PAROCHIEBLAD VAN ZESDE JAARGANG 1935 NUMMER 3 ZONDAG 7 APRIL De Qoede week Wie was zoo goed"? Ons Kalender DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie ▼erachijnt tienmaal 'a jaara Janseniusstraat, 5 In 't kerkelijk jaar is er een week die ons christen gemoed trillen doet van de zoetste aandoeningen en die we noemen de goede week, «de heilige week». Zij begint met de grootsche plechtigheid van Palinen- Zondag De drie laatste dagen ervan maken het' «hoogheilig triduum uit Hoe treffend de ceremoniën die we dan beleven ge zult ze meeleven, nietwaar in onze kerk: Palmzondag. Met zijn Palm wijdingin St-Jacobskerk te9u. Met zijn heerlijke Palm-Processie, herinne ring aan de koninklijke hulde te Jerusalem aan Jezus bewezen Met zijn P a s s i e-V e r h a a 1 of «lang Evangelie» onder de Hoogmiste lou., in St-Maartenshoofdkerk. Witte Donderdag Met zijn plechtige H. Mis gecelebreerd door den Pastoor der parochie en de algemeene Com munie der andere priesters en geloovigen her innering aan de eerste H. Mis van Jezus zelf en de eerste Communie der Apostelen in het Laatste Avond maal Met zijn Aanbidding van het Allerheilig- s t e, geheel den dag uitgesteld op een schitterend Rustaltaar Met zijn aandoenlijken Avonddienst onze wa ke bij den Meester en de Processie (naar de Sacristie), waar zooveel mannen en jongelingen het H. Sacrament met licht vergezellen. Goede Vrijdag. Met zijn P a s s i e-v e ir h a a 1 volgens Joannes Met zijn ontblooting en Vereering van het H. Kruis, door priesters en geloovigen Met de indrukwekkende overbrenging van het Allerheiligste naar het hoogaltaar en d e H. Communie van den Pastoor alleen; 's Namiddags met zijn plechtige Kruisweg op het uur dat Jezus stierf op het Kruis. Goede Zaterdag. Prachtige Morgendienstmet zijn W ij d i n g van het nieuwe vuur en van de Paaschkaars, zinnebeeld van den gestorven en van den verrezen Christus Met zijn Profetieën en Vont w ij ding: Met zijn vervroegde Paaschmis, waar de kerk dreunt van het blijde Alleluia Paschen. Feestdag der feestdagen. Hij i3 ver rezen! Alleluia! Och, mocht het Paschen zijn, verrijzenis en leven, leven der ziel en blijheid en vreugde en vrede voor alle harten! Dat geve ons Jezus door de kracht van Zijn lijden en de verdiensten van Zijn Dierbaar Bloed Wie was zoo goed, dat hij zijn bloed geven ons wilde Wie was zoo milde wie was 't, die boette Jezus de zoete schamel en bloot, stierf Hij de dood Schamel en bloot stierf Hij de dood arme uit der maten, hing Hij, verlaten aan 's kruisen roede 't lichaam in bloede schamel en bloot, stierf Hij de dood I Guido Gezelle. Zondag 16 Juni, plechtige Communie met ver nieuwing der beloften van het H. Doopsel. Dinsdag 18 Jnni, H. Vormsel toegediend door z. Hoogw. Exc. Mgr. Lamiroy. Donderdag 20 Juni, eerste H. Communie van onze lieve kleinenj Zondag 23-Juni, H. Sacramentsprocessie.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1935 | | pagina 1