PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 17 DECEMBER Onze Collectie Moedig: zijn en blijven De Gulden Mis Wie is er baas bij U TIENDE JAARGANG 1939 NUMMER 10 DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie verichijnt tienmaal Jaar* •Janseniusstraat, 5 De tiende jaargang van de Tuin klokke is ten einde. Mogen wij U, beste lezers en lezeressen, een goeden raad geven Laat al de nummers van de Tuinklokke inbin den en ge zult zelf er over verwonderd zijn dat gij zulk een schoone collectie bezit, zulk een prachtig boekdeel, waarin gij veel nuttige en aangename lec tuur zult vinden. Indien enkele nummers bij u zijn zoek geraakt, wendt u tot de drukkerij Boudry-Temperman, Meenen- straat. Men zal u gaarne gerieven, zooveel mogelijk. We beleven moeilijke tijden Er zijn vele menschen die te kort hebben, vele men- schen die zich het noodige moeten ontzeggen. En toch en mag het niet gebeuren dat zij zouden vertwijfelen. Mogen zij allen, met Gods genade, moedig zijn en blijven I Mogen zij nooit zich laten overmeesteren door leed en verbittering I Mogen zij vooral ondervinden dat er, rondom hen, menschen leven met een hart, christelijke menschen die, zoolang ze zelf iets hebben, zullen mededeelen aan hen die in nood zijn 1 Na lijden komt verblijden I En niets van ons lijden en miserie gaat verloren, als wij het vereenigen met het groote offer van Christus, onzen Goddelijken Zaligmaker. «Hoop doet leven» zeggen de menschen; en 'tis zoo waar 1 Ja, we hopen op betere tijden. We verwachten het beste, en vertrouwen op Gods Vaderlijke Voorzienigheid. Op den derden Woensdag van den Advent, d. i.. op den Quatertemper-Woensdag 20 December, wordt een plechtige Misse opgedragen, die onze voorouders de Gulden Misse genoemd hebben. Vermoedelijk om haar uitmuntendheid en om het betrouwen dat zij er in hadden. Ze begint met de woorden Rorate Coeli dauwt, hemelen, den Gerechtigen neer1 Dat is de verlan gende bede der Kerk, om den Verlosser af te smeeken, die met Kerstdag in het kribbetje verwacht wordt. En "tEvangelie begint met de woorden Missus est, de engel Gabriel werd van God gezonden 't is het Evangelie van de Boodschap. Daarom noemde het volk die misse ook de Missus-Misse of de Mes- sias-Misse. Zij wordt gecelebreerd, niet in de paarsche Ad- ventskleur, maar met schoone witte gewaden, met den Gloriazang en het Credo als een echte feestmisse, in den vroegen morgen, ter eere van Maria's Goddelijk Moederschap. Zoo groot was eertijds de godsvrucht tot die Gul den Misse dat niet één Christen mensch die eenigzins weg kon, zou gelaten hebben er naar toe te gaan. Gij vooral, jonge moeders, stelt uw eigen moederschap on der de machtige bescherming van Gods Moeder 1 Voor ons allen, welk een schoone bereiding tot het Kerstfeest aan de Heilige Maagd gaan vragen dat zij zelf onze harten zou bereiden tot de reine Kerst vreugde en de milde genaden welke de komst van Christus meebrengen zal. Gij ouders Of de kinderen Als de laatsten baas zijn, ligt de schuld gewoonlijk bij de ouders. Gelukkig de kinderen, die niet den baas mogen spe len, omdat ze verstandige ouders hebben. Nummer één, in ieder huishouden, moeten vader en moeder zijn. Is 'talzoo bij U

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1939 | | pagina 1