PAROCHIEBLAD VAN Onze Vormelingen O. L. V. van de Vesten Baskische Kinderen ACHTSTE JAARGANG 1937 NUMMER 5 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administt itie verschijnt tienmaal 's jaars Jameniusstraat, 5 ZON DAG 4 JULI Op Dinsdag 6 Juli komt Z. Excellentie Mgr La- miroy, bisschop, van Brugge, naar zijn geliefde stad leper, alwaar hij het H. Vormsel zal toedienen: te 7 u.f in de kapel van St-Vincentiusco!lege te lou., in St Pietcrskf rk, aan de vormelingen van St Pieters cn St Jacobs te 11 1/4 u., in St Maartenskerk, aan de vormelingen van St Maartens e n St Nicolaas. Met eerbiedige genegenhtid begroeten wij de komst van onzen Doorluchtigcn Kerkvoogd, gewezen deken van Iepet. Uit zijn" hand zullen een vierhonderdtal kinderen, op 6 Juli, de groote genade van het H. Vorm sel ontvangeneen zegenrijk Sacrament dat gratie en sterkte verleent om, in de lastige jaren die zij te ge- moet gaan, ons christen-katholiek geloof, in woord en daad, vastelijk te belijden. In St-Nicolaaskerk is op 1 Juli de jaarlijksche Octaaf begonnen, ter eere van O. L. Vrouw van de Vesten vereerd in het kapelleken «Nood zoekt troost», gelegen in de St-Nicolaasstraat. Wij verhopen dat de Ieperlingcn nogmaals de oefe ningen neerstig zullen bijwonen. Er worden puike, roe rende sermoenen gepredikt over O. L. Vrouw I roos- teres der bedrukten door E. Pater Meerschaut, Re demptorist. 's Morgens, te 6 1/» kort Sermoen en daarna te 7 u., plechtige Mis voor de levende en afgestorven leden van de Broederschap van O. L. Vrouw v. de Vesten. lederen avond, te 8 u., Rozenkrans, groot Sermoen en Lof. De j aarlijksche processie zal uitgaan op Zondag tl Juli, te 4 u., langs de Stuers - Tempel - Sta tiestraten, Dickebuschsteenweg, Capucienenstraat, Pope- ringesteenweg, Capronstraat, Maloulaan en de Stuers- straat. De bewoners ervan worden dringend uitgenoodigd hun huizen te bevlaggen en licht te aansteken ter eere van hét H. Sacrament. De leden van den H. Hartebond, de Congreganisten en de parochiale leden der V. K. B. J., K.A. J., K. A.J. zullen eraan houden deel te nemen aan den stoet. Nog steeds woedt de burgeroorlog een ellendige broedermoord in Spanje. Onlangs schreef de Bisschop van Vittoria Spanje- Baskenland een roerenden smeekbrief aan Z. Em. Kardinaal Van Roey ten bate van de kinderen van Bilbao en omstreken, die ter wille van den oorlog een veilig schuiloord zoeken in den vreemde. Oproep Het zijti al katholieke kinderen. En het komt er op aan dat ze, naar ziel en lichaam, mogen veilig zijn en later, gaaf en goed, aan hun ouders mogen woislen weergegeven. Daarom richt het Belgische Episcopaat, tot de Ka tholieke familiën en gestichten van ons land, een op roep om huisvesting voor deze kinderen. De ouderdom is bepaald tusschen 6 en 14 jaren. We mogen hopen dat binnen enkele maanden, de nood toestand in Baskenland op een of andere wijze zal opgelost zijn. Wat er ook van zij, één zaak is zeker: wie een kindje aanvraagt en er voor zorgt, verricht een allervcrdienstelijk werk van christene naastenliefde. Aanvragen Alle aanvragen voor pleegkinderen moeten gestuurd wot den naar E. H. Deconinck, Wallestraat, 1, leper. Postcheckrekening nr 146.289 of naar Juffr. Ler- noukl, Boesingestraat, 6, Postcheck. nr 698.93. Op de aanvraag dient vermeld te worden of men een jongen begeert ofwel een meisje, alsook den stand en den ouderdom van het kind. Er wordt van de pleegouders 50 fr. per kind gevraagd, voor de reis en de algemeene onkosten. Buiten de pleegouders kunnen ook andere liefdadige menschen een zekeren steun verleenen aan het werk: zij gelieven hun steunpenning te storten op postcheckre kening nr 146.289 of 698.93. God loone het de pleegouders en weldoeners van het werkGod hoede ons land en volk voor teisteringen als deze van Spanje I

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1937 | | pagina 1