PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 3 O APRIL Louiseke Eere«Communie en M. Vormsel TIENDE JAARGANG 1 939 NUMMER 4 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie verschijnt tienmaal 's jaart r» Janseniusstraat, 5 't Is waar gebeurd. Louiseke woonde in St Jans Godshuis, anders gezeid in de Godelieven... Sinds jaren al. Het was er zóó goed. Goed bezorgd. Goed te eten. Een goed beddetje. En Zusters, om haar te helpen, engels van liefde- en van verduldigheid. En 'l mocht alle dage naar de Misse. En alle dage te Communie. En 't ging En als het niet meer kon gaan, dan zetten 't de Zusters in ne zetel met caoutchou-wiel- kes, en ze voerden 't naar de kapel. En als 't niet meer kon gevoerd worden in zijn zetel, dan bleef het in zijn beddetje. En Mijnheer de Pastoor kwam dan zelf met Onze Lieven Heer. Och menschen toch, wat had Louiseke 'nen goeden ouden dag. En Onze Lieve Vrouwtje van de Godelieven. Wat zag Louiseke haar toch gaarne Wat was het blijde om dat het daar mocht leven bij Onze Lieve Vrouwtje I En 't gebeurde dat Mijnheer de Pastoor kwam Eh wel, Louiseke, hoe gaat 't al -Och, goed, Mijnheer de Pastoor, 'k en kan niet kla gen. Maar weet-je wat, Mijnheer de Pastoor Neen ik, Louiseke. Wat is 't Eh wel, Mijnheer de Pastoor, zou je 't gelooven 'k Verlange toch zoo om te mogen sterven 1 Maar, Louiseke toch Wat da' je zegt. En waarom dat En Louiseke rechtte hem. En zijn oogskes blonken van verlangen. En 't kwam een traantje in pinkelen. En zijn lipkes trilden van ontroering. En 't kwam er uit, het antwoord hoort gij het, gij allen, menschen van klein geloove, die triestig en treurig door het leven gaat het antwoord van dat vrouwke uit de Gode lieven 't is waar gebeurd Om Onze Lieve Vrouw te zien 1 Och, wat moet dat toch schoone zijn I Onze Lieve Vrouw. De Moeder van Jesus! Het schoonste van Gods wereld. Och, 'k ver lang zoo om Onze Lieve Vrouwke te zien I En Mijnheer de Pastoor voelde 't aan zijn harte ko men. En 't kwam in zijn gedacht en op zijn lippen het eenvoudig roerend lied van de H. Kerk Tota pulchra es, Maria! Wonder-sclioon z ij t G ij, M a r i a I En Louiseke is gestorven, weken later. Och, wat zal het zijn oógen, stralend van geluk, ge richt hebben naar Maria, het meesterstuk van Gods we reld. Wat zal het, in Gods hemel, gezongen hebben met de Engelen en de Heiligen Tota pulchra es, Maria! W o n d e r - s c h o o n z ij t G ij, Maria! O MariaMoeder Gods en onze Moeder, zie goedig op ons neer. We vieren de Meimaand nu, ter eeref van U. Help ons braaf en deugdzaam te leven, opdat wij ook eens mogen opvaren ten hemel, en U zien, Maria, U, en Uw Goddelijken Zoon I 't Is den Zondag die volgt op Sinxen, bijgevolge den Zondag 4 Juni, dat de plechtige Communie zal plaats hebben in onze vier parochiekerken. Een groote dag te wege, in 't leven van honderden kinderen. Zij worden er speciaal toe voorbereid gedurende deze laatste weken. Vooreerst in de leering, die nu driemaal in de week gehouden wordt den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, telkens om 8 u. Insgelijks worden zij verwacht, in hun parochiekerk op de weekdagen, in de H. Mis van 7 u. of van 7 1/2 ueiken Zondag, in de Hoogmis te 10 u., in Vespers en Lof te 3 u. Aan al die brave kinderen, alsook aan degene die verleden jaar hun plechtige Communie gedaan hebben, zal Z.Exc. Mgr Lamiroy, bisschop van Brugge, het H. Vormsel komen toedienen op Dinsdag 13 Juni a. s. Aan de Moeders van de Eere-Communicanten Uw kind verlangt naar den grooten dag «van zijn plechtige Communie Het spreekt van de «leering»... van zijn nieuw kos- tuim van het feestmaal... Hebt gij daar ook al eens op gepeinsd En wat gewordt er van uw kind, na zijn plech tige Communie Want dan begint toch een nieuwe tijd, de moeilijke tijd. Ook daarmee zijt gij terecht be kommerd Welnu, wilt gij óver deze zaken eens hooren vertel len, 't zal gemoedelijk zijn en nuttig kom op Maan dag 8 Mei, om twee uur, naar het zaaltje van St Ja- cobs-congregatie, daar belegt de Vrouwengilde een spe ciale samenkomst voor u.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1939 | | pagina 1