DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 21 NOVEMBER ACHTSTE JAARGANG 1937 NUMMER 9 De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administr itie verschijnt Janseniusstraat, 5 tienmaal 's jaars De plechtige Octaaf tek eeke van de M. Barbara MAAGD EN MARTELARES, PATRONES VAN DE GOEDE DOOD wordt gevierd in St-Maartenskerk Zondrg 28 Nov. Te 3 u., Vespers en Lof, waar onder openingssermoen. Maandag 29 Nov. Up ieder van deze dagen 's morgens onder de H. Mis van 7 u., korte onderrichting, 's avonds, onder het Lof van 6 u., groot Sermoen. Op Zaterdag 3 Dec., te 7 u., Sol. Mis ter intentie van de leden der Broederschap. Dinsdag 3o Nov. Woensdag i Dec. Donderdag 2 Dec. Vrijdag 3 Dec. Zondag 5 Dec. Te 3 u., Rozenhoedje en sluiting>sermoen plechtig Lof en processie binnen de kerk. Al dc Sermoenen zullen gepredikt worden door E. Pater Smet Rcdrmptorist uit Roeselare. De devotie tot Sinte Barbara is een eeuwenoude Iepersche traditie. En heel de stad doet mee. De Confreiie of Broederschap bestaat hier sedert 1685. De leden betalen jaarlijks 2 fr. en hebben recht, bij hun afsterven, op een zielmis. Christen Volk van Ieper. laat de genaden niet voorbijgaan van de oefeningen en sermoenen die gehou den worden, in StM aarten s, van 28 Nov., tot 5 December Immaculata 8 december Onbevlekte moeder, gij hebt den kop der slang toch verpletterd Maar, zie dan eens neer op het land der ballingschap, waai in wij wonen I Zie e<ns, hoe de slang nog kruipt en kronkelt in ons- midden. Zie eens, hoe zij nog bijt en vergiftigt. Zie- i ens hete zij loert op onze harten. ImmaculataOnbevlekte moeder!Ach, onze reinheid is als sneeuw die daar buiten ligt blank voor een dag, om dan reeds vertrapt te zijn en verslijkt. Wij zijn te dicht bij het aardsche en te ver van U. Ons lokt te veel de appel van den boom der valsche kennis. Ons oog dat staart zich. blind in ijdcl menschenlicht. ImmaculataOnbevlekte moederZet Uw blanke voet nog eens 'noogenblik in ons mdden op den slangenkop. De duivel vlucht voor U maar wij zijn ongewapend. Leer ons de oogen neer te slaan als gij. Leer ons den voet standvastig neer te zetten op den kop der slangen, zooals gij. Leer ons zoo blank, zoo sterk, zoo schoon te zijn als Gij 1 Een verjaardag 9 december In de T uinklokke (1937 nr 7), lieten wij een levensschets verschijnen van de H. Margareta van Ieper: 1216 - 1237. Vandaag kunnen wij iets meer zeggen, namelijk dit dat de sterfdag van de H. Margareta van Ieper moet gesteld worden, zonder twijfel, op 9 December. Hoe weten we dat Uit de levensbeschrijving, in 'tVlaamsch uitgegeven «tot Yprein 1622, door Kanunnik deHuvettere; levensbeschrijving die een zeld zame weerde heeft omdat zij een bewerking is op het oorspionkelijk leven, in 't laiijn te boek gesteld door Thoman van Cantempré, in de Xlle eeuw. Welnu, wat zegt onze de Huvettere Uitdrukkelijk het volgende: den negen*1 dag van De cember 1237, gewapend zijnde met het H. Sacrament, heeft zij hare ziele in de handen haars Bruidegoms Jesus-Christus overgegeven, oud zijnde 21 jaren»... Deze schoone tekst Iaat geen twijfel mogelijk! 9 December is en blijft voor ons, Ieperlingen, een vrome verjaardag.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1937 | | pagina 1