DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 5 NOVEMBER 's Konlngs feestdag Doodende woorden.., Een groote Octaaf TIENDE JAARGANG I 939 NUMMER 9 De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie verschijnt tienmaal 's jaars Janseniusstraat, 5 15 November Meer dan ooit zal onze bevolking er aan houden eren eerbiedige en dankbare hulde te brengen aan Z. Maj. Koning Leopold III. Tijden; het «Te Deum dat gezongen wordt in St Maartenskathedraal, op Woensdag 15 November, te 11 i/g u., zullen wij bidden voor den Vorst, die, met wijs beleid, ons Land bestiert in deze lastige omstan digheden. Moge de H. Geest hem steeds verlichten en verster ken in zijn zware en edele taak Wanneer ge spreekt, zegt nooit voor wat betreft uw lezingen: ik ben toch geen kind meer... uw ouders zt zijn van hun tijd... uw werk het komt er niet op aan uw plezieren He mensch heeft maar één leven uw toekomst 'k zal chance hebben... de anderen dat ze hun plan trekken uw gebreken dat is mijn natuur... uw fouten ik kan er niets aan doen.... het gebed ik heb geen tijd... 'tls bergaf naar de wereld; 't Is bergop naar O. L. Heer. Bergaf ligt de modder; bergop straalt het licht. De devotie tot Sinte Barbara, patrones van den goe den dood, is een eeuwenoude Iepersche devotie. De Confrérie of Broederschap, ingericht in St Maartenskerk, bestaat hier sedert 1685. En telken jare, ter gelegenheid van den feestdag van Sle Barbara, Maagd en Martelares op 4 De cember wordt een plechtig Octaaf gevierd, van den eerren Zondag tot den anderen en geheel de stad doet er aan mee. Tot «groot profijt onzer zielen», zullen wij het leer rijk en meeslepend woord mogen aanhooren van E. Paler Geerebaert, Redemptorist De oefeningen zijn geschikt als volgt op Zondag 3 December zal E. Pater Geerebaert de inleidende sermoenen hou den, onder al de HR. Missen. 's Namiddags, te 3 u., Vespers en Lof, waaronder Openingssermoen. Van Maandag 4 tot Vrijdag 8 December Onder de H. Mis van 7 u., korte onderrichting 's Avonds, onder het Lof te 6 u., groot sermoen. op Zondag 10 December te 3 u., Rozenhoedje en sluitingssermoen plech tig Lof en processie binnen de kerk. Gedurende de Barbara - dagen in St Maartenskerk, rekenen wij op een machtigen toeloop van volk. Pa ter Geerebaert is de schrijver van geleerde boeken over de God - Mensch en een boeiende predikant. Alle geloovigen kunnen zich in de Confrérie laten inschrijven bij Juffr. Lernould, Boesingestraat, 6. Wie lid is, betaalt 2 fr. 's jaars, en heeft recht, na zijn afsterven, op een zielmis.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1939 | | pagina 1