DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN IEPER r.—=n—ZONDAG 21 AUGUSTUS Invloed De klassen Herbeginnen Schoolgangertje Waarom Getuigenissen NEGENDE JAARGANG 1938 NUMMER 7 De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie verschijnt tienmaal 's laars Janseniusstraat, 5 Het spreekt van zelf dat er, van de school, een dierpe invloed ui.gaat op de gedachten, op de overtuiging, op de levensopvatting der leerlingen. Thuis doen de ouders misschien hun best om hun kinderen christelijk te maken van overtuiging. Maar wat baat het, als de school dan, eiken dag evengoed, zooveel jaren lang, die christelijke overtuiging onder mijnt en stilaan andere, vrijzinnige gedachten in het hoofd van de kinderen aankweekt Er is nog een andere invloed waarop moet gelet worden 't is de geweldige invloed van de omgeving, van 't gezelschap. Kinderen uit alle mogelijke gezinnen en gezindten komen in een neutrale of vrijzinnige school bijeen. Dien invloed kan men zich eenigzins voorstellen als men denkt aan de gesprekken die. daar. ook en vooral voor en na de school, worden ge voerd aan de boekjes en blaadjes die er worden rond- gegeven aan vriendschappm en kennissen die er wor den aangeknoopt I Van het schoolmilieu hangt zoo veel af om, van de kinderen, goe christenen ofwel onverschilligen en vrijzinnigen te maken. De plicht der christelijke ouders is het, voor hun kinderen, een school te kiezen waar zij den invlodd zullen ondergaan van een gunstig milieu en door- en-door christelijk zullen opgevoed worden. Op Donderdag 1 Seplember voor de leerlingen van St Aloysiusschool, Hondstraat. St-Michielsschool, Elverdingestraat. St Vincentiuscollege Lagere afdeeling StJacobsstr. H. Harteschool «Lamotte», Capucienenstraat. Mariaschool «Lamotte», Rijselstraat. St-Jozefsschool, Meenensteenweg, Kalfvaart en Potyze. O. L. Vrouw van Tuineschool, Beluikstraat. De inschrijving der nieuwe leerlingen, in die ver schillende scholen, heeft plaats op Maandag 29, Dins dag 30 en Woensdag 31 Augustus, van to tot 12 u.- Op Woensdag 14 September, voor de leerlingen van de H. Familie de Stuersstraat. de Rousbrugge Dames», Maloulaan. de Humaniora van 't College, Bollingstraat. De inschrijving heeft plaats op Zaterdag 10, Maan dag 12 en Dinsdag 13 September van to tot 12 u. Schoolgangertje met je krulletjes blond, klein meisje van zeven jaar, Wat kijken je kijkertjes zoekend rond, of je me aan mijn raam niet ontwaart. Een glans is gekomen mijn kamer in 't rond, of de Zomer er voorbij was gegaan. Schoolgangertje met je krulletjes blond, dat heeft nu je glimlach gedaan. Felix Rutten. Waarom ik geloof aan God Omdat het bestaan van God eene zoo zekere waar heid is als het bestaan der zon. Omdat heel de natuur en al het geschapene een maker, een Schepper veronderstelt. Omdat het gegrift staat in het diepste van 't geweten van den mensch dat er een God moet zijn. Omdat de felste godloochenaars nog nooit een be wijs tegen God gevonden hebben. Omdat zonder God alles een groot vraagteeken is. Omdat God Zich heeft veropenbaard en meermalen van Zichzelf aan den mensch heeft gesproken. Ziehier eenige merkwaardige getuigenissen Als een uurwerk het bestaan bewijst van een uur werkmaker, als een paleis het bestaan bewijst van een bouwkundige, hoe zou dan het heelal het bestaan niet bewijzen van een hoog verheven Verstand Voltaire. Alleen het bestaan van God ontsluiert eenigszins het raadsel dat ons omringt; en naarmate men dieper met zijne gedachten in de geheimen der natuur tracht door te dringen, rijst ook voor onzen geest de waar heid van het bestaan van God als eene volstrek te zekerheid Herbert Spencer. Indien ik geloofde ,zou ik spoedig aan de ver maken vaarwel gezegd hebben En ik zeg u Als gij aan de vermaken vaarwel zegt, zult gij spoedig geloo- ven». Tracht dus u te overtuigen, niet met de bewijzen te vermeerderen, maar wel door uwe driften te ver minderen. Pascal.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1938 | | pagina 1