PAROCHIEBLAD VAN ZONDAG 26 FEBRUARI Missie tentoonstelling: Passiesermoenen TIENDE JAARGANG 1 939 NUMMER 2 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie verschijnt tienmaal 't jaars Janseniusstraat, 5 Wij staan dit jaar voor eene merkwaardige gebeur tenis in onze stad. Het is de beurt aan de Dekenij leper, om met de voornaamste Missieorden van het Vlaamsche Land een groote Missietentoonstelling in te richten. Daar leeren wij het leven onzer Missionarissen en Missiezusters ken nen, die ginder met de inlanders hun ontberingen en ar moede deelen, die ginder te strijden hebben tegen hei dendom en bijgeloof. Z. Exc. Mgr. Lamiroy heeft toegestaan dat de Mis- sietentoonstelling voör de Dekenij leper zou plaats hebben van Zondag i6n tot Zondag 23" Juli., in de lokalen van St Vinccntiuscollege. Hij zelf komt naar leper op 23 Juli. In voorbereiding werd hier in stad, en in bijna al de parochies der Dekenij, een MissienaaikranS ingericht. Vlijtige handen zijn reeds druk aan het werk om Misgewaden en altaarbenoodigheden te maken alsook kleedjes voor de arme heidenkindertjes, broek en vest voor de studenten der inlandsche seminariën. En om den missienaaikrans van de noodige stof te voorzien is hier een schoon liefdewerk tot stand geko men, nl. het penningske van den Missionnaris Op iedere parochie zijn missielievende Dames en Juffrouwen rondgegaan om te vragen wie er 5 centie men daags wil sparen voor de armste kinderen van O. L. Heer. Vele Icperlingen hebben aanvaard hun pen ningske bij te dragen. Wie nog niet zou zijn aangespro ken, mag zich wenden tot Juffr. M. Maes, Maloulaan, Nr 25. Wie zou verlangen te helpen aan het vervaardigen van priestergewaden, wende zich tot Juffr. Biebuyck, Diksmuidestraat, N' 46, en voor het maken van kleedjes enz. tot Mevrouw Devos de Moldergem, Cartonstraat, Nr 14. Sommigen zijn op de gedachte gekomen kunstschil derijen of teekeningen te maken, om die aan het missie werk af te staan. Anderen vervaardigen kleinere voor werpen, als prijzen voor de Tombola. Het verheugt ons ten zeerste langs alle zijden zoo veel edelmoedigheid en bereidwilligheid aan te tref fen. Moge de goede God onze pogingen zegenen op dat Hij er eerc van hale en de Missies er door ge holpen worden Op treffende wijze heeft Z. Excellentie de bisschop van Brugge, in zijn herderlijken brief van 15 Februari 1938, ons allen aangewakkerd om de Vastensermoenen over de Passie des Heeren godvruchtig bij te wonen. Ziehier zijn gezagvolle en vrome woord Bij het begin van den Vastentijd, vragen wij met bijzondcren aandrang dat gij de overwegingen over het bitter Lijden van O. H. J.-C., die in al onze kerken worden voorgehouden, met diepe godsvrucht en talrijk zoudt bijwonen. Deze Lijdensmeditaties zijn altijd door ons geloo- vig volk beschouwd geworden als de groote godsdien stige oefening van dezen heiligen tijd. Daar immers kunt gij best u leeren oefenen in het inwendig gebed; daar zult gij beter Jezus leeren kennen, en bijzonderlijk Hem beter leeren beminnen om den moed te hebben uw plicht te doen, gansch uw plicht als christen mensch, altijd en overal. De H. Paulus bekent aan de Corinthiërs dat gansch zijn. wetenschap bestaat in deze twee woorden «Je zus, de gekruisigde En inderdaad deze kennis vol staat om tot de christelijke volmaaktheid, om tot de hoogste volmaaktheid te komen Voor ons christen volk zullen de Passiesermoenen in drie parochiekerken gehouden worden, op al de Zondagen van de Vasten In S' Maarten s, door E. P. Maximin, gardiaan van het klooster der Paters Capucienen. Vespers en Lof te 3 u. In S' P i e t e r s, door Z. E. H. pastor Bonte. Ves pers en Lof te 2 1/2 u. In S'Jacobs, door E. H. De Jonghe, onderpastor. Vespers eji Lof te 2 1/211. In S'Nicolaaskerk, zal de predicatie gehouden worden, door E. H. Maes, onderpastoor, voor de schoolgaande kinderen van geheel de stad zij allen die de leering volgen of hun plechtige Communie gedaan hebben, worden in de S' Nicolaaskerk verwacht, eiken Zondag van de Vasten, te 3 u.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1939 | | pagina 1