PAROCHIEBLAD VAN IEPER I Janseniusstraat. 5 ZONDAG 20 AUGUSTUS Ouders De klassen herbeginnen Naar Dadizeele Dwaze menschen TIENDE JAARGANG 1939 NUMMER 7 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke verschijnt tienmaal 's jaars Inzonderheid van Sint-Maartens I Administratie Christelijke ouders zenden hun kinderen naar chris telijke scholen. Het is te begrijpen dat «vrijzinnige» ouders de voor keur geven aan een neutrale of vrijzinnigeschool. In zulk een school ondergaan de kinderen, naarmate zij opgroeien, een verderfelijken invloed van ongods dienstigheid. Wie zijn ze die overal ijveren en propaganda maken voor de neutrale of «vrijzinnige» school Het zijn juist menschen die zelf van geen religie willen weten I Meer dan ooit, christene ouders, moet gij eraan hou den, voor uw kinderen jongens en meisjes -) de beste scholen te verkiezen. En de beste scholen zijn deze waar de opvoeding op christelijken grondslag gevestigd isdeze waar de kinderen christelijk opgevoed worden voor het leven. En leper, God zij dank, is rijk aan zulke scholen. Nu nog nietmaar wel Op Maandag 4 September voor de leerlingen van S' Aloysiusschool, d' Hondtstraat. S' Michielsschool, Elverdingestraat. Sl Vincentiuscollege Lagere afdeelingStJacobsstr. H. Harteschool Lamotte Capucienenstraat. Mariaschool Lamotte Rijselstraat. S' Jozefsschool, Meencnsteenweg, Kalfvaart en Potyze. O. L. Vrouw van Tuineschool, Beluikstraat. De inschrijving der nieuwe leerlingen, in die ver schillende scholen, heeft plaats op V r ij d a g 1 en Zaterdag 2 September, van 10 tot 12 uur. Op Donderdag 14 September, voor de leerlingen van de H. Familie de Stuersstraat. de Rousbrugge Dames Maloulaan. de Humaniora van 't College, Bollingstraat. De inschrijving heeft plaats op Maandag 11 en Dinsdag 12 September, van 10 tot 12 uur. Op Zondag 10 September wordt de Jubilé van O. L. Vrouw van Dadizeele gevierd. 's Namiddags zal een Jubelprocessie uitgaan, waar toe al de Maria-heiligdommen van West-Vlaanderen uitgenoodigd zijn om hulde te brengen, met eigen beeld en groep, aan de Lieve Vrouw die troont in de Basiliek van Dadizeele. Wordt immers Dadizeele niet erkend als het bevoorrechte en centrale Maria-oord van ons Bisdom leper zal meedoen, natuurlijk. En rond het beeld van onze glorieuse patrones, O. L. Vrouw van Tuyne, zul len een paar processiegroepen hun frissche pracht ont plooien. We vernemen dat de Congreganisten van leper die uitzonderlijke gelegenheid te baat nemen om op dien dag - 10 September hun jaarlijksche Bedevaart naar Dadizeele in te richten. De reis wordt gedaan per auto car. De kosten ervan beloopen 7 fr. Vertrek om 2 u. stipt op de Groote Markt, bij het Gerechtshof. In Dadizeele, te 3 u., plechtig Lof .waarna de Jubelproces sie uitgaat. Terug in leper om 7 1/2 u. Alwie wil meegaan, late zich inschrijven vóór 5 September bij een der Raadsleden van de Con gregatie. Dwaze menschen vinden altijd reden om te drinken. Ze drinken als 't koud is... om zich te verwarmen; als 't warm is om zich te verfrisschen bij slaperigheid... om wakker te blijven; bij slapeloosheid... om in te dutten; in tegenspoed om het verdriet te smoren bij goeden uitslag... om het succes te besproeien; bij dood en huwelijk omdat men blij is bij sterfgeval of begrafenis... omdat men droevig is. als men eten gaat... om eetlust te krijgen als men aan tafel zit om goed te verteren, enz. En 't gebeurt allemaal op uw gezondheidI Maar de uitkomst is dikwijls ziekte, oneer en armoede.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1939 | | pagina 1