DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 11 NOVEMBER Het uur Qods iVT Wenes gevierd VIJFDE JAARGANG 1934 NUMMER 9 DE TUINKLOKKE inzonderheid van Sint-Maartens ADMINISTRATIE ▼•rsehijnt tienmaal jaar* 6, Cartonstraat, 6 Niet waar, dokter het gaat slecht? Nog altijd hoop! Och, neenik voel het te goed, het ia gedaan met mij. 't Was een jonge vrouw van 35 jaar. De dood stond op haar voorhoofd te lezen. De dokter nam den pols, en telde stilzwijgend. Heb moed, mevrouw, "t kan nog beteren. Uit zijn zakje trok hl) zijn boekje, kribbelde er eenige onleesbare woorden op en gaf het afgescheurde blaadje aan den man. Twee lepels per uur en vooral geen bezoeken... Volledige rust. De man volgde den dokter op de hielen. Wel dokter... wat denkt ge ervan? Wat ik ervan denk. vriend, er is een heel zware verwikkeling bijgekomen. Is ze verlorer De dokter haalde de schouders op. En hoelang heeft ze nog te leven? Ten hoogste nog vier-en-twintig uren. Dan haastig 't Ware misschien 'toogenblik om den priester te roepen, want gij zijt christen mersch nietwaar? Daarop zweeg hij. en, om den armen man wat te troosten, voegde hij erbij Morgen in den voormiddag kom ik terug. Vrouwtje, ik ga naar den apotheker; binnen een kwartiertje ben ik terug. Och. stuur liever de kleine, en blijf bij mij, zuchtte de vrouw, die zoowel gevoelde dat ze heur laatste oogen- blikken doorbracht met haar man. Och neen, 'k zal liever zelf gaan. Hij nam zijn hoed, ging heel stil op de tippen van zijn voeten de ziekenkamer uit. De arme vrouw zuchtte. Een enkele gedachte houdt den man bezig buiten. De priester moet dus komen... ja... maar... Maar... zou de vrouw er niet te veel door ver schrikken?... Maar, zouden de menschen het niet bespreken?... Hij zoekt een oplossing om de menschen en God tevreden te stellen. Gevonden. Dezen avond te negen uur, als de wirkels gesloten, als al de menschen voor 't grootste deel van de straat weg zijn... als 't donker is, zal de priester komen op bezoek... en dan later kan hij de laatste sacramenten toedienen. Er is immers'nog tijd... de dokter heelt gezegd; nog vier en-twintig uren. Negen uur. 't Is donker. Stil ingetogen treedt de priester het huis van den zieke binnen... om de ziel van de arme vrouw voor te bereiden voor de groote reis. De vrouw... was juist gestorven! zonder de genade middelen der Kerk. De priester, bedroefd omdat zijn hulp te laat komt, zegt tot den schreiende man Waarom hebt ge niet eer geroepen En de arme man, die er moeilijk uilkon antwoordde Ze is voor haar uur vertrokken, mijnheer Pastoor... De dokter zei, dat ze nog vier-en-twintig uren had. En de priester gaf ten antwoord Vier-en-twintig uren!... Dat was misschien het uur der menschen.maar men sterft op het uur van God. Op Zondag 18 November wordt Mr Ernest Wenes gevierd, in St-Jacobs, waar hij sinds vijftig jaar als zan ger eerst en dan als orgelist bekend staat. Als erkenning zijner vijftigjarige trouwe diensten heeft de Kerkraad voor hem de pauselijke decoratie bekomen Pro Ecclesia et Pontifice De feestelijkheid zal beginnen in de kerk, waar om 10 u. eene solemneele mis van dankzegging zal opgedra gen wordendaarna heeft een vriendenmaal plaats in den Katholieken Kring. De.solemneele mis zal opgeluisterd worden door de medewerking van het zangkoor van St-Jacobs, dat te dier gelegenheid eene mis van Piel heeft aangeleerd voor twee vrouwenstemmen, met meester H. Moerman aan het orgel. Ook zal onder de H. Mis worden gezongen een Pa ter Noster» voor solo, twee- en driestemmige koor, welke M' Moerman gemaakt heeft ter eere van den Jubi leum van zijn oud-leerling, M' E. Wenes. Aan den Jubilaris onze beste heilwenschen.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1934 | | pagina 1