PAROCHIEBLAD VAN ëlfde jaargang ZONDAG 28 JANUARI Voor den Vrede Vasten Sermoenen Gedachten Voor onze Missionarissen 1940 NUMMERi DE TUINKLOKKE De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie verschijnt tienmaal 's jaars Janseniusstraat, 5 «••M Ml Wij zijn het jaar 1940 ingetreden, niet zonder vrees en kommer Vrees om hetgeen gebeuren kan kommer, pm wille van den huidigen toestand die 't leven hard en lastig maakt voor velen. E'tken Vrijdag, te 7 u., wordt in St Maartenskerk de H. Mis opgedragen voor het behoud van den vrede in ons land en de vertroosting van alle bedrukten. Wt kunnen onze christen menschen niet genoeg aan wakkeren om godvruchtig het H. Misoffer bij te wonen, en zooveel mogelijk ter H. Tafel te naderen. In heel het Evangelie zijn er wellicht geen blad zijden die ons meer ontroeren dan het aangrijpend ver haal van de Passie des Heeren. Hier spreekt Jesus tot ons door de stem van zijn droefenis en doodsangst, door de stem van zijn wonden en van zijn dierbaar Bloed. Meer dan ooit, in deze barre tijden van beproeving, zal onze christen bevolking in de Passiesermoenen sterkte en troost vinden, en vurigheid in Gods liefde. Op de Zondagen van de Vasten worden die zegen rijke overwegingen gehouden in S' Ma ar tens, door E. H. Ghyssaert, proost van de Katholieke Actie Roeselare Vespers en Lof te 3 1/2 u. in Si Pi eters, door E. H. Maes, onderpastor, Vespers en Lof, te 2 V» u. in S'Jacobs, door E. H. Nolf, onderpastor. Vespers en Lof, te 2 u. Aangepaste onderrichtingen worden voorzien voor de schoolgaande kinderen van geheel de stad zij allen die de leeringvolgen of hun plechtige Com munie gedaan hebben, worden in de S'N icolaas- k e r k verwacht eiken Zondag van de Vasten, te 3 u. Voor de collectie van de Tuinklokke hebben wij overschot van sommige nummers. Ze blijven ter beschikking van onze weetgierige lezers en lezeressen. Daarentegen is het Nr 4, jaargang 1938, jammerlijk zoek geraakt. Wie brengt ons dat verloren schaapje terug (Janseniusstraat, 7) Besten dank bij voorbaat. Wat brengt de oorlog Op de aarde, puinen en ellende, weduwen en weezen onder de aarde, bloed en dooden boven de aarde, vuur enrook. Ik wou, dat al de herberggeneraals aan 't hoofd van 't vijandelijk leger stonden Wat zijn er veel helden, onder de mannen die naar 't slagveld niet moeten Eerbiedig den arme ift 't geven, en ge veredelt uw gift, al is zij nog klein. Een rijke kan liefde koopen, ja, doch vooral door liefdadigheid. Welke rijke is rijk in alles Ach 1 Iedereen is arm in veel Onze ijver voor de missiewerken mag geen strooi- vuurtje zijn. Na de heerlijke Missieweek van Juli 1939, mogen wij onze Iepersche gemobiiiseerden op het verre Mis siefront, niet vergeten. Zij rekenen te recht op onze trouwe genegenheid en milden steun. Is het te veel, als wij hun ééns per jaar een pakskeopsturen Hoe treffend is het woord niet van Pius XI z. g. Moest nog één ziel verloren gaan door onze traagheid of onze lafheid moest één Missionaris niet meer voor- uitkunnen door gebrek aan geldmiddelen welke wij hem zouden geweigerd hebben dat ware een vree- selijke verantwoordelijkheid, waaraan wij misschien te weinig in ons leven gedacht hebben Daarom is het dat al de Iepersche Missievrienden zullen stand houden in hun ijver en edelmoedigheid. Onze Missienaaikringwerkt dus voort en hij wordt gespijzigd door het penningske van den Missi onaris wie zou niet willen of niet kunnen 5 centiemen daags uilsparen voor de besten onzer broe ders en zusters in de verre Missielanden

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1940 | | pagina 1