Uit onze Kerkregisters Ons eerste Lustrum Goudkorreltjes Probleem Liefdeomdat God daar woonde, de Heer; en Jozef en Maria niet alléén Jezus voor oogen hielden, maar ook den Vader... daarboven. En Jezus bij en omtrent hen Zoo moesten alle onze christen families zijn Liefde tot den Heer in de allereerste plaats. Liefde tot malkander. Liefde die den arbeid tot vreugde maakt, den last licht maakt; liefde die verdraagt, en goed maakt; liefde van ouders voor mekaar; liefde tot de kinders, die telt noch meet, maar zich geheel wegschenkt. En in die huizen is de Heer met zijn zegen 1 Waar koude berekening is, waar liefde vervangen wordt door zelfzucht, daar komt misschien geld in huis, geen kinders, en daar gaat 't geld ook weer uit; want waar de liefde den heerd niet verwarmt, daar loopt men 't huis uit. Ze zijn niet te tellen de gezinnen, in onze dagen, waar 't altijd winter is en koud omdat er geen ware liefde is. Laten onze gezinnen van leper het groote voorbeeld navolgen van de H. Familie te Nazareth, 't Was maar een werkersgezin en toch er was nooit ergens een gezin dat gelukkiger was. □oor het doopsel herboren 14 Nov., Joseph Defoort, z. v. Julien en Rosa Waerenborg, Groote Markt 15 Nov., Maria-Theresia Van Renterghem, d.v. Jeroom en Rachel Gruwier, Bruggesteenwegs 18 Nov., Yvonne Lignel, d.v. Maurice en Palma Noliet, Bruggesteenweg 18 Nov., Paul Tavenier, z. v. Cyriel en Maria Van Uxem, Vande Peereboomplaats 9 Dec., Alb. Gekiere, z.v. Michel en Maria Pollée, Pilckemstraat 9 Dec., Jaak Cocle, z.v, Maurice en MariaNevejans.Boterstraat; 16 Dec., Roger Louwyck, z. v. Maurice en Julia Boullet, OudeVeurne- straat 16 Dec., Yvonne Hensmans, d. v. Jeroom en Louise Carrein, Pennestraat. Door het huwelijk verbonden 21 Nov., Daniël Ghekiere (Zillebeke) en Elisa Goe- maere, Pilckemstraat 24 Nov., Georges Vandenberghe en Alice Beun, O. L. Vrouwstraat 24 Dec., Karei Missiaen (Rousbrugge) en Emma Deceuninck, wed. van Alfons Verfaillie, Boterstraat. In den heer ontslapen 9 Nov.. Marie-Louise Biebuyck-van den Hende (1851), Dixmude8traat; 21 Nov.Felicie Donck (1865), Groote Markt 26 Nov., Julie Hoedt-Garrein (1863), Oude Houtmarktstraat; 1 Dec., RobertBonte-Louwaege I 878), Elverdinghe-straat14 Dec., Louise Vanhove- Verkindere I 860), Slachthuisstraat15 Dec., Emma Larnou-Rathez (1871), Oude Veurnestraat. De Tuinklokke viert haar eerste «lustrum»: haar vijfde jaar loopt ten einde. Zij verscheen eerst als paro chieblad van St-Maartens, en daarna voor de vier paro chiën van leper. Als men de colletie van de vijf jaargangen overloopt, is men erover verwonderd dat... er zooveel in staat, en het zoo leerzaam en aantrekkelijk is... Menige lezer heeft de collectie van de Tuinklokk zorgvuldig bewaard en peinst er op om ze nu te laten inbinden, als een kostbaar document, als een boek dat men geerne eens doorbladert en herierst. Mocht u 't een of 't ander nummer ontbreken, we zullen u geern in de maat van het mogelijke voldoen en gerieven. U wenden a.u.b. tot de drukkerij Boudry- Temperman, Meenenstraat. Uit het werk van Cyriel verschaeve. Glorie zingen i3 hemelwerk, 't wil op aarde niet sla gen. Maar wel het Credo zingen. De groote belofte waarmee de hemel naar de aarde daalt, de dringenste bede waarmede de aarde zich naar den hemel richt: vrede. Het leven leert altijd, en niets, in den grond, kan lee- ren tenzij het leven. Mensch zijn bij de menschen, dat leert de weedom. - *3 Goedheid lijdt zelf het lijden dat zij heelt. Vaak heeft een zacht woord meer heiling gebracht dan een wijs woord. Mijn ziel is mijn nacht, zoolang het lichaam mijn ^agis. Niets komt de Godheid nader dan de nederigheid. voor weetgierige jongens en meisjes Een slimme derwisch Een Bedoeien stierf. In zijn testament liet hij aan zijn drie zoons I 7 paarden over. Den oudsten zoon gaf hij de helft van zijn paarden, den tweeden een derde deel, en aan den jongsten een negende deel. Het drietal twistte over de manier van uitvoering. Ze wilden het testament trouw nakomen en toch geen enkel paard dooden. Ze vonden echter geen oplossing in die richting, tot ten slotte een voorbijgaande derwisch een zeer eenvoudige oplossing gaf. Hoe was deze? Oplossing De derwisch voegt zijn eigen paard bij de I 7 andere paarden. Nu zijn er dus 18. Hij geeft daarvan den oud sten de helft, dus 9 paarden, den tweeden zoon een derde deel, dus 6 paarden, en den jongsten zoon een negende deel, dus 2 paarden, en nam toen zijn eigen paard weer terug...

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1934 | | pagina 2