PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 20 DECEMBER Onze Wenschen Kerstviering in den huiskring Moeder ZEVENDE JAARGANC 19 3 6 NUMMER 10 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie verschijnt tienmaal 's jaart Janseniusstraat, 5 Ter gelegenheid van Kerstdag en Nieuwjaar aanstaande, wenschen wij, van harte, aan al onze dierbare parochianen, heil en zegen, naar ziel en naar lichaam, voor hen zeiven en voor hun huisgezin. Moge het Kindckc Jesus hun schreden geleiden, in het licht van zijn godderijke leering Moge 1937 een jaar zijn van vrede en voorspoed, maar vooral een Zalig nieuwe jaar Uw gencgene priesters J. VERMAUT, Pastoor-Deken van leper. G. BONTE, Pastoor van St-Pieters. DELANOTE, Pastoor van St-Jacobs. J. DENYS, Pastoor van St-Nicolaas. Nog enkele dagen, en we vieren de Stille nacht, heilige nacht»... waar onze voorouders zoo innig naar verlangden en de kinderen van droomden. 't Was de zalige tijd van de Kerstkribbekens in de huiskamer, van de mooie vertellingen, van de stem mige kerstliedekens. Een stille nacht van huizelijke vreugde, geheiligd en voltrokken in de kerk door de aandoenlijke Middernachtmis. Doch stilaan zijn de eenvoudige liedekens rond de Kribbe uitgestorven. Zelfs de Kribbe is verdwenen. En met de poësie van de Kerstkribbe ging ook te loor de geestelijke inhoud van den heiligen nacht Wat bete.ekenen nog, van christelijk standpunt uit, al die Réveillonsal die dans- en drinkpartijen welke hier en daar gehouden worden En die wit- geb'aarde bonhomme Noëlwaarmee men thans uit pakt In dergelijk K'erstvieren zal ook een vrijdeitker, een ;.ongeloovige, geerne meedoen 1 H»og tijd .was het. dat er verandering kwam. Er vaart, .God dank, een nieuwe geest door de gemoede- rgp. van onze jeugd. Zij heeft de beteekenis van Kerst- nafijrt teruggevonden, en de Kerstkribbe in eer her- steld,/,.; JE;en Kerstboom mag er bij zijn, voorzeker —met speelgoed en geschenken, voor groot en klein... Maar de Kerstkribbe spreekt wel het meest tot ons christen gemoed zij spreekt ons van den lofzang der Engelen, van de herders op het veld, van de Moeder van Christus in stille aanbidding voor haar goddelijk Kindeken Op Kerstdag zullen duizenden kribbekens weer hun plaats vinden in onze gezinnen van Vlaanderen. Ka tholieke vrouwengilden en jeagdgroepeeringen reiken mekaar de hand, en zullen ervoor zorgen dat, in den huizelijken kring, Kerstnacht weerom de Stille nacht, heilige nachtworde waarin de tijd van Gods nabij heid begon. P. S. Een vriend schrijft ons: Zouden wij, christene menschep, de banale formali teiten van het nieuwjaar-vieren niet verleggen op Kerstmis en de gebruiken die daarmee verbonden zijn doen leven in het Licht van den Hoogdag Geen réveillondoch een Kerstfeestje in huis; geen Nieuwjaarkaartjes en brieven, doch Kerstwen- schen in woord en schriftgeen étrennesdoch Kerstgeschenken Wat denken onze lezers van deze verlegging Winkel en klant zouden er niets bij verliezen. En zoo gaat het in andere landenb. v. in Engeland en in Zwitserland staan al die gebruiken in het teeken van Kerstdag, het hoogfeest van Christus geboorte. In moederhanden ligt het lot der volkeren, Hoezeer men daarvan doordrongen was, inoge blij ken uit tal van spreuken, waardoor verschillende vol keren de hooge waardeering voor de moeder uitdruk ken. v De Spanjaard zegtZijt ge rijk of arm, uw moe der is met niets te betalen! De Italianen: Wie zijn moeder nog heeft, bemint haar, die haar mist, is te beklagen 1 De DuitschersBeter is 't een rijken vader, dan een arme moeder te verliezen 1 De RusHet gebed der moeder, heft 't kind op van den bodem der zeel De BohemenMoederhand is zacht, o'olc als zij slaat L De IndiërAls de moeder dóód is, is vader blind 1. De ThibetaanOnder .alles op aarde ismoedett 't beste 1

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1936 | | pagina 1