PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 24 DECEMBER VIERDE JAARGANG 1933 NUMMER 10 DE TUINKLOKKE DE TUINKLOKKE inzonderheid van Sint-Maait?ns ADMINISTRATIE verse mjnt Cartonstraat, 6 tianmsti i ja&ri Postcheck. 279.230 'T is Kerstdag Sinds vier weken de weken van den Advent hebben wi] verlangend uitgezien naar de komst »an Christus, naar het (eest van Zijn gebooite ,op Kerstdag. Nog Zondag laatst, 3d* Zondag van den Advent, hoorden wij, in het Epistel der Mis, den heiligen Paulus ons toeroepenVerheugt u in den Heer!... want de Heer is nabij 't Is Kerstdag, morgen! Gisteren en eergisteren was men, in kerken en kapellen, in de weer om 't stalleke op te timmeren I Reeds zitten er Maria en Jozef ep de knieën reeds staan de herderkes en hun schaapkes, geschaald in het ronde... Dit alles geschiedt bijen rond een kribbeke. Maar't ligt nog geen kindeke in 1 En de kindertjes der paro chie komen eens loeren en naderen, naderenhun oogskes bekijken dat stalleke en hun vingerkes wijzen er naartoe en ze fluisteren Z'e daar, in dat kribbeke't is daar dat Onze-Lieven-Heerke morgen gaat in liggen »...Och, wat zeg ik, de kinderkes? Wij, groote menschen, voelen ook wij niet ons hart ontroerd van blijde verwachting? 't Is Kerstdag, morgen I 't Is Kerstdag, morgen! En heel den dag zijn koster en bedienden bezig met de kerk op haar schoonst te zetttn;... nieuwe, lange kaarsen prijken op het altaar;... en 't worden bloemen aangebracht, en 't beste tapijt wordt op den vloer gespreid... en nieuwe, kraaknette dwalen op den Com muniebank en op het Altaar... En iedereen die 't ziet denkt dat dezen nacht geheel het altaar en het koor gehuld zal zijn in licht;... tn dat nu weer de blijde zang der engelen, dien men sinds weken niet meer hoorde weergalmen zal: Gloria in excelsis Deo!... en dat dees' nacht Jrsus weer op aarde komt en, Zie, zoo fluistert ons Geloof, 't is daar op 't altaar dat dezen nacht, in de heilige Mis, Onze Lieve Heer opnieuw geboren wordt en rusten zal op 't helderwitte doek... 't Is K'rstdag morgen 't Is Kerstdag, morgen! En d n heelrn namiddag in parochie- en klooster kerken is 't een grduiig nader en naderschuiven tot bij de biechtstoelen...; en 't duurt tot laat in den avond...; cn 'tis zoo stil en rustig in de keiken;... en steeds komen er nieuwe menschen bij;... en 'tis zachtjes vezelen, daar binnen in de geh> imzinnige donkerte van den biechtstoel... En zegenend gaat 's priesters hand omhoog;... en vrede daalt neJer in de harten... Het kribbeke is gereed het kribbeke van het hart. En de engelkes bekijken die hartekes en wijzen er naartoe en fluisteren; Zie, daar, in dat harteke; 't is daar dat, dezen nacht, Onze Lieve Heer, in de heilige Communie, gaat komen rusten 't Is Kerstdag, morgen! 't Is donker en stil langs straten en wegen daar hangt een blijde verwachting in de lucht... en hoort opeens, gaan de bronzen klokken in den toren aan 't luiden. Bing Bang Boeng Bing Bang Boeng Bing Bang Boeng 't Is Kerstdag nu En 't christen volk trekt op, in blijde ingetogenheid, naar de Kerstmis in den donkeren stillen nacht. En, ziet, och ziet; het KindjeJesus ligt in 'tKribbeke; Maria en Jozef knielen er bijen herderkes en schaap kes staan er rond; En allen kijken, kijken naar het Kin dekei... 't ls Kerstdag nu! 't Is Kerstdag nu En hoort, aan't altaar, gaat de Priester opGloria in exceltis Deo! En aan de Consecratie heft hij de heilige Hostie, 't Kindeke Jesus, omhoog, zoo hoog hij kan. En allen kijken, kijken naar het Kindeke 't Is Kerstdag nu! 't Is Kerstdag nu En ziet, aan de Communiebank knielt iedereen neêr. De Priester komt tot hen enZiehier, zoo zegt hij, 't Lammeke Gods I En de heilige Hostie, 't Kin deke Jesus, daalt neder in het kribbeke der harten. En allen kijken, kijken binnen in hun hart naar 't goddelijk Kindeke!... 't Is Kerstdag nu! Och, Kindje Jesus, waarom zijn er menschen, voor wie 't geen Kerstdag is? *n Zalig INieuwjaar wenschen u de Geestelijken der Parochie: E. H. J. VERMAUT, pastoor-deken, Janseniusstraat, 5 E. H. M. Huyghe, onderpastoor, Janseniussstraat, 3 E. H. M. Deconinck, onderpastoor. Wallestraat, 1

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1933 | | pagina 1