PAROCHIEBLAD VAN IEPER Z O N DA G 1 M AART Qebed en Versterving Tact Passiesermoenen ZEVENDE JAARGANG 1936 NUMMER 2 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Adminislratie verschijnt tienmaal 's jaart Janseniusstraat, 5 Tot gebed en versterving wekt de H. Kerk ons allen op. in den Vastentijd. Luistert naar de wijze vermaning \a.i<nztr. Hcogw. Kerkvoogd, den bisschop van Brugge Met onzen Heiligen Vader vragen wij u dus met aandrang, uw toevlucht fe nemen, nu bijzonder n den vastentijd, tot het gebed en de versterv ng, die altijd de twee sterkste wapens zijn geweest van het christen volk in tijden van beproeving en van rampspord». Herderlijke Brief vcorde Vasten 1935). Versterving Wat wij vooral moeten versterven, d. tot onmacht dwingen, 't is de ongeregelde en onverzaadbare be geert naar aardsche goederen en we eldsche verma- k' -• s Kunnen wij niet veel lichamelijke boetvaardigheid doen, des te meer zullen wij zorge dragen om d e geestelijke versterving streng te onderhou den ons onthouden niet alléén van alle zonde het eenige en grootste kwaad maar oak van alle ge varen n gelegenheid tot zonde. Gebed In nauw verband met de christrlijke versterving staat het gebed, uitstekend middel om den hoogmoed en de begeerlijkheid, die zoo diep in ons zitten, met Gods gratie tegen te werken Het gebed immers 't z jn nog de woorden van Z Exc. Mgr Lamiroy het gebed leert ons het hoofd buigen voor de hoage Majesteit van God Het gebed onthecht ons van de aardsche goederen en doet ons zinnen op rijkdommen die niet vergaan Ons besluit Binst de Vasten, zullen w j bidden en versterving doen. Bidden met meer vertrouwen, meer :ngeto- genheid, meer vurigheid. Dikwijls het H. Misoffer bijwonen, en ter H. Tafel naderen, vooral den Vrijdag, om innig met onzen Goddelijken Zaligmaker vereenigd te zijn en christelijker te leeren leven. V ersterving doen in eten en drinkende zucht bedwingen om alles te zien en alles te hooren, ook hetgeen niet deugen zoude ongebondenheid der tong beteugelen, alle weekelijkheid vermijden en dan, edelmoedig, den weg opgaan van de christelijke vol maaktheid I Taci is een onvlaamsche uitdrukking, en om ze te vet .alen vind ik niet het woord dat al de schakeeringen ervan weergeeft Tact is niet louter beleefdheid; het is meer en beter. Tact komt van het latijntangereaanraken, voelentact zat dat beteekenen dat men, in aanraking komende met anderen, voelt hoe men moet spreken en handelen. Tact leert men min of meer in handboeken van beleefdheid, doch vooral in het Evangelie Doet aan ctn ander wat ge voor u zelf verlangt». Bijna geen menschen hebben tact, omdat bijna geen menschen liefde hebben. Dat zijn sermoenen die gepreekt worden, op el- ken Zondag van de Vasten, over de Passie of het bitter lijden van Onzen Goddelijken Zaligmaker. Het Passieverhaal Dit verhaal is zoo oud als 't Evangelie zelftoch blijft het altijd even nieuw en treffendwant in heel de geschiedenis van het menschdom is er geen grooter gebeurtenis dan deze, En dit Passie-verhaal is ook altijd even stichtend, even geschikt om ons nader bij God te brengenwant hier stralen zoo helder Gods vol maaktheden uitzijn altnacht en wijsheid, zijn recht vaardigheid en goedheid zijn liefde vooral, die onein dige liefde waarmee God ons bemind heeft. In onze parochiekerken In St Maartens, worden de Passie-sermoenen gehou den (Vespers en Lof te 3 1/2 u. door E. H. De Bus- schere, bestuurder van de H. Familie. In St Pieters (Vespers en Lof te. 2 1/2 u.), door E. H. Bonte, pastor. In St Jacobs, (Vespers en Lof te 2 1/2 u door E. H. Van Ryckeghem, onderpastor. In St Niklaaskerk zal E. H. Pastor Denys het Passieverhaal vertellen met speciale toepassingen, voor de schoolkinderen van heel de stad. Zij allen tdie de «leering» volgen en zij die reeds hun plechtige Communie gedaan hebben worden verwacht, om 3 u in St Niklaaskerk. eiken Zondag van de Vasten.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1936 | | pagina 1