PAROCHIEBLAD VAN IEPER 1934 ZONDAG 11 FEBRUARI VIJFDE JAARGANG NUMMER 1 DE TUINKLOKKE DE TUINKLOKKE inzonderheid van Sint-Maartens ADMINISTRATIE ▼arachijnt tienmaal iaari Cartonstraat, 6 Postcherk 27 9 230 Vastentijd Dit jaar valt de Vastentijd ongeveer samen met de laatste weken van het H. Jaar: het Jubeljaar van onze Verlossing zal immers eindigen op tweeden Paaschdag, zijnde 2 Ap'il a.s. Reden te m»(r om deze Vasten te heiligen, den Vaetentijd heilig overte brengen. In veratervicgen gebed. Versterving Er zijn hedendaags vele naam christenen die nog enkel leven voor het plezier, het zinnelijk genot... juist gelijk de heidenen. Als trouwe christenen zullen wij de Vasten in eere houden; in geest van boetvaardigheid de ontberingen dragen die ons worden opgeleid afzien van wereldsche feesten en ijdelheden ons zeiven kleine verstervingen opleggen: in 'tvroeg opstaan, aan tafel, in 'twerk, enz. En hoe gemakkelijk is het niet geestelijke versterving te beoefenen ons toe te leggen op eenvoudigheid, oot moedigheid, verduldigheid, vriendelijkheid. Bijwonen der H. Mis De christen menschen. in de Vasten, bidden beteren ook meer dan op andere tijden. Welnu, het grootste en schoonste gebed is en blijft de H. Mis: daar bidt Jesus zelf, de God-mensch, en wij allen met Hem en door Hem. Daar vernieuwt Hij dagelijks, op duizende en duizende altaren, zijn bloedig offer van Calvarië. Daarom weerklinkt ou overal de wekroep van Z.H. den den Paus: Christene menschen, op, ter H. Mis Niet alleen eiken Zondag, maar ook in de week Ten minste eiken Viijdag! Doet gelijk die flinke H. Hartebonder, wiens heerlijk voornemen luidt als volgt: c Den Zondag ga ik uit verplichting, den Vrijdag ga ik uit liefde Den Zondag ga ik gewillig, den Vrijdag ga ik vrijwillig Den Zondag omdat ik moet, den Vrijdag omdat ik mag; Den Zondag omdat God gebiedt, den Vrijdag omdat het H. Hart het vraagt». Kruisweg De veertien statiën van den Kru:sweg stellen ons de voornaamste gebeurtenissen voor van het bitter Lijden van O. Goddelijken Zaligmaker. En de H. Kruisweg-oefening bestaat hierin dat wij, bij elke statie een oogenblik stilstaan en godvruchtig nadenken of mediteeren over hetgeen Onze Lieve Heer voor ons gedaan en geleden heeft. Heilzame oefening I Zij wordt gezamenlijk verricht in onze parochiekerk, eiken Vrijdag avond van de Vasten, na het Lef. Wat de afllaten betreft. Z. H. de Paus heeft onlangs (20 Oct. 1931) bepaaldelijk vastgesteld welke aflaten verleend worden voor de Kruisweg-oefeoing 1Een vollen aflaat, eiken keer dat men den Kruis weg gaat. 2. Een tweeden vollen aflaat, indien men dien dag ter H. Tafel nadert. Passie-sermoenen Op zekeren dag. hoorde de gelukzalige Angela van Foligno een goddelijke stem die haar zegde: Wees vooral gezegend om uw devotie tot mijn bitter Lijden Om die uitstekende devotie te bevorderen, om ons op te wekken tot deugd en Godes Liefde, hebben telken jare in onze kerken vasten-sermoenen plaats, sermoenen over de Passie van Onzen Heer Jesus-Christusen we kunnen onze christen bevolking niet genoeg aanzetten om die zegenrijke overwegingen ijverig en godvruchtig te volgen. In St-Maartens, worden de Passie-sermoenen gehou den (Vespers en Lof te 3 1/2 u.) door E.H. Verhaeghe, principaal van het Bisschoppelijk College In St-Pieters, (Vespers en Lof te 2 1/2 u.) door E. H. Van Isacker, onderpastoor; In St-Jacobs, (Vespers en Lof te 2 1/2 u.) door E. H. DeJonghe, onderpastoor; In St-Niklaaskerk zal het Passie-verhaal speciaal geschikt en uiteengezet worden, door E. H. Pastoor Denys, voor de schoolkinderen. Eiken Zondag van de Vasten worden de schoolkinderen van heel de stad in St-Niklaaskerk verwacht, om 3 u.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1934 | | pagina 1