DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN Qrootsche plechtigheid Koninklijke woorden NEGENDE JAARGANG 1938 NUMMER 4 De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administr itie verschijnt tienmaal 's jaars JanseniuSstraat, 5 ZON DAG 8 MEI In onze Kathedraal, op Zaterdag 21 Mei, te n Va zal de luisterrijke ceremonie plaats hebben dér ont hulling van de gedenkplaat en de wijding van het Monumentale Roosvenster, door het Britsche Leger geschonken tot vrome nagedachtenis van Koning Al bert 1 Het programma van de Plechtigheid is opgevat als volgt I Intrede. 1. Aan het groot portaal vart de kerk wordt Z. Majesteit Koning Leopold III alsook Lord Athlone, bom en Vertegenwoordiger van den Koning van En geland verwelkomd door Z. Excellentie Monseig neur Lamiroy, bisschop van Brugge, omringd van de geestelijkheid van léper. 2. Zij worden, terwijl het orgel speelt, naar het koor geleid. Z. Majesteit neemt plaats op een troon aan den Evangelickant, en Z. Excellentie aan den Epistelkant. II Bidstonde. 3. Hymne Praise my souluitgevoerd door het gemengd zangkoor van St Maartens. 4. Gebed, door Z. E. H. Vcfmaut, pastor-deken. 5. Lofzang Benedictusin polyphonic. Ill Onthulling en wijding. Zuiderlijke kruisbeuk 6. Lord Athlone verzoekt den Koning de gift aatl België geschonken te willen aanvaarden, tot nage dachtenis van z'jn roemrijken Vader, Koning Albert I. 7. Z. Majes.eit onthult de Gedenkplaat (bedekt met de Britsche vlag 1. 8. Op het orgel wordt het Nationaal lied van België en van Engeland gespeeld. 9. Trompetten schallen en kransen worden neerge legd aan den voet van de Gedenkplaat. 10. Het Roosvenster wordt gewijd door Z. Excel lentie den Bisschop van Brugge. 11. Terwijl het orgel speelt, gaan de Overheden terug naar het koor. IV Toespraak. 12. Aan het Altaar, wordt een gelegenheidstoe spraak gehouden in 't Engelsch en in 't Vlaamsch, door Monseigneur Colle, Aalmoezenier aan het Ko ninklijk Hof. 13. Hymne Onward, Christian Soldiers uitgevoerd door het zangkoor. V Te Deum en slot. 14. Z. Excellentie met de geestelijkheid heft het lof- én danklied Te Deum aan, uitgevoerd in plairi-chant door het zangkoor. 15. Het gebéd Voor den Koning Domine salvum fac in polyphonic. 16. Na dén bisschoppelijken zegen gegeven te heb ben, doet 'l.. Excellentie uitgekide aan Z. Majesteit en de Overheden. De Iepersche bevolking wordt vriendelijk uitgenoo- digd tot de ceremonie. Men gelieve de ordemaat regelen, die noodzakelijk moeten genomen worden, met welwillendheid te aanveerden, en na te leven. Een duurzame vrede ligt niet alleen in de betracht- ting en het bezit van stoffelijk goed onze bescha ving moet hare grootheid en hare pracht aan edeler bronnen putten. De geestelijke en moreele opbeuring der Volkeren moet onze voornaamste bezorgdheid we ien. Koning Leopold III Zondag-rust Wij, Engelschen, zijn rijk géworden door Zondags niet te werken. De Zondagrust heeft ons met weldaden overladen. Als des Zondags alle arbeid stil ligt, dan werkt God voor den mensch God gedenkt de menschen als zij des Zondags aan Hem denken. De Engelschen zijn rijk, omdat zij reeds eeuwen lang des Zondags rusten. Lord Macauley.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1938 | | pagina 1