PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZESDE JAARGANG1935NUMMER 8 ZONDAG 13 OCTOBER Missie-Zondag Kristus-Koning: DE TUINKLOKKE a Dc Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie verschijnt tienmaal aara Janseniusstraat, 5 Moeten wij onze goede parochianen eraan herinneren dat het op Zondag 20 October de groote en algemeene Missie-zondag is «Over heel de wereld moet Kristus heerschen En daarom gaan onze edelmoedige missionarissen en mis siezusters het ware Geloof verkondigen in de verre vreemde landengaan zij Kristus' liefde brengen aan de millioenen zielen die er nog op wachten. Op ons rust, aangaande de missies, een dubbele plicht: Bidt veel voor de missies, Want bidden is hoofdzaak, Maar geeft ook uw aalmoes, Want geld is een noodzaak. Geen bc-ter middel om dien dubbelen plicht te ver vullen, gebed en aalmoes dan lid te worden van het Pauselijk Genootschap tot Voortplanting des Ge loof s. Feest van Kristus-Koning op den laatsten Zondag van OctobermaandEn onze roemrijke Paus Pius XI vraagt dat allen dat feest zouden meevieren. 't Geschiedt niet met troepenparade, noch sabelge- rinkel. Hij is immers de Vredevorst, de Liefdekoning. En de dienst dien Hij van ons vraagt, is een dienst van liefde en vertrouwen. Huisgezinnen Koning zij Hij van onze gezinnenl Genotzucht, zinnelijkheid, zijn zoovele gezinnen bin nengedrongen, waar ze eeuwig moesten buitengesloten zijn'. En, waar genotzucht en zinnelijkheid binnendrongen, daar vluchtte de huiselijke vrede, daar vluchtte het huiselijk geluk weg. Dancing en herberg kunnen geen kinderlach vergoeden. Plezier en zinnelijk verzet zijn flauwe erzatsvoor 't geluk dat geboren wordt uit onderling vertrouwen, uit liefde tusschen man en vrouw, tusschen ouders en kinders. Waar Kristus heerscht, waar Kristus in de harten leeft, waar zijn geboden worden onderhouden, daar 's vrede en geluk. Hij steunt vader bij zijn dagelijksch werk; Hij helpt moeder bij 't grootbrengen en 't op voeden der kinderen; Hij bindt ouders en kinders saam. Hij maakt dat ieder Christen gezin een kerkje wordt waar Hij meêleeft het wel en wee van 't gezin. Op Kristus-Koningdag, weze Hij gevierd, niet alleen in dc kerk, maar ook te huis. Volksgemeenschap Hij is de Koning der gemeenschap. Feestelijk werd Hij uitgeroepen als de Koning van tal van Gemeenten en Provincies. Een triomf mocht Hij beleven te leper, op 6 Augustus 1933. Waar onz< belangen uiteenloopen, waar de strijd om 't dagelijks brood menschen tegen menschen op jaagt waar geld twist brengt onder familie'eden, daar kom' Hij, de Koning, Hij alleen ons zeggen: «Be mint malkander Daar komt Hij ons leeren dat groote gebod van Liefdedaar leert Hij ons dat er nog iets anders is dan negotie, kruideniershandel en erfenis, dat er een Hemel is dien we door Liefde verdienen moeten. Daar leert Hij ons mekaar te vergeven wat we misdeden, uit Liefde tot Hem die... immer ver geeft. Landen en Volkeren Hij is de Koning der Landen en Volkeren. De Landen zijn weerom aan 't zoeken naar meer grootheid en macht 1 De volkeren, met of zonder Volkenbond zoeken naar eigen baat of profijt t Mochten ze tot Hem gaan, alle landen en volkeren, zooals eertijds de drie Koningen gingen! Tot Hem gaan, de Christen volkeren, Hem huldigen als den Vredevorst en hun geschillen bijleggen, uit Liefde tot Hem. Tot Hem gaan, de miljoenen heidenen zwarten, bruinen, gelen tot Hem gaan opdat hunne zielen wit zouden worden in 't water waarmede Hij reinigt. Mocht Hij de groote Koning zijn die allen aan zijn hart mag drukken met één groot liefdegebaar Hij, de Koning, die zich dagelijks nog offert voor zijn volk; Hij wiens Bloed dag aan dag druipt over Zijn volk in liefde en vergiffenis. Hij heersche over elkeen van ons, de Liefdevorst, de Kristus-Koning.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1935 | | pagina 1