VAN HET ARRONDISSEMENT YPER le Jaargang Januari 1914 Vakblad van de 1052 leden van Het Verbond der Veekweeksyndikaten en de 4673 leden van het Verbond der Geitenkweeksyndikaten VERSLAG VERSLAG Prijskampen mm INSCHRIJVINGSPRIJS Per jaar 50 centiemen Bestuurder Franz Van den Wouwer Landbouw-Ingenieur Oude Houtmarkt, 10, te Yper. BEKENDMAKINGEN Per regel 30 centiemen ©ver de vergadering van het Ver- bw»d der Veekweeksyndikaten van het arrondissement Yper gehouden te Yper, op Zaterdag 7 Februari I. I. Over de algemeeue vergadering van het Yerbond der Yeekweeksyndikaten van het arrondissement Dixmude, ge houden te Dixmude op 9n Februari l.l- Brussel. Zesde nationale prijs kamp van voorttelende dieren der Belgisch* rundveerassen. De vergadering werd geopend om 10 ure, in tegenwoordigheid van de Heeren E. Krawj> de Veubckc, Senator, Voorzitter F. Van den Wouwer, Sekretaris; Henri Slee- lawil; Cnmiel Rooryck; Fideel Samyn; Be- noni Vermeulen Pierre Mouton, bestuurle den; René Vander Meersch; Engel Heuge- badrt; Hector Wullepit; Cyriel Lemahieu; Benoit Pattyn; Alphonse Clarebout; Aimé Provoost; Maurice Lebbe, Charles Debergh; Isidaoi' KestelijnPierre Plaetevoet Arthur Nevejon en Henri Kestelyn, alge vaardigden «Ier plaatselijke syndicaten en den Heer E. Cauépeel M. de Senator Fraeijs 'de Veubekc, Voor zitter, begint de besprekingen met de vol- gexnfc redevoering. Mijne Heeren, Het Verbond dei- Veekweeksyndicaten van bef arrondissement Yper mag zich uiterst te vreden aanzien over den uitslag zijner werk zaamheden gedurende het verloopen dienst jaar. Het getal aangeslotene syndikaten bij het Verbond is sedert onze laatste vergadering ge&ommen van 22 op 29 en het getal leden van 811 op 1052. De syndikaten, die aldus goéd vonden ons werk te komen ondersteu nen dn versterken, zijn deze van Sint-Jan te Pöperüighe, Westvleteren, Reninghelst, Proven, i^dtre, Poelcapelle en Westoutre. Wij wen- scüen de nieuw gekomene geluk en welgeluk- kem in bun streven naar veredeling van het inlandsdi vee. Wij mogen, Mijne Ileeren, ons over dit veje met fierheid roemen en zeggen, zonder vre& van gelogenstraft te worden, dat er op den Belgischen bodem geen schooner noch verdienstelijker bestaat. Hebben Brabant en Henegouwen de beste peerden, wij bezitten een vee, dat de runderen van gelijk welke streken van ons land in deugden overtreft. Ons rood vtaamsdi veeras kenmerkt zich door «le standvastigheid zijner goede hoedanighe den en uitwendige vormen. De gelijkheid zijns maaksels en altijd donkerroode haar kleur laten toe, bij het eerste opzicht, het van alle ander vee te onderscheiden. Het geeft veel en boterrijke melk en is tevens vatbaar yoor eene snelle vetmesting. Vreemde Mogendheden hebben in deze laat ste jaren alhier vee doen opkoopen en in hunne landen overgebracht met het doel het er stam te doen maken of door kruising tot verbetering van hun eigen vee te laten dienen. De reeds verworven faam onzer dieren zul- leai wij behouden en vergrooten. Daartoe is het van allergrootst belang, nu het spring- seizoon nadert, dat al de syndikaten puike stieren bezitten en ze enkel tot het dekken van d« uitgelezene koeien in de stamregisters opgenomen dienen laten. Zij zullen insgelijks zwig dragen, dat de inschrijvingen op de stamboeken ernstig en regelmatig geschieden, ten einde bij verkoop aan vreemden, de ver- eischte bewijzen van ooi-sprong te kunnen leveren, en die zelfs in het binnenland, bij het ruilen van dieren, yan allergrootst voor deel zijn. De Verbondsprijskamp in 1913, de tweede sedert ons bestaan, was even als den voor gaande uiterst belangrijk. Hij bedroeg niet min dan 88 prijzen ter weerde van 2000 fr., de onkosten van aankoop van eeremetalen niet inbegrepen. In 1912 namen er 133 dieren aan den prijskamp deel, in 1913 steeg dit getal tot 165 en wij hopen in Mei aanstaan de minstens 200 dieren op de prijskampen te zien. Wij stellen u voor, dit jaar eene gM'jke som als voordezen aan den prijs kamp le besteden. Bovendien zal er een kunstvoorwerp toegekend worden aan het lid dat in den loop van zeven achtereenvolgende jaren, en dit te beginnen van af 1912, zijne stieren roet vier tanden en meer met hel hoog ste getal eerste prijzen bekroond zag. Het aangroeien onzer maatschappij en het belang van soms al de leden te kunnen bij eenroepen heeft bij den Heer Van den Wou wer het gedacht doen ontstaan een maan- delijksch vakblad voor de leden uit te geven. Zijn ontwerp schijnt blij allernuttigst en ik wenseh