PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 31 JANUARI Lichtmis Paus Plus XI Sint»Pieterspenning ACHTSTE JAARGANG 193 7 NUMMER 1 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administi itie verschijnt tienmaal 's jaart 25, De Stuersstraat Op 2 Februari viert de H. Kerk een feest dat O L. Vrouw Lichtmis genoemd wordt. Wij herdenken den bede gang van Maria naar den Tempel van Jerusalem, 40 dagen na de geboorte van het Kindeke Jesus. Het is bij die gelegenheid dit Jesus begroet werd door den ouderling Simeon als het Licht der weield, het glorieuze «Licht tot openbaring aan de Volken Het is dan ook begrijpelijk dat het feest van 2 Februari zich ontwikkeld heeft tot een echt Lichtfeest. Dus, op de eerste plaats, tot een Christus- feest. Het Licht immers beteekent Christus, en het leven van Christus in ons. Op Lichtmis worden keren gewijd, ui gedeeld, in processie gedragen, thuis meegedragen en bewaard. Moge die schoone Kcersplechtighcid in onze ker ken door een vrome schare bijgewoond wordenEn moge thuis de gewijde keerseerbiedig bewaard worden 1 Op 12 Februari herdenken wij den vijftienden ver jaardag der «Kroning» van onzen H. Vader Paus Piu", XI. In al onze kerken zal die verjaring gevierd worden op Zondag 14 Februari. Op welke wijze Niet met uiterlijk vertoon, want de berichten uit Rome over de gezondheidstoestand van Z. Heiligheid, zijn weinig geruststellend. We beleven angstige dagen. In die omstandigheden, past eerder stille ingetogen heid en echte devotie. Wat zullen wij doen, op Zondag 14 Februari Ten eerste, deel nemen aan de algemeene Commu nie die 's morgens ingericht wordt door het Apostolaat des Gebedsin onze vier parochiekerken, tot de bijzondere inzichten van Z. H. den Paus. Ten tweede, na de Hoogmis het plechtig Te D eum bijwonen, ten einde God te danken om het roemrijk Pontificaat van Pius XI en te bidden om licht en sterkte van hierboven. Als trouwe kinderen der H. Kerk moeten wij het als een plicht aanzien, niet alleen te bidden voor Z. H. den Paus van Rome, maar ook hem te helpen en te ondersteunen. Den Paus ondersteunen, door vrijwillige bijdragen der geloovigen, in het algemeen bestuur der H.Kerk: dat juist beoogt «Sint-Pieterspenning». 'Niet te verwarren met het Sint-Petrus' Liefdewerk», een Missiewerk voor de vorming en opleiding van inlandsche priesters. De Paus is de plaatsvervanger van Christus op aaide, hij is de algemeene Vader van alle christenen. Zijn zorg en apostolische ijver strekt zich uit over alle natiën en over alle landen der wereldOveral moet hij vertegenwoordigd zijn Overal moet hij voor zien, zooveel hij kan, in de nooden naar ziel en lichaam. Te Rome zelf moet hij, de «Witte Man van het Vatikaandoor een heele «administratie» bijge staan woiden. Welnu, de voornaamste bron van inkomsten waarop de Paus van Rome rekent, is Sint-Pieterspenning Men spreekt soms van de pracht die heerscht in het Vatikaan. Daar staan inderdaad heerlijke en ecuwen- oude gebouwenmaar die moeten ook onderhouden worden Daar zijn kunstwerken bewaard en tentoon gesteld maar die glorierijke beelden en schilderijen brengen niets op. Ze zijn een getuigenis van den luis ter der H. Kerk in vroegere eeuwen. De Paus zelf leeft heel eenvoudig. Zijn levenswijze is veel eenvoudiger dan diegene van de meeste burger- familiën op onze dagen. Zoo kon Paus Pius X zaliger in zijn testament schrijven: «Ik ben arm geboren, ik heb arm geleefd, en ik sterf arm Niet aan den persoon zelf van den Paus komt de Sint-Pieterspenningten goede, maar wel aan de noodlijdenden van de gansche christenheid, alsook aan de grootste Centrale,» die op de wereld bestaat 'en die werkt voor de zaligheid der zielen. Het menschdom is ziek. Christene moeders kunnen het genezen. Christene moeders zijn echte schoonheids-JConingin- nen.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1937 | | pagina 1