevigheid zouden getrouw blijven en hun eere- bijdrage niet verminderen. De Tuinklokke verschijnt tienmaal 's jaars en wordt telkens gedrukt op meer dan 4000 exemplaren. Wij zul len voort ons best doen om leper's parochieblad steeds aantrekkelijk en nuttig te maken. 't Is voor Onzen Lieven Heer en 't is voor 't welzijn van ons christen volk.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1933 | | pagina 3