PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 6 MAART Sint «Jozef Vasten - sermoenen Het Angelus 21 Mei 1938 NEGENDE JAARGANG 1938 NUMMER 2 DE TUINKLOKKE Dc Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie verschijnt tienmaal 't jaars Janseniusstraat, 5 Met een enkel woord wordt zijn naam vermeld in het Evangelie. Hij heeft niets gedaan wat hem groot kan maken in het oog van de wereld en toch wordt Hij vereerd door drie honderd miliioen katholieken, en is hij de geliefde patroon van ontelbaren. In zijn leven vindt men geen stof voor boeiende romans of sprekende filmsmaar in de stilte van onze Roomsche kerken prijkt zijn beeld, en wij aan roepen Hem zoo graag in onze gebeden. Sint Jozef is een troost en een voorbeeld voor allen die in den eenvoud des harten hun zware dag taak doen en hun christen plicht vervullen. Velen van ons zullen onbekend ten grave dalen en verge ten worden, maar hun naam zal opgeteckend worden, onder dien van Sint Jozef, in «het boek der levenden» Voor ons christen volk zullen de indrukwekkende Sermoenen over het Bitter Lijden van Onzen Goddelij- ken Zaligmaker in drie parochiekerken ge houden worden, op al de Zondagen van de Vasten: In St Maarten s, door E. H. Delanote, onderpas tor op St Nicolaas. Vespers en Lof te 3 u. In St Pieters, door E. P. Joachim, Carmeliet. Vespers en Lof te 2 u- In St Jacobs, door E. H. Nolf, onderpastor. Vespers en Lof te 2 \'t u. Weerom zal de groote kindervriend, E. H. Pastor Denys, het Passieverhaal uiteenzetten op de gemoe delijke en aantrekkelijke wijze die hem eigen is voor de schoolgaande kinderen van geheel de stad zij allen die de leering volgen of hun plechtige Communie gedaan hebben, worden in de StNicolaaskerk verwacht, eiken Zondag van de Vasten, te 3 u. Pendant le Carême, en la Chapelle des Soeurs N oir es (rue de Lille une Instruction fran?aise sur la Passion de Notre Seigneur sera donnée par M. le Curé de S. Pierre, tous les mardis, i 5 h. Op 23 Maart vieren wij een der oudste en aandoen- lijkstc Mariafeesten O. L. Vrouw- Boodschap. Naar aanleiding van die Boodschap des Engels aan Maria is een lief en diepzinnig gebed ontstaan ter eere van O. L. Vrouw: we bedoelen het Angelus gebed, ter eere van de Menschwording van Christus. Driemaal daags wordt het c Angelus geklept 's morgens, 's noens en 's avonds. Al knielende wordt het gebeden, uit eerbied voor het Menschge- worden Woord. God de Zoon voor ons mensch. geworden. Staande wordt het gebeden op Zaterdag avond en op Zondag, herinncii ïgsdagen aan de Ver rijzenis of Opstanding des Heeren. Voor het «Angelus-gebed verleende de H. Kerk een aflaat van 10 j., en eens te maande een vollen aflaat aan wie het regelma'ig Lidt. 2ij die den tekst ervan niet onthouden, mogen hem vervangen door vijf Wees-gegroctjes, als de beê klept Hoe is het Angelus-gebed samengesteld Drie Wees-gegioeljesmaar ieder voorafgegaan door enkele woorden ontleend aan 'tH. Evangelie en her innerend aan 1. De boodschap van den Engel Gabriël. 2. De toestemming van de H. Maagd Maria. 3. De Menschwording van Christus. In het slotgebed worden bijeengebracht het mysterie der Menschwording en liet mysterie van onze Verlos sing, dat ons alle genaden verdiend heeft. De rijke inhoud van het «Angelus-gebed geeft sma kelijk voedsel aan onze godsvrucht, en 't is niet te verwonderen dat het zoozeer in voege was bij onze vrome voorouders. Mocht het weerom in eer hersteld worden bij ons christen volk! Zaterdag 21 Mei wordt een heuglijke dag voor leper in de Kathedraal zal de plechtige inhuldiging en wijding der gebrandschilderde ramen van het mo numentale Roosvenster, vereerd worden met de aanwe zigheid van Z. Maj. Koning Leopold III alsook van the Earl of Athloneoom van Z. Maj. den Ko ning van Engeland. Leest verder ons artikel Gedenkplaat.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1938 | | pagina 1