PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG October komt! Maandintentfe Ter eere van de Kleine H. Theresia r. - - J Missiezondag Patronaat voor jongens NEGENDE JAARGANG 1938 NUMMER 8 DE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maarfens Administratie verschijnt tienmaal 's jeers Janseniusstraat,5 r -- ia O TQ C »w«e« ka WW 1 v/DQlX Onze Pastoor heeft overschot van gelijk gehad, in al de Missen te trommelen om de maand October fel te doen vieren. Door heel de wereld wordt dat gedaan, in al de kerken, en in duizenden en duizenden huizen. Dat moet voor Onzen Lieven Heer en Ons, Lief- vrouwken 'n plezier zijn, zóó iets van uit den hemel te bezien. e Dezen noen, aan tafel, heb ik de zaak te berde ge bracht, en met vrouw en kinderen besproken. October komt En daar is dan eenparig beslist In de week gaat eiken morgen iemand uit ons huis houden naar de kerk om de Mis te hooren. Ik heb gezegd «Moeder de vrouw zal eiken avond beslissen wie er 's anderdaags naar de kerk gaat En eens, dat er bij ons de gewoonte in zit, dat eiken morgen it mand naar de Mis gaat, om daar ons belang aan Onzen Lieven Heer te zeggen, dan zullen we zoo wel voortdoen in de volgende maanden. Dat is één. 's Avonds, als w.e, gedaan hebben met eten, wordt het Rozenhoedje voorgebeden, en antwoordt alleman, gelijk dat bij pns. de gewoonte is. Maar in deze maand zuilen wij niet wachten, tot de kinderen vaak krijgen, en amper nog kunnen mee- mompelen. Neen, neen, we gaan dat doen, seffens, zoodra het eten door onze keel is, en alleman nog aan tafel zit. Dat is twee. En daarmee wpet iedereen wat er hem te doen staat als October komt t."< x J3I-L.1 I j.' v i U» VOOR HET APOSTOLAAT DES GEBEDS October. Alg. intentie voor allen die ijveren voor de verspreiding der Katholieke pers, radio en film. Missie-intetie opdat de kennis en de liefde der Missies door toedoen van pers, radio, film en too- neel moge bevorderd worden. Met voldoening hebben wij het mooie beeld in Congoleesch hout van de Kleine Heilige Theresia, terug gezien in de kapel van O. {..Vrouw van Tuine. De Gentsche beeldhouwer Oscar Sinia haalt eere van zijn werk. Thans is het beeld geplaatst op een prachtig voetstuk in eiken hout, vervaardigd door de Ieper- sche firma Emile Mahieu-Boone. Het sierlijke beeld- houwwerk werd uitgevoerd door onzen stadsgenoot Georges Seghers. De teekening hebben wij te danken aan wijlen Ingenieur Jules Coomans. M.' t *i u cc-.»# w« - -v Voor de verspreiding van ons H. Geloof in de verfe missielanden, geven onze edelmoedige zendelingen al wat zij hebben, hun gezondheid en hun leven. En wij Met den Missiezondag, die gehouden wordt, op 23 October a. s. wordt opnieuw onze aandacht ge vestigd op onze groote missieplicht plicht van gebed en van vrijgevigheid. Niet te licht, zegt Paus Pius XI, mogen wij ons te vreden stellen met de bereikte resultaten er blijft nog zooveel te doen voor de uitbreiding van Gods rijk over de wereld Het winterseizoen herbegint en de toetredingen zijn talrijk. In het Patronaat Appelstraat vinden de schoolgaande jongens deftig verzet en vermaak den Zondag avond, van 5 tot 7 u. Daar is ook, te hunnen dienste, een welvoorziene bibliotheek van gezonde lek- tuur. Die wenscht te komen moet zijne inschrijving vragen den Donderdag of Zaterdag namiddag, tusschen I 1J% en 2 u., bij E. H. Pastoor Denys. Zonder lidkaart wordt niemand toegelaten.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1938 | | pagina 1