PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 12 JUNI Rond den haard Priesterwijding Als ge niet wordt als kinderen NEGENDE JAARGANG 1938 NUMMER 5 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administr itie verschijnt tienmaal 's jaars Janseniusstraat, 5 Ik heb het gezien, moeder, als ik uw huis bin nentrad tijdens de Meimaand. Gelijk w ij in vroeger dagen, hadden ook u w kinderen 't Maria-beeld versierd, en 'k stel me voor als ze s avonds tezamen met u aan 't bidden waren voor dat beeld. de kaarsen waren aangestoken, en de bloemen geurden dat gij zoo blij zijt geweestblij om de kinderlijke vroomheid van uw kinderen, blij om al den zegen over uw huisgezin bekomen. En gij mocht blij zijn Want geuriger nog dan die bloemen, en helderder dan dat licht, steeg hun kindergebed omhoog; en hun stamelende klanken werden hemelmuziek. En nu is het de Juni-maandl Toen gij pas getrouwd waart, hebt gij het beeld van het H. Hart doen wijden en zijn plaats doen geven aan uw haard want gij weet dat, naar de belofte van het H. Hart, zijn zegen neerkomt over al de haarden waar Hij vereerd wordt, dat Hij daar vrede doet heerschen, en troost brengt en hulp verschaft. En nu zal, in deze maand Juni, het H. Hart weer gevierd worden in uw huiskringen 's avonds zullen de lichtjes weer branden, en de zilveren stemmen van uw kinderen zullen bidden, en vanzelf zult gij de woorden vinden om hun kinderhartje te winnen voor de liefde van het H. Hart. Zoo za! bij u in eere blijven de schoone familie- godsvrucht. En, mogen anderen meer schijn van geluk of schit tering van goud hebben, ^u zal men kunnen benijden om de vele familievreugde en om de zieleschoonheid van uw kinderen. Twee jonge geestelijken uit leper werden priester gewijd ,te Brugge, op Zaterdag n Juni E. H. Lucien Caignie, zoon van Mevrouw weduwe Caignie-Dezeure, Oude Houtmarktstraat en E.H. Daniel Nuytten, zoon van Heer Henri Nuytten-Derycke, Zillebekestraat. Eerbiedige en hartelijke gelukwenschen aan onze nieuwe priesters. Er was 'n onaangename spanning tusschen de apos telen Ze hadden woorden gehad over de vraag, wie van hen wel 't hoogste bij Jesus stond aange schreven, wie van hen wel de eerste zou zijn in het rijk Gods. Toen Jesus nu te Capharnaum, waar zij hun ver blijf hielden, waren aangekomen, riep Jesus hen bij zich en vroeg hun Waar hebt ge onderweg over gesproken De apostelen zwegen Natuurlijk! Want ze be gonnen zich leelijk te schamen over hun gedrag. Den heelen weg hadden ze loopen kibbelen en twisten. Ze voelden heel goed, dat ze erg klein en kinderach tig geweest waren. Maar Jesus wist toch wel, wat er gebeurd was en bovendien Hij kon het heel duidelijk van hun ge zichten aflezen. Het werd tijd dat Hij hun over dit punt eens flink de waarheid zei. Jesus keek om zich heen daar liep een klein kind te spelen. Hij riep het bij zich en plaatste het midden de apostelen. Dezen keken elkaar verbaasd aan. Wat zou er nu gebeuren «Voorwaar Ik zeg U sprak Jesus met ernstige stem, «als ge niet verandert, als ge niet wordt als kinderen, zult ge het rijk der hemelen niet binnen gaan Kijk eens naar dit kindzoo wilde Hij zeggen. «Kijk eens, hoe klein het zich voelt tegenover U. Het denkt er in de verste verten niet aan om zich hier onder ons het grootste te achten. Integendeel, het voelt en beseft zijn kleinheid, in het diepste van zijn eerlijk kinderhart. Geheel zijn houding, de uitdrukking van zijn gezicht, zijn oprechte oogjes, alles getuigt, dat het tegen ieder van ons eerbiedig opziet en dat het zichzelf volkomen vergeten heeft. Welnu, zóó, en niet anders moet uwe houding zijn tegenover elkaar. Als gij niet als kinderen wordt, zult gij den hemel niet binnengaan I De apostelen moeten zoo'n duidelijke, zoo'n aan schouwelijke les wel begrepen hebben. Zij zagen in, dat alleen nederigheid en onbaatzuchtigheid leidt tot verheffing, dat alleen uit kleinheid ware grootheid ge boren kan worden.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1938 | | pagina 1