Het karnen van geitenmelk Wettelijke bepalingen Huizen aaagaande de vervalsching der meststoffen en voeders i Ljjst opgemaakt op 1 Januari 1914 Alvorens te melken zal men zekere voor /oc®e« in acht nemen om zuivere en goede »**M, te bekomen. Het gerief dat men ge bruikt om in te melken zal zoo zuiver mo- g»!ijk gefcuischt zijn, de melkster zal de han- wasschen- en den uier der geit w11 en volledig uitmelken, want de laafcle melkstralen bevatten de meeste boter. Ka het melken zal men de geitenmelk aanstonds door een zeer fijn zeeft gieten, cm de melk te zuiveren van al de hairtjes, stofdeeltjes of andere onreinheden, die er tij^ ♦lees het melken zouden kunnen invallen. Voor hel verzuren der geitenmelk gebruikt men meestal aarden potten (boterpotten), waar- ia de melk bewaard wondt tot dat ze de noodige zuurheid en dikte bekomen heeft om te karnen. Bij het verzuren dat van twee tot drij dagen duurt, volgens het jaargetijde zal men zorgen de melk twee tot drie maal daags wel te doorroeren, om ze gelijk matig te doen zuren. Op eene warmte van 18» geschiedt de verzuring het gemakkelijkst. Bij koud weder is het somtijds noodig de melk eens in warm waterbad te plaatsen, tot dat ze de warmte van 18° verkregen heeft. Het karnen van geitenmelk geschiedt in kleine houten karntjes, soms ook wel in hoterpotten waarop een deksel gemaakt is met eene opening in. om een pols of staf door te laten, die gedurig op- en neer-bewo gen wordt. De verzuurde geitenmelk wordt op eene warmte van 15° tot 18° gekarnd bij het gereed zetten der karn, vennenge men de verzuurde melk met eene zekere hoeveel heid (2 lot 4 grammen) boterkleursel, om aan de boter eene geelachtige kleur te gé ven want ongekleurde boter van geitenmelk is zeer wit. Als het karnen geëindigd is en dat men de boter bekomen heeft ter grootte van graan korrels- tapt of giet men de karnemelk af en men wascht de boter twee of drij maal met zuiver frisch water. Bij het laatste water voegt men een weinig keukenzout. Daarna wordt de boter, bij middel van een houten lepel gped uitgekneed, met dè ■nodige hoeveelheid zout vermengd en op gemaakt. Qrn Ze in te leggen of te bewaren moet men 40 tot 50 grammen keukenzout per kff. boter gebruiken. Dit zout vermengd men goed met de boter's andemdaags kneedt men de boter eens en legt ze in goed ge- kuisehte potten men zorge dat elke laag boter goed dicht gestampt worde met een houten lepel de oppervlakte der boter maakt «ten goed effen en strooit er een laagje zout op Dit zout vormt na oenige dagen pekel, en liet belet de lucht in de boter te dringen. De pot wordt gesloten door een perkament- papier er over te binden, en waarboven men og eeu grauw papier doet. Men plaatst de boferpot in eenen koelen kelder. Louise D'Mondt. Cij levering van enkele of samengestelde stof te*, die ten minste eeu der hoofdzakelijke vruchtbaarmakende bestandedelen (stikstof, phosphoorzuur, potasch) inhouden, zal eene rekening gevoegd worden. Cteze rekening zal echt verklaard zijn dooi den verkooper of overlater en de volgende aanduidingen bevatten 1. Den naam of den aard der geleverde stof, naarvolgens deze enkel of samengesteld is; 2. Hare bepaling. Zij zal den naam en de hoeveelheid ten bondeed van elk hoofdzakelijk vruchtbaar makend bestanddeel opgeven, alsmede den stheüuudigen toestand ervan. Indien de levering bestaat uit koeken tot j velwcsting. zal de rekening den aard van het zaad of van de zaden opgeven waarvan zij voortkomen. Indien de slof wordt geleverd als bevat tende, benevens een hoofdzakelijk vruchtbaar makend bestanddeel, een bestanddeel tot be vordering van den plantengroei, zal de re- k«sug den aard van dit bestanddeel aan duiden, alsmede zijne eigenaardige hoedanig heid en de verhouding tot welke het in d" geleverde waar voorkomt (artikel 1). De hoeveelheidsbepaling eener meststof moét, i voor den staat waarin zij zich bevindt, het gdiatte per honder vruchtbaarmakende hoofd- bestanddeclen, op de volgende wijze aan duiden Ammoniakale stikstof, 1 Nitrische stikstof, Organische stikstof, .Watervrij phosphoorzuur oplosbaar in water. Watervrij phosphoorzuur oplosbaar in ci troenzuur ammoniak, .Watervrij phosphoorzuur oplosbaar in zu- ren citroenzuur ammoniak, Watervrij phosphoorzuur oplosbaar in de minerale zuren, W'atervrije potasch oplosbaar in water, Watervrije potasch oplosbaar in de mine rale zuren. Voor de organische stikstof, het phosphoor zuur en de potasch der enkelvoudige mest stoffen alsmede