Goddelijke Diensten Zielmissen 's Zondag-s September ZONDAG 10. Te 7 u. H. Mis en alg. Communie ▼oor de Congreganisten. Te 10 u. wordt de Hoog mis uitgevoerd door het gemengd zangkoor uit Toerkonje. -Na de Hoogmis, kleine Congregatie na Vespers en Lof, groote Congregatie. Maandag II. Kwart vóór 8 u. zielmis voor Juffr. Henriette van Batenburg. Te 8 1/2 u. vertrekt in autocar (Groote Markt) de Bedevaart der Congreganisten naar O. L. Vrouw van Dadizeele. Woensdag 13. Te 7 u. zielmis voor den Heer Frans Vermeersch. Donderdag 14. Te 8 1/4 u. in St-Maartens, Sol. Mis ter eere van God den H. Geest, voor onze school kinderen. Vrijdag 15. Feestdag van O, L. V. van de zeven Weeën. ZONDAG 17. Onder de H. Mis van 7 u. alg. Communie voor de plechtige Communicanten van 1932 en 1933, alsook voor de kinderen der groote en kleine leering. In St-Pieterskerk wordt de plechtigheid gevierd van O. L. Vrouw van de Zeven Weeën volle aflaat die meermalen op denzelfden dag kan verdiend worden. voor de zielen van 't vagevuur gelijk de Portiuncula aflaat. Maandag 18. In de kapel der Arme Klaren begint vandaag de negendaagsche plechtigheid ter eere van O. L. V. van Salette. Eiken avond te 7 u. Lof en Sermoen door Eerw. Pater Paulus, Recollet. Woensdag 20, Vrijdag 22 en Zaterdag 23 zijn Qua tertemperdagen geboden vasten en vleeschderving. Woensdag 20. Te 7 u. zielmis voor den heer Frans Vermeersch. Gedurige aanbiddirg in de Kapel van het Jongensweezenhuis. ZONDAG 24. Onder de H. Mis van 6 u. en van 7 u. alg. Communie voor den H. Hartebond der christene vrouwen en jonge dochters. 'sNamiddags vergadaring der Congregatie. October ZONDAG 1Te 7 u. H. Mis en alg. Communie voor den H. Hartebond der mannen en jongelingen. Vandaag begint, in St-Jacobskerk, de plechtige Octaaf ter eere van O. L. Vrouw van den H. Rozenkrans. Op alle weekdagen is er plechtig Lof te 6 u. Dinsdag 3. Te 7 u. zielmis voor de Heeren Ar- mand en Roger Persyn. Woensdag 4. Feestdag van den H. Franciscus van Assisië. Generale absolutie voor de Derde-Orde- lingen. Te 7 u. Sol. Mis voor den Heer Karei Mou- cheron (fundatie). Te 10 u. Sol. Huwelijksmis voor den Heer Louis Versailles en Juffr. Suzanne Tavenier, Vandenpeereboomplaats. Donderdag 5. 's Avonds te 6 1/2 u. zegenrijke oefening van het H. Uur. Vrijdag 6. Te 7 u. Sol. Mis ter eere van het H. Hart van Jezus met Algemeene Communie en akte van Toewijding. 's Avonds te 6 1/2 u. plechtig Lof Kruisweg. Zaterdag 7Feestdag van O. L. Vrouw van den H. Rozenkrans, Kw. vóór 8 u., zielmis voor den Heer Rosier Bemert. ZONDAG 8. Te 7 u. H. Mis en Alg. Communie voor de Congreganisten. Te 4u. gaat de Bedevaart van den H. Rozenkrans uit, op St-Jacobsparochie. Woensdag II. Kw. vóór 8u., zielmis voor Juffr.. Henriette van Batenburg. Allen naar de groote Missie of Zending die gehouden wordt, tien dagen lang, in de vier parochie kerken zij begint op Zondag 22 October en eindigt op Woensdag 1 November (Allerheiligen). 't Zijn dagen van zegen, dagen van zaligheid Weest edelmoedig en zet alle beletselen van kant In St-Maarienskerk, le 11 I j2 u 10 Sept.v. Vr. Silvie Descamps-Didier, Dizroudcstr. 17 Sept., v. dh. Louis Delaere en zijn zoon Arthur, Dixmudestr. 24 Sept., v. H. en Vr. Emiel Durnez, Dixmudeatw. I October, v. dh. Leon Jonckheere, Elverdinghestr. 8 October, v. de afgestorvene leden van het syndikaat der beenhouwers. In St-Pieterskerk, ie 8 1/2 u. 10 Sept., voor Alphonse Desramault. 17 Sept.. v. Felix Anne. 24 Sept., gez. Mis v. Albert Boone. In St-Jacobskerl(, te 8 1/2 a. 10 Sept., voor Henri Spotbeen. 17 Sept., v. Madame Devos-Dewacckel. 24 Sept., ter eere van 't H. Hert van wegens de in woners der Meenenstraat. 8 October, v. Gustave Vyncke. In St-Nicolaaskerk 10 Sept.. te 9 u. v. dh. André Renet, Elverdinghestr. te 10 u. v. dh. Ch. Swyngedouw, Veurnestw. 17 Sept., te 8 u. v. dh. Ambrosius Maes, Dicke» buschstw. te 9 u. v. Mevr. Jeanne Coutrez, echtg. v. Hector Vandermarliere, Tempelstr. 24 Sept., te 9 u. v. Mevr. Marie Packet, echtg. v. Alfons Debouvere. I October, te 9 u. v. dh. Theofiel Herreman. Drukk. P. Boudry-TempermaD, Meenenatraat, leper

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1933 | | pagina 4