DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZESDE JAARGANG 1935 NUMMER 6 ZONDAG 21 JULI O oude n Jubelfeest bij de Arme Klaren Tuindag Naar 't Vacantieplein De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie ▼erachijnt tienmaal iaara Janseniusstraat, 5 Op Maandag 22 Juli a s. te 9 u., wordt in het klooster der Ecrw. zusters Arrrte Klaren een merk waardig Jubileum gevierd: de vijftigste verjaring van de intrede van Eerw. Moeder Aloïsia. 't Is een heele leven dat herdacht wordt, gewijd aan gebed en boet vaardigheid. Toen, in 1885, de jonge postulantein de we reld Jw. Rosalie Vandenbroele, van Rumbeke (1861 zich terugtrok in haar sti'le en geliefde kloostercel, heeft ze wellicht niet gedacht dat herha;:lde en onverwachte omstandigheden haar aan deze zouden onttrekken. In October 1900 werd het klooster der Arme Kla ren tot dan toe zeer gebrekkig gehuisvest in de overblijvrnde gebouwen van de oude St Maartensabdij overgebracht naar een nieuw en beter geschikt ge bouw, in de Stuerstraat. In 1914 kwam de oorlogsramp over het land, en de Arme Klaren van Iiper moesten vluchten naar Frank rijk en al de miseries van de ballingschap ondervinden. In Januari 1919 stierf, te Mamers (departement de la Sarthe de verdienstelijke Moeder Alexis, en terwijl een typhus epidemie vreeselijk woedde, werd de ne derige zuster Aloïsia, den 18 Februari 1919 t°t moeder Abdis verkozen (de 7 Abdis sedert de stichting in 1840 met daarbij als zware taak den heropbouw van het vernielde klooster te leper. Eenvoudig als zij was en betrouwend op God, heeft zij haar ambt moedig aangevat, en in Sept. 1921 mocht ze eindelijk terugkeeren naar onze stad, waar de gebouwen intusschen waren opgetrokken. Dit alles geeft alleen in overzicht het uitwendige der bedrijvigheid weer van deze voor de w;reld af gestorven kloosterlinge. Veel dieper echter en verdienstelijker is haar offer en gebedslevenkostelijk voor God en zegenrijk voot de menschen. Hierom vooral dankt de christelijke bevolking van leper God op dezen dag, en bidt om Zijn mildsten zegen over Eerw. Moeder Aloïsia en haar dierbare kloostcrgemeente. De Tuinklokke verneemt met spijt dat onze Processie ter eere van O. L. Vrouw van Tuine, niet zal uitgaan 's namiddags, om 4 u. of 4 1/2 u., maar in de vrcegte, om 10 u Sommige personen houden eraan, naar het schijnt uit traditiedat zij in den voormiddag zou plaats hebben. Ir. die voorwaarden kan slechts een ontsierde en ver minkte Processie uitgaan. En wat de belangstelling betreft: weinig of geen volk, 's morgens, langs de straten Nochtans werden noch moeite noch onkosten ge spaard, in 1933, om leper's «ommeganck» te her schapen tot een groote historische lrocessie; hare pracht werd dan ook door duizenden en duizenden bewonderd. Des te meer zullen 't velen met ons betreuren dat O. L. Vrouw van Tuine, dit jaar, zoo poverkes ge vierd wordt en zij hopen wel dat het geen «traditie» zal worden. Blijde nieuws voor onze meisjes, en voor hun zorg- zarnr ouders Nogeens, binst de vacantie van 6 Augustus tot 6 September zullen de kinderen, onder de zorgzame hoede van offervaardige Juffrouwen, hun hartje mo gen ophalen, spelen en ravotten op het prachtig ge legen buitenverblijf van Weled. Heer en Mevr. Mer- ghelynck, Zonnebekesteenweg. Daar is het prettig en heerlijk, in Gods vrije natuur I En we zullen ze weer zien optrekken, de zingende rangen van honderden lepersche meisjes, met de groe ne pots, stralend van levenslust en reine vreugd I Heil het Vacantie-Patronaat, zoo deugddoend naar ziel en lichaam Van wege begoede menschen, verwachten wij ook hartelijke sympathie enV.. nrilden steun. Namens het Bestuur, Jw. Lernould, ÏJoesingestraat, 6,

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1935 | | pagina 1