Ma«nciintentie VOOR HET APOSTOLAAT DES GEBEDS November. Alg. intentie opdat we beter zou den begrijpen hoe alle gedoopten, door genade en liefde, met Christus vereenigd zijn in de H. Kerk. Missie-intentie: opdat de Boeddisten van Chi na tot het licht van het ware Geloof zouden komen. December. Alg. intentie: opdat er meer werklieden zouden zijn voor den zielenoogst. Missie-intentie: opdat de inwoners van het Japanseh Keizerlijk de klaarheid van het eeuwig licht kennen. Uit onze Kerkregisters Door het doopsel herboren. 14 Oct.. Jerome Vandenbroucke, z. v. Ernest en Lau ra Casteleyn, Mondstraat; 17 Oct., Pierre D'haene, z.v. Theophile en Hélène Vermeersch, Boomgaardstr. 17 Oct.. Roland Desmedt, z.v. Gerard en Elvire Beir- naert, Diksmudesteenweg17 Oct., Herman Samyn, z.v. Joris en Estella Gheysen, Oude Houtmarktstraat; 21 Oct., Christiaan Havegheer, z. v. Victor en Rachel Dezcure, Cartonstraat24 Oct., Louis Taffein, z.v. Marcel en Elisabeth Demeyere, Adj. Masscheleinlaan 24 Oct., Annie DeSmedt, d. v. Frans en Agnes Mil- leville, Minneplein 7 Nov., Roger Lacante, z. v. Andre en Irène Declercq, Rijselstraat. Door het huwelijk verbonden. 13 Nov., Gerard Burggraevc en Gabriclie Crock, Pen- nestraat. In den Heer ontslapen. 19 Oct., Henri Bogaert-Biebuyk 1885 Visch- markt. Goddelijke; Diensten November Zondcg 21. - Te 7 u., alg. Communie voor de schoolkinderen. Naar aanleiding van het feest van O. L. Vrouw «Presentatie» of Opdracht, is er Gen. Ab solutie voor de Derde-Ordelingen. Woensdag 23, feestdag van de H. Catharina. Gen. Absolu ie v. de Derde-Ordelingen. Zondag 28. Eerste Zondag van den Advent. Onder de H. Mis van 6 en 7 u., alg. Communie voor den H. Hartcbond der vrouwen en jonge dochters. 's Namiddags, te 3 u., opening der plechtige Octaaf ter eere van de H. Barbara. Daarna, oefeningen der Maria-Congrcgatie. Dinsdag 30. Ter herinnering aan de vooraan staande leperlingen die omkwamen in een volksoproer ('303)1 wordt vandaag, in de St Maartenskerk, een tombe opgesteld met den historischen rooden Pelder. December. Vrijdag 3. Te 7 u., Sol. Mis ter eere van het H. Hart van Jesus, met akte van toewijding. Zaterdag 4, feestdag van de H. .Barbara. Te 7 u., Sol. Mis ter intentie van de levende en afge storven leden der Broederschap van de H. Barbara. Zcndcg 5. Tc 7 u., H. Mis en alg. Communie v. den H. Hartebond der mannen en jongelingen. Te 3 u., Rozenhoedje, sluitingssermoen, pl. Lof en processie binnen de kerk. Dinsdag 7. Te 7 u., zielmis voor de Hceren Armand en Roger Persyn. Woensdag 8. Feestdag van O. L. Vrouw On bevlekt Ontvangen. Gen. Absolutie v. de Derde-Or- delingcn. Te 7 u., H. Mis en alg. Communie voor de Congregai.irlen. Te 9 u., Hoogmis. Kw. vóór 5 u., Sol. Vespers en pl. Lof. Zondag 12. Tc 7 u., II. Mis en alg. Communie voor de Congreganisten Kw. vóór 4 u., Congregatie. Woensdag 15. Te 7 u., Sol. Gulden Mis of Messiasmis, ter eere van het Goddelijk Moederschap van Mat ia. Vandaag, alsook V r ij d a g 17 en Zaterdag 18 zin de quat.ilemperdagen van den Advent: ge bod, n vasten en vleeschderving. Vrijdag 17. Te 7 u., gezongen Daaldermis Zielmissen 'sZondaj;» In SI-Maar/ens 21 Nov. te 8 1/2 u., v. dh. Henri Geldhof en zoon Michel.- Te 11 ty2 u., v. dh. en Mevr. Edm. Caencpeel. 28 Nov., te 8 u., v. dh. en Mevr. Jules Platteau. Te 11 '/ju., v. de lepersche muzikanten gestorven op 't veld van eere, en v. de overl. werkende leden, van wege de Harmonie Ypriana 5 Dec., te 8 1/2 u., v. dh. en Mevr. Dolfen. I~e 11 1ji u., v. de afgestorven leden v. 't Stedelijk Pom pierskorps. 12 Dec., te 11 1/2 u., v. Mevr. wed. Vanleke. In St-Pieters 21 Nov., zielmis v. Louis Logier, zijne hsvr. Cle- mence Windels en hun zoon Camiel. 28 Nov., gez. Mis v. Charel-L. Vandeputte-Ver- meersch, familie Boudry 5 Dec., gez. Mis v. Constant Waterbley en hsvr. Woensdag 8 Dec., te 9 u., Mis v. Hélène Bouquet, wede Angillis. 12 Dec., te 8 tt., zielmis v. Henri Hof en zoon. Te 10 u.. Mis v. Daniel Heughebaert-Sambaere. In Sl-Jacobt 21 Nov., te 7 i/j u., Mis v. Alois Louwagie. Te 8 i/j u., v. Eric Pyck. 28 Nov., te 8 1/2 u., v. Alois Odou en huisvrouw. 5 Dcc., te 8 1/2 u., v. Germaine Logier, hsvr. Pro voost. 12 Dcc., te 7 1/2 u., v. Alois Louwagie. Te 8 l/« u., v. Henri Vandenberghe en v. zijne kinderen René en Ivonne Vandenberghe. In St-Nicolaa> te 9 u. 21 Nov., v. Mr Hector Logie, Frezenbergstraat. 28 Nov., v. Mr Jules Denys, M. Fochlaan. 5 Dec. v. M' Camille Ooghe, Statiestraat. 12 Dcc., v M' Emiel Beirnaert, de Stuersstraat. Drukk. Boekb. Boudry-Temperman, Yper, Tel. 247.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1937 | | pagina 4