PAROCHIEBLAD VAN IEPER Meimaand Goudkorreltje ZEVENDE JAARGANG 1936 NUMMER 4 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie verschijnt tienmaal 's jaars Janseniusstraat, 5 ZONDAG lO MEI Maria de vrouw van den Timmerman Zc was cm meisje lijk de andere. Met de hand in de zij en zie kruik op htt hco.'d, stap te ze naar de bron, en thuis kneedde ze 't deeg voor het dagebjksch brood. Gehoorzaam was ze aan haar ouders en heel zedig op s.raat en bij de menschen. Ze was 'n meisje lijk 'n ander, cn het volk te Nazareth kende haar ook enkel bij haar etnvoudigstcn naam Maria, Joachim's dochter. Maar op 'n schooaen avond in de maand Maart, toen Maria biddend iu 't schemerlicht van 't vierkantig vensterke te spinnen zat, stond er almeteens 'n heerlijk- glanzende engel naast haar, en die vroeg haar of ze tnoedir wou worden van den beloofden Messias, den rlosser. Maar hoe zou dit gebeuren?De H. Gics; zou over haar nederdalen en haar Kind zou van God zijn. Ze stemde toe. Te dim ti.de was Maria verloofd met Jozef, 'n tim merman, 'n goeie, eenvoudige, brave man, die dage lijks zijn brood verdiende met te werken voor andere menschcn.'t Was n engel die het aan Jozef, in 'n droom, rno.st zeggen, dat zijn aanstaande Bruid Gods Kind droeg. Toen ze dan getrouwd waren, Maria en Jozef, leefden ze ond.r 't volk gelijk de andere menschen in hun dorpke: eenvoudig, zuinig cn werkzaam. Maria was de vrouw van den timmerman en Jesus, hun lie ve Kind Maar niemand rondom hen vermoedde maar in de verste verte dit diep-godsdienslig leven van die Heilige Familie. Van die jonge Vrouw, die terecht haar eigen Kind aanbad, omdat het God's Zoon wascn van Jozef, den timmerman, die heele dagen met den grootsten eerbied en de diepste toewijding leefde en werkte voor Gods uitverkoren Kind en Mo?der. De morgen vond hen in gebed en de avondszon lei rood licht over hoofd en gebogen schouders van dit geknielde gezin. Hun werk was voor God, en elke slag van hun hart voor Hem die het schiep. Zoo bad en zoo werkte en zoo leefde de Hemel koningin op aarde, tusschcn de menschen. 'n Gewone vrouw, maar de rijkst-begenadigde onder alle vrouwen. Nederig was zc cn gering onder haars gelijken, maar oneindig verheven boven allen die zi:h hoog waan den boven Haar. Het grcot geheim van den Koning droeg ze in haar hart verborgen, en de eenvoudige lach van de volksvrouw verhelderde haar gelaat. o Maria, eenvoudige werkvrouw,minzame BruiJ van 'n timmerman, maar hoogste reinste cn edelste Moe der van Gods Zoo 1iu de Meimaand iiw maand brengen we U dagelijksch den krans van ons eenvoudig geb d «Wees Gegroet Maria». Uw onbevlekte handen mogen hem reiken aan Hem tot Wicn alle gebed is gericht- uw goddelijken Zcon Jezus. Hij zal daarom nei-rblikken op onze geringe gebeden met liefde en met welbehagen, omdat Gij ze Htm aanbiedt. Gij Zijn Moeder, van wege ons, die toch óók uw kinderen zijn. Zekeren dag, kwam eene vrouw haar leed uitschreien bij E. H. Vianney, den H. Pastor van Ars. Haar man wat subiet gestorven ea, erger nog, haar echtgenoot, alhoewel zeer gord en lief van aard, verwaarloosde sedert lang zijne godsdienstige plichten.. Waar zou nu ziir. zitl zijn, zou zij hem nimmer wederzien in de eeuwigheid Gij zijt troostelooszegde haar de heilige pries ter maar hebt ge zijn bloemen vergeten Toen herinnerde zich de arme weduwe dat zij, in di vorige meimaand, thuis een klein altaartje had gemaakt voor haar hemclsche rro der en dat haar man eiken Zondag, bij zijne terugkomst van den buiten, hiervoor een tuiltje b'ormen had medegebracht. «God» sprak de Heer V'ianney voort, «heeft mede lijden gehad met dezen die zijne Moeder vereerde. Op het oogenblik zijner dood, heeft uw echtgenoot berouw gehad, een volmaakt berouw. Ge zult hem we derzien in den Hemel!» De golven slaan met wild rumoer, Het scheepje kraakt. Kan 't mooglijk wezen, Gij, knaapje, vreest niet Hoe zou 'k vreezen Is 't antwoordVader staat aan 't roer I» Onwetend heeft mij 't kind een levensles gelezen. Ten Kate.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1936 | | pagina 1