PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 10 APRIL Paschen PaaschpUcht Paasch klokken Keizer Karei Levende raadsels NEGENDE JAARGANG 1938 NUMMER 3 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie verschijnt tienmaal Jaars Janseniusstraat, 5 Jesus verrees, en stond eigenmachtig op uit zijn bezegeld graf. De Paaschvreugde blonk door den rosen morgen over de heuvelen en in vele harten. Hij verscheen aan de bedrukte Magdalena, en dczr jubeldeaan de bange vrouwen, en die juichtenaan de twijfelende leerlingen, die eerst toen Hij met hen at en sprak, bekerden «Ja, Hij is verrezenI». En die tragen van harte om te gelooven, geloofden alsdan eenvoudig .oprecht, en zouden vooitaan leven, lijden, en sterven voor hun geloof in den Verrezen Christus. De Apostelen en de geloovigen waren d en Paasch- dag blij en gelukkig als kinderen. Toen waren er slechts weinige Christenennu zijn er millioenen. De weinigen veroverden in liefde de landen voor Christus. Ook nu wordt er veel geijverd, en hoopvol stapt de Kerk de toekomst te gemoct, want de zoo ontredderde wereld moet en zal hersteld worden in Christus. Doch daarom hoeven we meer en meer onthecht t- zijn aan alles wat rondom ons verlokt e n verleidt daarom moeten we meer en meer onzen godsdienst indiepen, om dus te beter te kunnen leven van en naar ons H. Geloof, in ware liefde tot Christus en onzen evennaaste. Gij zult uwen priester ten minsten eens 's jaars uwe biecht spreken En nutten omtrent Paschen het Lichaam des Heeren Zoo luidt het gebod der H. Kerk. Het verplicht alle geloovigen, van af den tijd dat .ze tot het gebruik' van hun verstand gekomen zijn, jaarlijksch omtrent Pa schen ter H. Tafel te naderen, waartoe zij door een goede Biecht zich voorbereiden. «Ik ben, sprak Jesus, hel Brood des Levens Zoo iemand van dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het Brood dat Ik geven zal, is mijn Vleesch voor het leven van de wereld»... Aan deze liefderijke uitnoodiging van O. L. Heer, aan dit gebod van de H.Kerk zullen wij geerne ge hoor geven. De Paaschklokken zullen luiden Ook voor U. U zijt gedoopt. U zijt kind der Kerk... Doe dan ook uw plicht. Wees eerlijk en rechtzinnig tegenover God en uw geweten. Houd uw Paschen 1 Keizer Karei kwam eens in een gevang en seffens werd hij omringd van een half dozijn veroordeelden. Allen smeekten hem om toch terug in vrijheid gesteld te wordenWant, Majesteit, wij zitten hier onschul dig wij hebben niets misdaan Wat verder, nog een heel dozijndie ook hadden niets misdaan en smeekten hunne vrijheid af. Nu komt de vorst bij een zwaar geboeiden man. Waarom zit gij hier vroeg hij. Ach, Majesteit, zucht de man, ik heb zwaar misdaanik heb gebrand, gestolen en meegeholpen aan een moord Oh I gij schelm, roept de Keizer uit, wat zit gij hier te doen onder al die brave menschen 1 Pak iu weg en zorg dat men u hier niet meer ziet» En de slimme Keizer deed de man uit zijn boeien ontslaan om zijne rechtzinnigheid. Zoo ook vergeeft God de menschen hun zonden, als ze maar met een rechtzinnig berouw te biechten gaan. Gelukkig willen zijn en God buitencijferen Rechtvaardig willen zijn en den Oppersten Meester het zijne niet geven Christel ij k opgevoed zijn en 's Zondags de mis verzuimen... Als christen willen sterven en als heiden leven...

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1938 | | pagina 1