PAROCHIEBLAD VAN ZESDE JAARGANG 1935 NUMMER 7 ZONDAG 1 SEPTEMBER Naar school Waakt Goudkorreltjes DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie vtrtckijnt tiaomaal jaar* Janseniusstraat, 5 De zonnige vacantiedagen zijn haast voorbijeen nieuw schooljaar breekt aan. Wij houden eraan d e beste scholen aan te bevelen. De boste scholen zijn diegene welke de meeste waarborg opleveren én voor de verstandelijke ontwikkeling én voor de chris telijke opvoeding der kinderen. Kosteloos Lager Onderwijs. Volledig lager onderwijs met officieel programma en officieel staatstoezicht, wordt kosteloos gegeven in de volgende zeer flinke scholen St Aloysiusschool, Hondstraat. St Michielsschool, El verdingestraat. St Vincentiuscollege lagere afdeelingBolli.igstr. H. Harteschool Lamotte Capucienenstraat Mariaschool «Lamotte», Rijselstraat. St Jozefsscholen Meenensteenweg, Kalfvaart en Po- tyze. O. L. Vrouw, van Tuineschool, Beluikstraat. In al de voornoemde scholen worden nieuwe leer lingen van nu af ingeschreven doch bij voorkeur op Vrijdag 6 en Zaterdag 7 September, telkens van io tot 12 uur. En de klassen herbeginnen op Maan dag 9 September, uitgenomen voor de leerlingen van de St Jozefsscholen, waar men binnenkomt op Dinsdag io September. Lager en Middelbaar Onderwijs. Voor de jongens heeft leper het voorrecht een bloeiend bisschoppelijk College te bezitten, Bol- lingstiaat, met twee middelbare afdeelingenmoderne humaniora drie studiejaren en oudere humaniora zes studiejaren De klassen der middelbare afdeelingen herbeginnen op Dinsdag 18 September. Voor de lagere afdee ling, op Maandag 9 September. Voor de meisjes, staan twee zeer gunstig ge kende Gestichten, met lager en middelbaar onderwijs, ten dienste van onze bevolking De Rousbrugge- Damen Maloulaan, daar zullen de klassen op Zater dag 14 September herbeginnen; en De H. Familiede Stuersstraat, waar de ren- trée is vastgesteld op Dinsdag t8 September. Bewaarklassen Bij al de meisjesscholen welke wij vermeld hebben, zoowel de kostelooze als de betalende, zijn ook uit stekende bewaarklassen toegevoegd. Zij tellen honderden kleintjes, jongens en meisjes die daar leeren al spelenen moederlijke zorg ge nieten. Sluit voor Begeerte uw graag gezicht zij loert, zij loert om in te varen Sluit d' oogen, vensters van het licht, Indien gij wilt uw hart bewaren... De dingen zijn niet als zij schijnen de worm zit binnen lekker ooft, en levend kleur bedekt venijnen. Hij doolt zeer licht, die licht gelooft. In paradijzen nestien slangen: de slangen hangen boven 't hoofd, daar goude' en blozende appels hangen. VONDEL. Vele vrienden zijn gelijk aan zwaluwen; zij komen als de lente begint en verlaten ons als de winter lnj aantocht is. Iedereen draagt een bril en elk een verschillende; daardoor wordt de wereld zoo zeer verschillend be keken en daardoor komt het ook, dat er zoo getwist wordt onder de menschen 1 De groote dienst dien wij aan den ongeloovigen kunnen bewijzen, is dat wij Katholiekenhan delen als christenen. Indien het kleine aantal geloo- vigen die aanhoudend de kerk bezoeken, werkelijk waren zooals zij behooren te zijn, indien zij de ken nis en de liefde bezaten, dan zouden zij de wereld veranderen. LOUIS VEU1LLOT.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1935 | | pagina 1