PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 14 MAART Onze Palmviering Het Heilig Triduum Weest Apostels ACHTSTE JAARGANG 1 937 NUMMER 2 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke verschijnt tienmaal 's jaars Inzonderheid van Sint-Maartens Administr itie Janseniusstraat, 5 Sedert enkele jaren is Palmzondag een echte Hoog dag geworden voor ons christen volk van leper! Nergens ziet men zulk een indrukwekkende betoo ging Christus-Koning ter eere 1 Allen meedoen a. u. b. 1 En dat wil zeggen de palmwijding bijwonente 9 u., in StPieteis; mee gaan ei. meezingen in de machtige palmprocessie «statie» houden vóór de gesloten poort v. StMaartens; innig deelnemen aan de plechtige Hoogmis, waarin het Lang Evangelie het roerend Passieverhaal gezon gen wordt door drie priesters Hosanna I Hosanna onzen Liefde - Koning 1 Sluitin&s-pleGhtlghecJen Onze jaarlijksche Retraite de Veertigdaagsche Vasten loopt reeds ten einde. Zij is begonnen met Asch-Woensdag. Hoe eindigt gewoonlijk een Retraite Is het niet met Biecht en Communie, slot-sermoen en Te Deumi Voor de groote Retraite van Onze Moeder de H. Kerk en van haar trouwe kinderen, hebben wij heer lijke en uitvoerige sluitingsplechtigheden. 1. Biecht en Communie zijn uitgegroeid tot een algemeene verplichting, tot den jaarlijkschen Paaschplicht. Er verloopt een volledige Goede Weekvan ver zoening en zonden-vergiffenis. En binnen de veertien dagen omtrent Paschen gaan wij, met vreugd", het Lichaam des Heeren nutter.*. De schoonste dag echter, voor de H. Commu nie, is voorzeker Witte-Donderdag of Paaschdag. 2. Het eind-sermoen wordt gehouden in de pakkende Diensten van Witte-Donderdag, Goede Vrij dag en Paasch-Zaterdag. Hoe indrukwekkend die Goddelijke Diensten van het H.Triduum! 3- Het Te Deum wordt gedragen door de mil- lioenen Paaschklokken der Katholieke wereld, die hein de en verre den triomf uitjubelen van den Verrezen Zaligmaker. Christus is verrezen Het weze ook opstanding voor de zielen 1 Nieuw lieven in en met Christus Onzen Heer I .JUjv. De drie laatste dagen van de «Goede Week» wor den het heilig Triduum genoemd. Op Witten Donderdag wordt herdacht de instelling van de aanbiddelijke Eucharistie en van het' hoogheilig Priesterschap... In den Morgen - dienst 1Wordt de plechtige Hoogmis gecelebreerd, met Algemeene Paasch-Communie. 2. Daarna, wordt het Allerheiligste naar een rijk- vet sierd Rustaltaar overgebracht en het blijft daar heel den dag ter aanbidding uitgesteld. Goede Vrijdag herdenkt het bloedig Kruis offer waardoor de God-Mensch de wereld verlost heeft. Er is geen Misoffer vandaag. De Dienst is samen gesteld als volgt 1. Een reeks lessen en gebeden. 2. Vereering van het H. Kruis (de Kruisvereering vormt het hoogtepunt van den dag 3. Stille Processie naar het Rustaltaar, en Communie van den Priester. Op Goeden zaterdag wordt reeds gejubeld om Jesus' Verrijzenis. In het heerlijk Officie treffen wij aan 1. De wijding van 't nieuw vuur en van de Paascb-. keers. 2. De Piofetieën en wijding van het Doopwater. 3. De vervroegde Paaschmis en Vespers. Christene rr.enschen, volgt aandachtig die schoone ceremonieën van de H.Kerk; en ge zult dagen van zaligheid beleven. Moeders, hebt ge reeds aan uw zoons en dochters ovei den paaschplicht gesproken Jonge dochters, hebt ge er al eens een woordje over gerept aan vader, beleefd en vriendelijk, een woordje dat komt van het hart Christene menschen, hebt ge daar niet een vriend, een gebuur, of een familielid, op wien ge iets var-, moogt nu met den Paaschtijd En wie gij ook zijt, hebt ge reeds voor de bekee ring der zondaars gebeden

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1937 | | pagina 1