PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 22 JANUARI Tiende Jaargang Vooruitgang De Heer Jezus TIENDE JAARGANG 1 93 9 NUMMER d DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie verschijnt tienmaal 's jaars Janseniusstraat, 5 De Tuinklokke begint haar tienden jaargang, en we mogen getuigen dat zij trouw gebleven is aan zichzelf. Niet alleen wat schikking en formaat betreft. Ook de inhoud volgt steeds de lijn en de richting welke wij bij het eerste nummer, voor oogen hadden. Heel het godsdienstig leven van leper, in deze laatste tien jaren, vindt men toegelicht en weerspiegeld in de kost bare collectie van de Tuinklokke nog verrijkt met bijdragen over kerkelijke kunst en geschiedenis. Talrijke lezers en lezeressen denken er aan hun collectie van de Tuinklokke, op het einde van den tienden jaargang, te laten inbinden. Dat zij n u hun verzameling eens nazien. Indien hun een of ander nummer ontbreekt, wij zullen ze geern voldoen en ge rieven, in de maat van het mogelijke zij mogen zich wenden tot de drukkerij Boudry-Temperman, Mee- nenstraat. Het is een verheugend verschijnsel dat ons christen volk, hoe langer hoe meer, zijn zieleleven gaat voeden met de H. Eucharistie. In 't jaar 1938 werden meer dan 529 duizend H. Communiën uitgereikt in de stad leper 't is een echt record - cijfer, zooals blijkt uit de statistieken welke heel nauwkeurig werden opgemaakt. Hieronder deelen wij het jaarlijksch aantal H. Com muniën mede voor de vier Parochies van stad, kloosters en kapellen inbegrepen 1930 410 duizend. 193' 426 1932 439 1933 454 '934 471 '935 4S3 1930 498 '93; 1 Gn O ÜJ 1938 529 Laten wij God danken om dien bloei van het Eucha ristisch leven in leper, en tot de nog lauwe christenen het woord herhalen van den Zaligmaker Kendet gij de gave Gods I Zooveel maal hebt ge zijn naam gehoord Eiken dag in 't gebed, uit den mond van den priester, in groote opschriften op kloosters en keiken. Nevens den naam van uw ouders, was het het eerste dat uw christelijke moeder u deed uitspreken Jezu-kcn, Jezus Reeds op den eersten stond na den zondeval in 't a,ardsch Paradijs, sprak Jahweh, de Opperheer, over dien Verlosser. De profeten kwamen, elk op zijn tijd, om het geloof in Hem en de hoop op Hem levendig te houden. Dit, tot den dag was gekomen dat Hij op de wereld verscheen te Bethlehem, zoon van de Maagd Maria. Hij splitst de t ij den. Eiken dag herinnert ieder mensch die een brief schrijft, herinnert elk dagblad, dooi het opgeven van den datum alleen, hoeveel jaar en hoeveel dagen het nu al is, dat Jezus van Nazareth zichtbaar als mensch op de wereld kwam. Wat is er al veranderd sedert dien 1 Denk eens wel na over wat het heidendom is, en dan zult ge begrijpen wat het christendom is, dóór Jesus op de wereld ge bracht. Vraag aan de zendelingen wat het heidendom is in de vreemde landen. Kijk maar even hot de nieuwe heidenen beginnen te leven in onze oude christelijke landen. Want het aantal ongedoopte menschen groeit gedurig aan in Belgie, ook eilaas, in Vlaanderen. Was Jesus op de wereld niet gekomen, wat zou het zijn met u zelf Ge zoudt een heiden zijn Ge zoudt niet gedoopt zijn I Er zou geen christelijke beschaving zijn Geen kerken, geenpriesters, geen sacramenten, geen genade I Hij is de Heiland, de Verlosser van het menschdom. Hij brengt niet altijd geld en rijkdom, maar Hij brengt vreugde en vrede aan al wie Hem ontvangen willen. Ieder maal dat het slecht gaat in de wereld, roept men altijd weer naar Jezus van Nazareth. Hij is en blijft de Heiland voor iedereen onze zoete, lieve Heer Jezus-Christus De grootste en won- eerste figuur uit de wereldgeschiedneis I Zooveel groote mannen zijn opgestaan en verdwenen. Ge vindt nog even hun namen vermeld in de boeken. Hij steekt uit als een berg boven allen, want Hij is geen gewoon mensch lijk de andere. Hij is God en Mensch.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1939 | | pagina 1