PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 2 APRIL Leve de Paus Voorbeeldig Biechten Communiceer en TIENDE JAARGANG 1939 NUMMER 3 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie verschijnt tienmaal 't jaars Janseniusstraat, 5 Volgens de belofte van Christus met zijne Kerk te zijn tot het einde der eeuwenheeft de Goddelijke Voorzienigheid ons een nieuwen Paus geschonken. Op den verjaardag van zijn geboorte, werd Z. Emi nentie Kardinaal Pacelli te Rome geboren den 2 Maart 1876 door verkiezing aangeduid als Opvolger van Z. H. Pius XI, wiens Staatssecretaris en trouwe medewerker Hij tien jaar lang is geweest. Aan Zijne Heiligheid Pius XII den hoogsteigen plaatsvervanger van Christus op aarde, den geestelijken Vader aller geloovigen brengen wij hier de eerbiedige hulde van onze kinderlijke onderda nigheid en algeheele toewijding. Als een zegen straalt zijn heerlijke leuze Opus justitias, Pax. De Vrede, het werk der Rechtvaardigheid»! Enkele jaren geleden overleed een groot staatsman, Jonkheer Ruys de Beeienbiouck, die langer dan wie ook in Nederland de taak van eerste minister waarnam. Toen hij in 1905 voor het eerst zijn candidatuur stel de voor de Tweede Kamer, dierf hij het aan een voor waarde te stellen, die zijn handhaving als een vraag stuk moest maken. Het bier speelde toen in het Zuiden van Nederland een belangrijke rol tijdens verkiezingscampagnes. En nu kregen de Limburgers, in plaats van zoo of zoo veel tonnen bier, de verbluffende verklaring van Jonk heer van Ruys, dat hij het Kamerlidmaatschap niet zou aanvaarden, indien hem zou blijken, dat er, ter bevor dering van zijn verkiezing, ook maar een glas bier zou zijn geschonken. Dat was de taal, dat was de daad van een, die niets ten halve deed. Het volk weet gaarne wat het aan iemand heeft, en het voelt zich ook vereerd dat men zijn stem met -geen bier koopen wil. Jonkheer Ruys de Beerenbrouck heeft nooit te kla gen gehad over ongetrouwheid vanwege zijn kiezers. Biechten is goed voor de kinderen. Ja, 't is goed voor de kinderen maar 'tis nog beter voor u. Biechten vind ik dwaas. Het is veel dwazer niet te biechten, want de biecht is het eenig middel om van uw zonden bevrijd te worden. Biechten vind ik zoo lastig. Biechten is een last, 't is waar maar hoeveel lastige zaken zijn er niet die ge toch moet verrichten Ik zou wel te biecht gaan, maar 't is toch zoo lang geleden. Vriend, als gij 't nu niet doet, dan zal 't toeko mend jaar nog langer geleden zijn. Ik heb zooveel misdaan. Maar niet zooveel als Judas, den verrader van Christus, en toch was er ook voor hem nog vergiffenis, had hij maar vergiffenis willen vragen. Gij herinnert u allemaal dat er in den catechismus staat geschreven bij «de vijf geboden der H. Kerk 4e gebod, Gij zult aan een priester ten minste ééns 's jaars uw biechte spreken 5e gebod, En nutten omtrent Paschen het Lichaam de,s Heeren Waarop steunt dat gebod van de Paaschcommunie Op hetgeen Christus zelf gewild en gezeid heeft Ik ben het Brood des levens Zoo iemand van dit Brood eet, zal hij eeuwig leven. En het Brood dat ik geven zal, is mijn Vleesch voor het leven van de we reld En om goed te laten verstaan dat de H. Communie een ware plicht was voor alle christenen, voegde Chris tus erbij Zoo gij mijn Vleesch niet eet, en mijn Bloed niet drinkt, hebt gij geen Leven in u Zoo staat het letterlijk in 't Evangelie. En zeg, mij eens wat blijft er nog over van 't chris telijk leven bij menschen die hun Paschen niet houden

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1939 | | pagina 1