dat gij, ingezien het voordeel er voor U uitspruiten zal en de geringe uitgaven cr toe noodig, hot goedkeuren zult. Nadere inlichtingen zullen u daarover door den Heer Sekretaris gegeven worden. Mijne Heeren, ik sluit met u hartelijk te danken voor uwe medewerking, 't is aan U dat wij den rassen vooruitgang onzer maat schappij schuldig zyn, en in uwe handen ook berust hare toekomst. Blijft gij ons ter zijde staan, dan zult gij uwen eigen voor spoed bewerken, de samenleving grootere diensten bewijzen, en, zoo doende, den vurig- sten wensch van uwen voorzitter verwezen lijken. M. Canepeel, E. bedankt den Heer Voor zitter, namens de plaatselijke syndikaten, over het schoon geschenk dat hit de moauchappij Komt te doen en is van meening dat liet eene aanmoediging zal wezen om de goede stieren lang in dienst te houden, tot groot nut en voordeel van den veekweek. M. Van den Wouwer, F, geeft uitleg over het vakblad dat hij te wege is uit te geven, 'Hij ziegt, onder andere, dat het blad de landbouwers op de hoogte van hun bedrijf zal houden, door alle nieuwigheden op land bouwgebied breedvoerig te beschrijven, de verordeningen van staat en Provincie ken baar te maken, de landbouwvoordrachten, vergaderingen en prijskampen aan te kon digen en de marktprijzen van veevoeders'ten meststoffen op te geven. Het blad zou de laatste week van iedere maand verschijnen en 50 centiemen per jaar kosten. M. Lemahieu, C. vindt bet noodig, voor aleer het landbouwmaandblad te laten ver schijnen, de leden der aangeslotene syndi katen er over te raadplegen M. Vermeulen, B, doet met reden opmer ken dat dergelijk verzoek in de laatste ver gadering is gedaan geweest en dat hij, om er aan gevolg te geven, de leden van het syndikaat van St-Jan geraadpleegd heeft, die het ontwerp van een blad uit te geven hebben goedgekeurd. De onkosten, erdoor veroor zaakt, zullen op de begrooting voor 1911 van het syndikaat gebracht worden. Af. Canepeel, E. is van oordeel dat een soortgelijk blad niet anders dan voordeelen voor de loden kan opleveren en sluit zich aan hij de goedkeuring der leden van het syn dikaat van Sint-Jan, wiens voorbeeld en handelwijze dient gevolgd te worden. M. de Voorzitter vraagt aan de afgevaar digden desaangaande eene beslissing te willen nemen. Deze verlangen het landbouwmaandblad voor een jaar te zien verschijnen, om aldus over zijn nut en weerde te kunnen oordeelën. M. Vermeulen, B, maakt de vergadering kenbaar dat het syndikaat van St-Jan zijne jaarlijksche toelage van het Provinciaal be stuur nog niet gelrokken heelt. Uit de besprekingen die daarop volgen blijkt dat, tot hiertoe, alleen het syndikaat van Dickebusch die toelage bekwam, en dat zij van minder belang was als naar gewoonte, waarschijnlijk, wordt er gezegd, om geld te sparen voor den Provincialen landbouwprijs kamp die te Brugge in 1915 zal gehouden worden. M. de Voorzitter stelt eenieder tevreden met te zeggen dat de noodige voetstappen zullen gedaan worden opdat de toelagen, jaarlijks door het Provinciaal bestuur aan de plaat- selijke syndikaten vergund, zoohaast mogelijk en onverminderd zouden uitbetaald worden. Daarna worden de drukschriften uitgedeeld voor bet opmaken der aanvragen van toe lagen en om 11 ure wordt de vergadering gesloten door cenen warmen oproep van den H. Voorzitter aan de HH. agfevaardigden, opdat zij; van nu af, elk in hun syndikaat, hft welgelukken van den Veebondsprijskamp van Mei aanstaande zouden bewerken en verzekeren. De Sekretaris, Fr. Van den Wouwer. Bij het openen der vergadering geelt de Heer Sekretaris te kennen dat M. de Baron de Coninck de Merckem, Voorzitter van 't Verbond, belet is te komen. Waren aanwezig: en een 70tal leden. Het woord wordt verleend aan den Heer Staatslandbonwkundige tot het geven zijner voordracht. AL Van den Wouwer, Fr. legt uit hoe de onderlinge brandverzekeringen moeten gesticht worden. Ze behelzen twee soorten van leden: De stichtende leden, die aandeelen onderschrij ven tot een bedrag van 50.000 frank, waar over moet kunnen beschikt worden om in t begin de branden te kunnen vergoeden en de gewone leden, welke enkel één aan deel van een frank nemen en hunne jaar lijksche verzekeringspremie tegen brand be talen. AJ_ de leden ontvangen een lidmaatboekje, waarop hunne gestorte premiën ingeschreven worden, alsook, in 't voorkomend geval, de sommen ervan ontnomen, en dit van allen in evenredigheid hunner premiën. om de on gevallen van brand te vergoeden. De aanvragen om lid te