DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 23 DECEMBER Kerstdag Zalig (Nieuwjaar Daar was geluk VIJFDE JAARGANG 1934 NUMMER 10 DE TUINKLOKKE Inzonderheid van Sint-Maartens ADMINISTRATIE verschijnt tienmaal jaar* Cartonstraal, 6 Glorie aan God in den Hooge en op aarde vrede aan de menschen van goeden wil! Dat zongen de engelen over de velden van Bethleem, terwijl het goddelijk Kind, in eenen stal geboren, door zijne moeder Maria in doekskea gewonden, was neerge legd in de Krib. Dat goddelijk Kind, het bracht aan de menschen niet de weelde en het gerot, maar wel de vrede in de onder danigheid aan God, in het aanvaarden van 's levens last en lijden, uit liefde tot Hem. Luisteren wij allen naar de zalige vermaning die ons op Kerstdag in het Epistel der H. Mis door den Apostel Paulus (Brief aan Titus II, I I -1 5)gegeven wordt c Welbeminde De genade van God, onzen Zalig maker is voor alle menschen verschenen. Hij leert ons dat wij van de goddeloosheid en van de wereldsche be geerlijkheden afstand moeten doen Hij leert ons dat wij matig (ziedaar onze plichten tegenover ons zeiven) en rechtvaardig (onze plichten tegenover den evennaaste) en godsdienstig (onze plichten tegenover God) moeten leven in deze wereld, verbeidende de zalige hoop en de komst der heerlijkheid van onzen grooten God en Zaligmaker Jesus-Christus Wat wij aan onze dierbare parochianen uit ganscher harte wenschen? Dat Onze Lieve Heer, de Gever van alle gced, aan eikendeen zou verleenen een zalig en gelukkig jaar; dat Hij vrede zou schenken en zielevreugde aan alle huisgezinnen werkgelegenheid aan alle werkloozen en het dage- lijkach brood aan alle behoeftigen dat het jaar 1935 een herleving van handel en nijver heid moge inluiden, alsook een vernieuwing van echt christelijk leven. Helpt mee, dierbare parochianen, opdat die wenschen in vervulling komen Uw genegene Pastoors J. VERMAUT, Pastoor-Deken van leper. J. BoNTE, Pastoor van St-Pieters. J. DelanoTE, Pastoor van St-Jacobs. J. Denys, Pastoor van St-Niklaas. Daar was geluk Een eenvoudig arbeiders-gedoe; wit, met wat klim mende groenbadend in de zon, rustig te lande. In een klein dorp waar weinig verkeer, geen rijkdcm was. Een arbeidersgezin, nevens andere arbeidersgezinnen, levend dag in dag uit van 't werk van hun handen. En toch lag 't geluk op de muren van 't huis als 't goud van de zon. En al onzehuizen moesten zijn alsdat arbeidersnestje ze moesten druipen van geluk. Niet ik zeg dateen groote vriend van de werklieden hield er aan dat dikwijls te herhalen. Gij kent hem, gij eert en bemint hem «Leo XIII Hij sprak ons van dit huis, en van zijn bewoners. Van dien timmerman, Jozef, van die Moeder Maria, van dien knaap die timmerde en neerstig arbeidde «Jezus» Daar was Liefde in dat huis; meer liefde als er geld steekt in de brandkasten van onze hedendaagsche Ban ken. Liefde! Niets was Jozef te veel; een blik op Maria en 't kind; en zijn arbeid was geen last meer, maar een bron van vreugde. En de Moeder! Hoe heerlijke tafereelen konden de groote Meesters ons schilderen, waar Maria neerstig arbeidt aan het spinnewiel, en voortdurend ziet naar den wassenden knaap. Wat een vreugde in haar dagelijksch werk, dat werk van huishouden, wasschen en plasschen, naaien en verstellen! En Jezus! onderdanig, gehoorzaam, voorkomend en bevallig! Bij de buren stond dit bekend; dat er geen gelukkiger gezin was; en in dat geluk hadden ze hun deel, want Jozef was immer gereed om hulp te bieden. Maria kon zoo minzaam met de buurvrouwen omgaan als ze naar de bron water haalde; uit haar oog, uit haar hart ging iets over bij de buurvrouwen. En geen waren zoo bevallig, zoo zacht vanaard als Jezus Een huis vol liefde, van waar als zonnestralen de liefde naar andere huizen overging. Het druipte van

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1934 | | pagina 1