DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZON DAG 14 JUNI. H. Sacramentsprocessie Bloemenhulde Wat doet ge? ZEVENDE JAARGANG 1936 NUMMER 5 De Tuinklokke verschijnt tienmaal 't jaars Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie Janseniusstraat. 5 Op Zondag 14 Juni wordt de plechtigheid gevierd van het H. Sacrament. Dien dag, te 10 u., gaat .de processie uit; de in drukwekkende Sacramentsprocessie, ingegeven door liefde 11 aanbidding. Zij werd zoo schoon bezongen door o..zen priester-dichter Guido öezelle Komt, blijde kinderen, strooit den grond met verschc blommen overal rond, de Heer is daar, den Opperal die 't ziet en 't u beloonen zal 1 Hij komt getreden, en Hem draagt de priester Gods, gelijk de Maagd van Bethleem weleer Hem droeg Aan ons dan, Christenen, op te staan, de glorie Christi gaat ons aan het Heilig Sacrament vereerd 't getal van zijn goê volk vermeerd gegaan, in blijde bêevaart, mee door land en dorp en strate en stêe... Het doet ons genoegen te mogen melden dat ver schillende nieuwe groepen de HSacramentsproces sie zullen opluisteren. En we twijfelen er niet aan of de vele leden van onzen H. Hartebond zullen hun devotie laten blijken en het Allerheiligste met bran dend licht vergezellen. Aan de volgende straten zal de eer te beurt vallen het plechtig bezoek te ontvangen van Onze Lieven Heer in zijn aanbiddelijk Sacrament: Vanden Peereboomplaats, Boterstraat, de Stuerstr., en Beluikstraat, Elverdinge - en Boesingestraat Rust- altaar Surmont-cn Cartonstraat, Korte Thouroutstr. en Groote Markt Rustaltaar St Jacobsstraat, St Jacobsnieuwweg, Hondstr., Buk- ker-er. Pateelstr., Rijselstr. (Rustaltaar aan StPieters); Pijselstraat, Neermarkt, Leet naar St Maartens kerk terug. In blijde stemming zullen zij, als 't God belieft, de Rijselstraat, Neermarkt en Leet doortrekken. Onze kinderen, de eerstelingen van Jesus' liefde. De vooravond van den Feestdag van het Heilig Hart. Donderdag, 18 Juni, om 6u. Zij z e 1 v e n zullen bloemen z ij n Bloemt n! Als le li én zoo wit, door hunne zui verheid. Als passie-bloemen zoo purper, door de vc rstervingskens die zij in voorbereiding tot den grooten dag zich zullen opgelegd hebben. Als roo- zen rood, door de liefde hunner harten tot Jesus, aller menschen. maar inzonderheid der kinderen vriend. En bloemen zullen zij dragen, de jon gens en de meisjes, in hun handen. Bloemen die moe der, niet zonder innige ontroering hun hielp bezorgen: 't is voor 't Heilig Hart»! En zinrijke spreuken zullen zij laten zien. Als een wandelend sermoen. Een opwekking tot godsvrucht en betrouwen tot het Heilig Hart. En heel die lange stoet zal de groote St Maartens kerk binnentreden, te 61/2 u., onder het blijde ge juich Hosanna! Hosanna! Hosanna I Filio David, om daar, aan de voeten van Jesus' Heilig Hart hun bloemen te gaan nederleggen. De plechtigheid zal besloten worden met een reeks aanroepingen en den zegen van het Allerheiligste. Wat doet ge, in de maand Juni, voor Jesus' H. Hart r Wij zetten n kaars en 'n levende bloem voor zijn beeld. Mooi. Anders niets V\ bidden iedere dag '11 speciaal gc.bed ter eere van 't goddelijk Hart. Pra< ht g. Anders niets f 'Weet ge. wat Hem nog meer verheugt dan 'n kaars 'n bloem, 'n gebed hoe blij Hij er mee is Mag ik 't zeggen? dat ge eindelijk eens doet, echt d.oet, waarom Hij al zoo lang heeft gesmeekt: Leer van Mij, dat Ik zachtmoedig en ootmoedig van Hart ben". O Jesus^ maak- mij zacht en goed, niet enkel, voor vieemden, maar ook voor# mijn huisgenooten

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1936 | | pagina 1