PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 4 JUNI H. Vorming Leering Feestavond O. L* Vrouw v. de Vesten Missie Heilig Uur TIENDE JAARGANG 1 939 NUMMER 5 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke verschijnt tienmaal 's jaars Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie Janseniusstraat, 5 '»»eet It I A JÊ I f I IL I I seeeeeeeeeet eeeeeeeeeeee Juni Ik wil mij gansch U geven nu, o liefste Jesu, zoet den loop van al mijn leven, U, mijn herte en mijn gemoed. En sterven zal ik, onversaagd, zoo Gij mij in uw herte draagt, en nimmer meer daaruit en doet o Jesu, Jesu zoet I Guido Gezelle. Dinsdag 13 Juni komt Z. Excellentie Mgr Lamiroy, naar leper, het H. Vormsel toedienen aan de Eere- Communiekanten van dit jaar en van verleden jaar. Te 1 o u. zal de plechtigheid beginnen in St Pie terskerk, voor de kinderen van St Pieters en St Ja cob sparochie. Te 11 u., in St Maartens, voor de leerlingen van St Vincentiuscollege, alsook voor de kinderen van St- Maartens en St Nicolaasparochie. De ouders, die eenigzins van huis wegkunnen, zul len er aan houden deze Plechtigheid bij te wonen en te bidden voor de volharding der Vormelingen. Moesten er jongens of meisjes zijn, in stad, die aan den ouderdom gekomen zijn en, om eene of andere reden nog niet gevormd werden, dat ze dan hun geval uiteen doen aan een priester hunner parochie, teneinde thans het H. Vormsel te kunnen ontvangen. Volgens de voorschriften van het Bisdom, moeten de kinderen, om toegelaten te worden tot de plechtige Communie, gedurende twee jaar de leering volgen, die wekelijks door de parochiale geestelijkheid gegeven wordt. Tot de «kleine leering» worden opgeroepen de kin deren die geboren zijn in 't jaar 1930. Zij zullen dan hun plechtige Communie mogen doen in 1941. De opteekening zal plaats hebben op Donderdag 15 Juni, van 8 tot 9 u., in de sacristij. De ouders gelie ven hun trouwboekske mee te brengen. Al de Vrije scholen van leper richten gezamenlijk een luisterrijken feestavond in, op Zondag 25 Juni, te 41/2 u. stipt, in de Stadsschouwburg. Zeer keurig programma, met zang en spel, dat door de leerlingen zelf wordt uitgevoerd. Alwie een blijk van sympathie wil geven aan het edele werk der christelijke opvoeding van de Iepersche jeugd, zal er aan houden het kunstfeest van 25 Juni bij te wonen. Prijs der toegangskaarten 2 fr. voor kinderen 1 fr. Er zijn ook steunkaarten te verkrijgen tegen 5 fr. voor de kinderen, 2 fr. De pechtige Octaaf wordt gevierd in St Nicolaas- kerk, en begint op Zondag 2 Juli, feest van O. L. Vrouw Bezoek ing. Vanaf Maandag 3 Juli 's morgens, te 6 V2 u., Onderrichting; te 7 u., pl. Mis voor de levende en afgestorven leden der Broederschap :s avonds uitgenomen Donderdag te 8 u., Rozen krans, groot Sermoen en Lof. De Sermoenen zullen gepredikt worden door E. Pater Van Loon, Redemptorist. Op Zondag 9 Juli, gaat de parochiale Processie uit te 4 u. Als voorbereiding tot de Missieweekvan 16-23 Juli, werd een Missie-H. Uur gehouden, in St Maar tenskerk, op Donderdag 1 Juni. 't Was een heerlijke en aandoenlijke plechtigheid. Door nog meer volk, met nog meer devotie, zal het Missie-H. Uur van Donderdag 6 Juli bijgewoond worden. Zang, gebed en overweging zullen elkaar af wisselen. Een beteren predikant kunnen wij niet hebben dan den vurigen apostel der Missiën E. Pater De Clippele, van het Gezelschap Jesu. Onderwerp van ons eerste Missie-Uur: «Een troos- stend gebed». Onderwerp van het tweede: «Een schrijnende nood

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1939 | | pagina 1