PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 1 OCTOBER Betrouwen De groote bidmaand TIENDE JAARGANG 1 939 NUMMER 8 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie verschijnt tienmaal 's jaars Janseniusstraat, 5 Wat wij sedert maanden met vrees en angst, als een mogelijkheid op ons zagen afkomen, is in de laatste we ken werkelijkheid geworden: de groote beproeving, de oorlog, is over Europa gekomen. Wie zou er onverschillig kunnen blijven tegenover het geschrei van onschuldige kinderen, de smart van beang stigde vrouwen en moeders, het lijden van stervende strijders Wie, die het hart op de rechte plaats heeft, zou niet al het mogelijke doen om dat vreeselijk onheil van ons vaderland af te wenden, en de gevolgen ervan bij de, getroffen volkeren te lenigen Het komt er op aan den zegen en de bescherming te verdienen van Gods vaderlijke Voorzienigheid. Hoe dat Op de eerste plaats door een christelijk en deugdzaam leven, door het edelmoedig aanvaar den van de noodige offers, door het naarstig 'volbren gen van al onze plichten ten opzichte van iedereeri en ,van het vaderland. Ten tweede, is het van het allergrootste belang dat wij naar de stem luisteren van Paus \en Bisschop, die ons herinneren aan den dringenden plicht van het gebed: «nu moeten wij meer en beter bidden; nu, of nooit moeten wij den Zondag heiligenEn onder de week «bevelen wij aan de christene zielen het)' bij wonen van de H. Mis aan, de H. Communie, de aanbid ding van het Allerheiligste, den Rozenkrans, de open bare en afzonderlijke smeekgebeden Dagelijks wordt nu, volgens bevel van Z. Exc. den Bisschop van Brugge, na de bijzonderste Mis, de Litanie van O. L. Vrouw gelezen; dagelijks ook, onder het Lof, wordt de H. Jozef, beschermheilige van de H. Kerkj en van België, aanroepen. In onze St-Maartenskerk, wordt p 1 k e n Vrijdag, te -J U op aanvraag van de vrienden van Beau- raing de H. Mis opgedragen ter eere van het H. Hart van Jesus, tot een dubbele intentie die ons allen/ nauw aan het harte ligtvoor het behoud van den vrede in in ons land en voor de vertroosting van alle verdrukten. Christene menschen, allen daarheen! Tegenover den gruwel van den oorlog stellen wij de smeekende almacht van onze gebeden met de on eindige verdiensten van het dierbaar Bloed van Onzen Heer Jesus-Christus H. Hart van Jesus, bescherm België! Onze Lieve Vrouw van vrede, bid voor ons! Zij begint Zondag aanstaande, i October. Wie voelt er niet dat bidden het eenigste is dat in deze tijd,en nog rust en betrouwen geeft En daar breekt nu juist de goede Octobermaand aan: de maand met de lange avonden; de maand met de achtdaagsche plechtigheden in St- Jacobskcrk de maand met de stichtende Rozenkransprocessie de maand met het dagelijksch Rozenkransgebed in 't Lof of in den huiskring. Wij zijn er van overtuigd dat die Octobermaand 1939 voor geheel onze bevolking een echte bidmaand worden zalnu of nooit. De Rozenkransplechtigheid begint in St-Jacobskerk op Zondag 1 October met het Sermoen na de Vespers. De Vespers beginnen te 2 1/2 u. Eiken avond te 7 u. worden de Rozenkransgebeden begonnen. Dan volgt het Sermoen en het Lof dat door alle aanwezigen medegezongen wordt. De Rozenkransprocessie vertrekt uit St -Jacobskerk op Zondag 8 October te 4 u.. Zij volgt de volgende straten: St-Jacobstraat, Padde- poelstraat, Wenninckstraat, Rijselstraat, Markt, Korte Torhoutstraat, Kauwekijnstraat, Meenenstraat. Langs dezen weg worden de bewoners verzocht licht aan te steken voor het Allerheiligste dat in de processie gedragen wordt. Na de processie een plechtig Lof met samenzang van geheel de kerk.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1939 | | pagina 1