PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 18 APRIL Onze Retraite Ons Kalender Onze Lieve Vrouw van Tuine ter eere Voor trouwlustigen ACHTSTE JAARGANG 1937 MUMMER 3 DE TU1NKL0KKE De Tuinklokke Inzenderheid van Sint-Maartens Administr itie verschijnt tienmaal 's jaars Janseniusstraat, 5 De twecjaarlijksche Retraite voor de Congreganisten van leper en al de jonge dochters die eraan wil len deelnemen, zal plaats hebben vanaf Maandag 19 April, tot Donderdag 22 April. Wat zal het hen deugd doen, gedurendb die dagen, Gods woord te aanhoorerr en te overwegen in de. stemmige kapel \an St-Jacobs-congregatie St-Jacobs- straat, 26 De Retraite wordt gepredikt door Eerw. Pater Uten, Redemptorist uit Roeselaere. De geestelijke oefeningen zin geschikt als volgt: Maandag 19, Dinsdag 20 en Woensdag 2t April: te 6 u., H. Mis en onderrichting, gevolgd door eene tweede H.Mis. 's Avonds, te 7 u., Ro zenkrans, Sermoen en Lof. Donderdag 22 April, sluiting der Retraite: te 6 u.. H.Mis met alg. Communie, laatste onderrich ting en Pauselijke Zegen. Dierbare Congreganisten, allen op post, vanaf de eerste oefening. L'ne Retraite pour Dames et jeunes filles sera donnée, en la chapelle des Soeurs Noires rue de Lille du lundi 26 au jeud' 29 avril. Cette Retraite sera prèchée par le R. P. Reumont, de la Compagnie de Jésus. Toutes les personnes d' expre sion francaise y sont cordialement invitées. Zondag 23 Mei. plechtige Communie met «Ver nieuwing van de H. Doopbeloften Donderdag 27 Mei, H. Sacramentsdag eer ste Communie van onze lieve kleinen. Zondag 30 Mei, H. Sacramentsprocessie. Zondag 13 Juni, in de Kathedraal inhuldi ging van het grafmonument ter eere van Mgr de Brouwer, gewezen pastor-deken. Dinsdag 6 Juli, H. Vormsel, toegediend door z. Exc. Mgr Lamiroy, bisschop van Brugge. Zondag 15 Augustus (O. L. Vrouw Hemelvaart- dag), in de Kathedraal, pontificale Hoogmis door z. E"xc. Mgr. Demol. Apostolisch Vicaris van Opper-Kasai. Aan het altaar van O. L. Vrouw van Tuine, in onze Kathedraal, werden onlangs twee geschilderde luiken toegevoegd. De luiken met eiken lijst in laatgothischen stijl werden op triplex geschilderd door den Gentschen kunstcnaai René De Craemer, den beroemden leeraar aar. de St-Lueas Academie. Zij stellen voor, in een reeks medaillons en panee- len, de zeven Weedommen en de zeven Vreugden van Maria. Het coloriet is warm en rijk genuanceerd. Die prachtige schilderijen op hout, fijn als middel- eeuwsche miniaturen op perkament d-agen den stem pel van echt religieuse kunst. Een heerlijke voltooiing van het retabel dat uitge voerd werd door beeldhouwer Alois De Beule en waar van een afbeelding verscheen in de Tuinklokke van 1936. N' 6. 1 In alle opzichten is het altaar van O. L. Vrouw van Tuine, een schitterend kunstwerk, waarover onze Kathe draal mag fiet zijn. Een geleerd man heeft eens e^-ne groote waarheid gezegd Wie ui: liefde trouwt, krijgt eene huisvrouw wie uit eerzucht trouwt, krijgt eene dame; wie om geld trouwt, krijgt eene meesteres. Wanneer gij ziek zijt, zal uwe vrouw u verzor gen. uwe dame zal u komen bezoeken en uwe mees teres zal naar uwen toestand laten vernemen. Wanneer gij sterft, zal uwe vrouw u beweenen, uwe dame zal u beklagen en uwe meesteres zal over u in rouw gaan Knipt dit uit, jongmans, en steek het in uwen vestzak. Och, d'ouders telen 'tkind, en maken 't groot met smart. Het kleine treedt op 't kleed 1 De groote treên op 't hart I Vondel.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1937 | | pagina 1