worden moeten ondersteund zijn door twee leden. De be stuurraad beslist over de aanveerding of zoo niet de algemeene vergadering. Vervullen én kele leden hunne plichten niet jegens de maatschappij, dan worden zij er uitgesloten «n verliezen zij alle rechten op hunne gestorte premiën, waarvoor ze enkel in dit geval het genot gehad hebben verzekerd tegen brand geweest te zijn. De leden verlaten alleen de maatschappij als 2ij geen belang in haar bestaan meer hebben, en dan trekken zij hunne gestorte premiën teiug, na aftrek van heigeen er voor brand aan ontnomen geweest is, zooals het uit hun lidmaathoekje blijkt. De maatschappij wordt beheerd door cenen Bestuurraad en nagezien door eenen toe- zichtsraad. Enkel de rekenplichtige, en de schrijver ontvangen loon naar werk, al de andere bedieningen zijn eereambten en on bezoldigd. J.aarlijks vergaderen de stichtende leden in hijzonder, en alle leden, stichtende en ge wone, in algemeene bijeenkomst. In deze al gemeene vergadering worden do rekeningen, welke acht dagen op voorhand ter inzage der leden moeten liggen, ter goedkeuring onder- w orpen dan ook wordt verslag gegeven over den toestand der zaken. De onderlinge brandverzekeringen beginnen hare werkzaamheden als het waarborgfonds van 5(1000 frank onderschreven is, en er 2a leden hun doen verzekeren en 75 ande ren zich verplichten hetzelfde te doen na verval hunner polis. 1 en einde aan de soms talrijke of groote 'randgevallen weerstand te kunnen bicden, sluiten do plaatselijke maatschappijen zich bij eeno Henerzekering aan, waaraan zij. tegen geldelijke lusschcnkomst in al do brandon- gevallen, een deel hunner prairiën afstaan. Dc spreker is van meening dat, in de on derlinge brandverzekeringen, de landbouwers hoogstens het derde zullen moeten betalen van hetgeen zij nu voor brandverzekering uil te geven hebben. Hij wenscht die maatschap pijen te zien in 't leven komen tot vooruit gang van den boerenstiel en meer verbroe dering van doze die er aan toe behooren De vergadering drukt hare voldoening en goedkeuring over de voordracht uit en sluit zich eenparig aan hij den wensch door den heer Staatslandbouwkundige uitgedrukt. De Sekretaris, Edoufard De C.oene. PROGRAMMA Ai t. 1. De Nationale Maatschappij Ier verbetering der Rundveerassen in België richt, den 18 en 19 April 1914, in het Paleis van liet Half-Eeuwfeest, te Brussel, den zes den Nationalen Wedstrijd van Voorttelend1 Rundvee in, behoorende tot de rassen ver meld in hel volgende programma dei- prijs kampen. Alléén de dieren welke zijn ingeschreven in een regelmatig gehouden kweékregister werden tot den wedstrijd toegelaten. Art. 2. Om te mogen prijskampen, inoeL men kweeker zijn en, sedert ten minste twee jaar, lid der inrichtende maatschappij of het daaraan verbonden inschrijvingsreeht betaald hebben. Do prijskampende dieren moeten in de streek verblijven voor dewelke de prijskamp, is ingesteld en tot het ras der streek behooren. Deze regel is niet toepasselijk op de dieren der Ce afdeeling, klas A. De dieren moeten in eigendom tot den ten- toonsteller behooren. Iedere inbreuk op deze bepaling heeft voor gevolg de uitsluiting van het dier uit den prijskamp en het verbod voor den tentoonsteller gedurende acht jaar deel le nemen aan de wedstrijden der maat schappij. Art. 3. Een inschrijvingsreeht van 10 frank is verschuldigd voor ieder dier inge schreven in de prijskampen 1 tot 50, hetziji al of niet door eene kweekvereeniging ten toongesteld. Het recht is tot 5 frank verlaagd voor de tentoonstcllers welke, sedert 1 Januari 1913 deel maken van de Nationale Maatschappij of die er voor dc jaren 1913 en 1914 de leden bijdrage ervan betaald hebben. Dit recht moet tijdens de inschrijving ge kweten worden. Er wordt geen recht geëischt voor de dieren die deel nemen aan den prijskamp 51. Noch tans moeten deze dieren in een der prijskam pen 1 tot 50 ingeschreven zijn. Art'. 4. De dieren die, in 1914, op de prijskampen voor vet vee geprimeerd wer den, mogen aan den wedstrijd geen deel nemen, evenals de dieren welke zich in eön staat bevinden die ze voor de voortteling on bruikbaar maakt. Art. 5. Twee of meer syndikaten be hoorende tot eene zelfde streek of eén zelf den bond mogen met een of meer loten aan prijskamp 51 deel nemen. Eene commissie van drie personen, door de commissie van den wedstrijd te benoemen, is gelast dc bewijzen van inschrijving in de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Veld (1914) | 1914 | | pagina 1