PAROCHIEBLAD VAN IEPER «w VIERDE JAARGANG 1933 inzonderheid van Sint-Maartens ZONDAG IQ NOVEMBER De Plechtige Octaaf de M. Barbara in St»Maartenskerk 300ste Verjaring NUMMER 9 DE TUINKLOKKE DE TUINKLOKKE ADMINISTRATIE ▼arschijnt Cartonstraat, 6 Poatcheck. 279.230 ter eere van patrones van de goede dood wordt gevierd Zondag 3 Dec. Maandag 4 Dec. Dinsdag 5 Dec. T*' Woensdag 6 Dec. 1 Donderdag 7 Dec. Vrijdag 8 Dec. 1f!T 1 Onze predikant E. PATER GELIN Zondag ioD,i: Redemptorist De devotie tot Sinte Barbara is een eeuwenoude hpersche traditie. En heel de stad doet mee. Uit de vier parochies komen de christene menschen naar die schoone oefeningen in St-Maartenskerk. Als predikant hebben wij een Hinken Pater Redemp torist, E. Pater Gelin, die onlangs de groote H. Missie op prachtige wijze gepredikt heeft, in St Pieters. En de oefeningen zijn zoo geschikt dat zij als een vernieuwing en uitdieping uitmaken van de groote H. Missie. Christene menschen van leper, gij zult nogeens, acht dagen lang, uw hart mogen ophalen en van die deugddoende sermoenen genieten. De oefeningen der octaaf zullen opgeluisterd wor den door schoon gezang en zijn geschikt al3 volgt OP ZONDAG 3 DECEMBER te 3 u. Rozenkrans, openingssermoen en plechtig Lof OP DE WEEKDAGEN van 4 tot 8 December twee sermoenen daags 's morgens, een korte onderrichting onder de H. Mis van 7 u., '8 avonds te 6 u. Rozenkrans, Sermoen en plechtig Lof. OP ZONDAG 10 DECEMBER te 3 u. Rozenkrans en sluitingssermc en, Plechtig Lof en precessie binren de kerk. Toe, brave menschen, Iaat die dagen van zegen en genade niet voorbijgaan. We rekenen op een machtigen toeloop en vurigen ijver I Voor inschrijving in de Confrérie van de H. Barbara gelieve men zicH te wenden tot Juffr. Lerrould, Boesin- ghestraat. In de Passië'Week Maart 1934 zal in St-Pieters de instelling van het Broederschap der zeven Smelten van Maria plechtig herdacht worden. Vóór het jaar 1632 was de godvruchtigheid tot de Weedemmen van Maria, misschien sedert lang reeds geoefend in St-Pieterskerk. Immers toen op 22 Decem ber van gemeld jaar, de donder op den toren van de Kerk vie', en het schavier erdoor veroorzaakt gansch de Kerk dreigde in asch te leggen, hebben de parochianen hun toevlucht genomen tot hunne geliefde godvruchtig heid der zeven Wee'n en 't is aan de bescherming van de Moeder van Smerten, dat zij toegeschreven hebben, dat de toren alleen afbrandde en het overige der Kerk gespaard bleef. Ook groeide de godvruchtigheid tot de zeven Wee- dommen zoo zeere, dat in 'tjaar 1634, htt Broeder schap der zeven Wee'n ingericht xserd en door den Paus met aflaten begunstigd. Garscb leper en gansch het omliggende wilde van 't Broederschap deel maken.Uit het Handboeksken...van Z. E. H. Ad. Duclos.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1933 | | pagina 1