DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN IEPER Bisdom 30 Juni 1939. TIENDE JAARGANG 1939 NUMMER 6 De Tuinklokke verschijnt tienmaal 's jaars Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie Janseniusstraat, 5 ZONDAG 8 JULI BRUGGE Zeer eer weerde Heer Deken, Met vreugde vernemen Wij dat in uwe stad, van 16 tot 23 Juli aanstaande, eene Missie- week ingericht wordt. Hiermede wil de dekenij leper, die reeds een ruim aandeel heeft in de bloeiende Missie werken van Ons Bisdom, een nieuw steentje bij brengen voor den opbouw van het Rijk Gods op aarde. Het doel immers van de Missieweek is de missie-gedachte meer en meer te verspreiden en tot edelmoedige gedachten te doen opbloeien heerlijke betrachting voorwaar en doelmatige medewerking aan het groote Zendingswerk door O. L. Heer zelf aan de Kerk toevertrouwd. Wij verwachten dan ook dat alle priesters en geloovigen van de dekenij leper aan deze Missie-week naarstig en edelmoedig zullen deel nemen, en schenken aan allen uit ganscher harte onzen besten zegen. Gelieve te aanvaarden, Zeer eerweerde Heer Deken, de verzekering van Onze oprechte en hartelijke toegenegenheid in Christo-Jesu, f H. L. Bisschop van Brugge. Aan den zeer eerwaarden Heer Vermaut, Pastoor-Deken te Ieper. Prljsuitdeeling De groote zon, de zomer is ten oosten uitgeklommen, bezoekende zijn koninkrijk de Koning is gekommen. G.G. En 't is prijsuitdeeling te wege, voor onze school gaande kinderen. Zes weken lang, zullen zij een wel verdiende rust en ontspanning genieten. De prijsuitdeeling zal plaats hebben, in Julimaand Vrijdag 14. Te 9 l/g u., voor de leerlingen van St- Vincentiuscollege in de feestzaal van 't Col lege ingang St Jacobsstraat Maandag 17. Te 9 u., voor de leerlingen van de St-Aloy siu sschool, in de feestzaal van het Chris ten Volkshuis. Te 10 u., voor de leerlingen van de Rousbrugge- Dames, Maloulaan. Te 2 u., voor de leerlingen van de St-M i c h i e 1 s- school, in de feestzaal van het Christen Volkshuis. Woensdag 19. Te 9 u., voor de leerlingen van do Sl-J ozefsscholen, in de feestzaal van het Chris ten Volkshuis. Te 9 u., voor de bewaarklassen der Mariaschool Zusters Lamotte x, in de feestzaal der Wenninck- straat. Te 2 u., voor de leerlingen van de H. Harte- school, Kapucijnenstraat Zusters Lamotte in 't lokaal Familiekring Donderdag 20. Te 9 1/2 u., voor de leerlingen van de H. Familie, de Stuersstraat. Te 2 u., voor de leerlingen van O. L. Vrouw van T u i n e, Beluikstraat. Te 2 1/2 u., voor de leerlingen der Mariaschoo I, Beroepsschool en Huishoudklas van de Zusters Lamotte in de Stadsschouwburg. Bij plaatsgebrek moet ons artikel gewijd aan de nieuwe brandvensters waarmee de Sacrakapel van onze Kathedraal verrijkt werd, verschoven worden tot het eerstkomend Nr van «De Tuinklokke».

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1939 | | pagina 1