PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 8 NOVEMBER REVENDE JAARGANG 1936 NUMMER 9 DE TUINKLOKKE De Tuinklokkc Inzonderheid van Sinl-Maartens Administratie verschijnt tienmaal 's jaars Janseniusstraat. 5 Ons Heilig: Trezeke Onze Kathedraal werd on'angs verrijkt stoffelijk en ook geestelijk met een echt kunstbeeld, voor- stelknJe d- H. Theresia van het Kind Jesus of (zoo als dal vee! korter en met voorliefde gezegd wordt door de mcnschcn het H ilig Trezeke. t Was een blijde verrassing voor al haar vereerders en wie is het niet Kunstbeeld. In cnzc prachtige St-Maartenskerk zou een van die gotdkoope serie - beeld n zooals er vele bestaan hcelemaa! misplaatst zijn. Wat zouden wij heb ben aan zulk een gekleurd en zoeterig beeld, waar geen ziel in steekt r Hoe flauw ware onze devotie niet voor... een soort behaagziek mooie meisje dat zou in nonne verkleed zijn Zoo was in werkelijkheid het H. Trezeke niet. Haar kloostfr'e\ en was een streng contemplatief leven. Lief en minzaam was zij, ongetwijfeld maar des te dieper omwoelde haar het :ijden. Haar eenig geluk vond zij in de Godsbeschouwing en Godsminne. En j u i s t die schoone contem platieve zie! heeft onze beeldhou wer, de Gentsche meester Sinia, op treffende wijze weergegeven i n het houten kunst- beeld dat hij maakte in kostbaar hout uit Congo voor de St Maartenskerk van leper. Wereldberoemd. Wie kent de lieve H. Theresia niet Ik wil zoo beloofde zij binst haar sterfelijk leven ik wil mijnen hemel doorbrengen met goed te doen op aarde. Na mijn dood zal ik rozen doen regenen over de wereld En inderdaad, t is met dien milden regen van roos jes dat zij de wereld om zeggens veroverd heeft! Denk maar eens. Toen ze pas vijftien jaar oud was, ging zij zich opsluiten in een klooster, ze werd Carmelites te Lisieux Daar leefde ze in gebed en boete en stierf "t was op 30 September 1897 toen ze nog geen vijf-en-twintig jaar oud was. En zie, geen dertig jaar nadienzoo klaarbiijkend was de heiligheid van haar leven, zoo menigvuldig en over weldigend de genaden door haar voorspraak bekomen, dat zij reeds zalig en heilig verklaard werd, En on langs werd ze door Paus Pius XI aangesteld als de hemelsche patrones van de Katholieke Missies. Heel de wereld kent en vereert haar. Overal, in alle landen, prijkt haar beeld, in huis en school, in kerken en kapellen.... Plechtige wijding. Bij het kunstbeeld waarmee de St Maartenskerk be giftigd werd, ontbreekt nog, wel is waar, een beetje versiering. Maar dat ook, als 't God belieft, zal er kemen Met de feestviering echter willen wij niet langer wachten. Zij gaat door op Zondag 29 November, ter gelegenheid der opening van de jaarlijksche Octaaf ter eere van Ste Barbara. 's Namiddags om 3 u., na 't bidden van den Rozen krans, zal het beeld van onze lieve Heilige Theresia plechtig gewijd worden door den Z. E. Heer Deken. En daarop volgt de feestpredicatie gehouden door E. H. Socquet, en het plechtig Lof gezongen door het volk. We twijfelen er niet aan, op Zondag 29 November zal er veel volk zijn, en veel devotie. En de H. kleind Theresia zal over onze huisgezinnen, over ons volk, ever onze missionarissen en missiezusters, milde roos jes van zegeningen uit den hemel doen nederdalen.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1936 | | pagina 1