Qoddelijke Diensten Maandintentie Zielmissen 's Zondags December ZONDAG 23. Kw. vóór 4 u., vergadering der Congregatie. Maandag 24. Vigilie of vooravond van Kerstdag vasten en onthoudingsdag. Gelegenheid om te biech ten van af 4 u. en heel den avond. Dinsdag 25. Hoogdag van Kerstdag. Gen. absolutie voor de Derde-Ordelingen. Er worden drie solemneele Missen gezongen de Kerstmis te midder nacht (kw. vóór 12 u. indrukwekkende plechtigheid van 't aanbrengen van't Kindeke Jezus in de kribbe).Te 7 u., de Herdersmis. Te 10 u., de pl. Hoogmis. Gelezen missen te 6 u. en 6 I/2 u.te 8 u., 8 1/2 u. en 9 u. 's Namiddags te 4 u., Sol. Vespers, plechtig Lof en uitvoering van mooie kerstliederen. Woensdag 26. Tweede Kerstdag. Te 9 u.. Sol. Mis voor Vr. Elisa Vander Ghote-Roose, Dixmudestr. Kw. vóór 5 u. Sol. Vespers en Lof. ZONDAG 30. Te 7 u., H. Mis en alg. Com munie voor den H. Hartebond der vrouwen en jonge dochters. Januari Dinsdag INieuwjaardag. Gen. absolutie voor de Derde-Ordelingen.Te 9 u., de Hoogmis.Kw. vóór 5 u. Sol. Vespers en Lof. Donderdag 3.'s Avonds te 6 1/2 u.f Heilig uur meditatie, gezangen en gebeden, om den zegen van het H. Hart van Jezus over het jaar 1935 te bekomen. Vrijdag 4. Eerste Vrijdag der maand. Te 7 u.. Sol. Mis ter eere van het H. Hart. Te 5 u., pl. Lof en Sol. Kruisweg. ZONDAG 6. Driekoningendag. Gen. absolu tie voor de Derde-Ordelingen.Te 7 u.H. Mis en alg. Communie voor den H. Hartebond der mannnen en jongelingen. Dinsdag S. Te 7 u. zielmis voor de Heeren Ar- mand en Roger Persyn. ZONDAG 13. Te 7 u., Mis en alg. Communie voor de Congreganisten. Kw. vóór 4 u., vergadering der Congregatie. Vrijdag 18. Feestdag van St-Petrus' Stoel te Rome. Van 18 Januari tot 25 Januari, wordt de Internationale Bidweekgehouden, om van God af te smeeken eenheid van geloof onder aide christenen». ZONDAG 20.Te 7 u.,H. Mis enalg. Communie voor de schoolkinderen. ZONDAG 27. Onder de H. Mis van 6 en 7 u. alg. Communie voor den H. Hartebond der christene vrouwen en jonge dochters. Kw. vóór 4 u., vergade ring der Congregatie. Maandag 28. Te 7 u.. Sol. Mis ter gelegenheid van het patroonfeest van den Z. E. H. Deken, die deze mis zal opdragen tot geestelijk en tijdelijk welzijn zijner parochianen. Donderdag 31. In St-Maartens, te 6 1/2 u., Heilig uur met aanbidding van het Allerheiligste. Februari Vrijdag I. Eerste Vrijdag der maand. Te 7 u.. Sol. Mis ter eere van het H. Hart van Jezus. Te 5 u., pl. Lof en Sol. Kruisweg. Zaterdag 2. O. L. Vrouw Lichtmis. Gen. absolutie voor de Derde Ordelingen. Te 7 u., H. Mis voor de Congreganisten. Kw. vóór 9 u,, plechtige Keerswijding en Processie. Te 9 u., de Hoogmis. '8 Avonds kw. vóór 5 u., Sol. Vespers en pl. Lof. ZONDAG 3. Te 7 u., H.Mis en alg. Communie voor den H. Hartebond der mannen en jongelingen. Dinsdag 5. Te 7 u., zielmis voor de Heeren Armand en Roger Persyn. voor het Apostolaat des Gebeds Januari strijd tegen de goddeloosheid. Bijgevoegde missie-intentie: voor den terugkeer der afgedwaalden tot de eenheid der Kerk. In St-Maartcnskerk, te 11 1/2 u. 23 Dec., v. Mevr. Elisa Boutens-Debuysere. 25 Dcc., v Mevr. Elisa Talon-Sambaere en voor h. en vr.Talon-Rosseel. 30 Dec., v. d.h. A. Vangheluwe-Versaevel. 6 Jan., v. d.h. Edm. Caenepeel-Dezutter. 13 Jan.v. d.h. en Mevr Aug. Gruwez-Loonis en Mevr Irma Gruwez-Salomé. 20 Jan., v. d.h. Alb.-Em. Bayen. 27 Jan., v. bijzondere overledenen. 3 Febr., v. Mevr. Wed. Louis Dumortier. In St-Pieterskerk, te 8 1/2 u 23 Dec., gez. Mis v. Petrus Verschoore en huisvr, Sophie Ron8e. 25 Dec., gez. Mis v. Cesar en Silvère Rambour. 30 Dec.,gez. Mis v. Lud. Benoot, hsv. JulesVanRaes. 6 Jan.v. Christina Bertier, hsv. Ernest Dehaene.Te I0u., gez. Mis v. Ludovica Benoot. hsv. Jules Van Raes. 13 Jan., gez. Mis v. Henri Bailleul en zoon. 20 Jan., gez. Mis v. Camille Hof. 27 Jan., gez. Mis v. Isidore Pottel, z. hsv. en zoon. 3 Febr., v. Emma Vandenbussche, wed. Pattyn. In St-Jacobskerk-te 8 Ij2 u' 23 Dec., v. Jules Dael, hsvr. en dochter. 25 Dec., v. Heer en Vr. Jozef Deplancke. 30 Dec., v. Henri Dewagter en hsvr. Emma Duriez. I Jan.,te7 1/2 v. de overl. familie van Jules Peene, Marie Lebbe zijne hsvr. en v. Irma Peene te 9 u„ voor Henri Moerman-Tourlouse en hsvr. 6 Jan., v. Michel Odent, echtg. Christine Declercq. 13 Jan., te 7 1/2 u., v. Henri Spotbeen en hsvr.; te 8 1/2 u. v. Gerard Duflou. 20 Jan.v. Polydore Deconinck en zoon Leon. 27 Jan.,v. VirginieNuytten.hsvr. Hoornaert. Drukk. Boekb. P. Boudry-Temperman, leper.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1934 | | pagina 4