der samengestelde meststof fen zal men de herkomst doen kennen. De woorden ten honderdmoeten in volle letters in de hoeveelheidsbepaling uit gedrukt worden. Artikel 1 is niet van toepassing op de leveringen, hetzij van vruchtbaarmakende stoffen, welke de boerderij oplevert of van- zelve door den grond voortgebracht worden, hetzij van beer, asch, roet, afval van de keuken, de markten, slachthuizen, landbouw- nijverheden, hetzij van niet-samengestelde mest stoffen, indien deze verschillende stoffen on der hare juiste benaming en in natuurlijken staat geleverd worden. Alle levering van ten minste 50 kilogram van eene enkelvoudige zelfstandigheid, of van ten minste 25 kilogram van eene samenge stelde zelfstandigheid, tot de voeding der dieren van de hoeve bestemd, moet van eene factuur vergezeld zijn. Deze laatste moet, behalve den aard, 't zij van het zaad of van de zaden, 't zij van de zelfstandigheden 0j van den afval waarvan de geleverde waren voort komen, den waarborg per honderd van een minimum eiwithoudende stoffen en een minimum vette stoffen aanduiden. De waarborg van een minimum voedende grondstoffen wordt niet vereischt voor den verkoop van bijproducten der suikerfabrieken, brouwerijen, stokerijen en stroopfabrieken, te weten suikerstroop, beetwortelmoes, aard appelenmoes, draf, droessem, moer cn fruit- moes. Als de factuur, door artikel 1 vereischt, bij de levering niet kan gevoegd worden, moet zij binnen de vier dagen na de bestel ling of de verzending der koopwaar gezon den worden. De bestuurders der ontledinjplaboratoriums van den Staat, der provincie- cn gemeente laboratoriums, waaraan de Staat toelagen vergunt, de aangenomen scheikundigen voor de ontleding der landbouwstoffen, de Staats- landbouwkundigen en hunne adjuncten, zijn gehouden den koopers van meststoffen en zelfstandigheden, tot voeding der dieren be stemd, dienaangaande goeden raad te geven en ze bij te staan. In zake van betwistingen betreffende den verkoop van zaden, meststoffen en waren bestemd tot voeding der dieren, mits de kooper geene "handelsdaad verricht hebbc, zal het geding altijd ingespannen worden voor den rechter van de wettige woonplaats van den kooper. waarvan de verkoopers zich verbinden een ontledingsbon af te leveren aan alle personen in België gehuisvest, die hen ten minste 5.000 kgr. Thomasslakken, minerale phosphaten, su- perphosphaten, wolafval, ruwe potaschzouten (bevattende minder dan 25 p.h. potasch), of 2.500 kgr. sodanitraat, ammonjaksulfaat, kalknitraat, kalkcvanamide (nitrolin), samen gedrongen potaschzouten, samengestelde mest stoffen, of 5.000 kgr. van eene zelfstandig heid, bestemd tot voeding van de dieren der lioeve, bestellen. Deze ontledingsbon geeft aan den kooper het recht kosteloos door de Staatslaborato- riums, of door de laboratoriums door den Staat aangenomen, het gewaarborgde gehalte te doen vaststellen, op voorwaarde zich te gedragen naar de verder aangeduide voor schriften. In geval van eene levering bevattende vér- schillende loten meststof of voeder, of de twee terzelfdertijd, waarvan geen een het regle mentair gewicht heelt, mag de kooper een dezer loten, naar keus, doen ontleden wan neer het totaal gewicht ten minste 5000 kgr. bedraagt. Het formulier van proces-verbaal van s taaineming en de ontledingsbon moeten overhandigd worden aan den kooper, op het oogenblik der levering of ter post neergelegd, den dag van de verzending der koopwaar" Men mag de meststoffen verkoopen per eenheid (verkoop van 100 kgr. volle gehalte) of met waarborg en toelating tot onüeding In geval van verkooping per eenheid zal de factuur de melding dragen Verkoop per eenheid». In dit geval, wanneer de uit slag der ontleding van het eerste staal door de partijen aanvaard is, wordt de voorloopige factuur, welke de levering moet vergezellen verbeterd en bepaald geregeld, voor basis nemende, de uitslagen der onüeding. Wanneer deze uitslagen, wat ze ook wezen door eene van beide partijen niet aangenomen worden, zal deze altijd het recht hebben de onüeding te vragen van het tweede staal Wanneer de verkoop geschiedt met vasten waarborg, ingezien de moeilijkheid van staal neming en onüeding, is een zeker verschil toegelaten tusschen den waarborg cn de uit slagen van de onüeding (onüedingsruimtci te weten a) Voor vruchtbaarmakende hoofddoelen in de meststoffen, eene halve eenheid b) Voor de ruwe eiwitstoffen in de' voeder middelen, twee eenheden voor de vetstof fen cn andere bestanddeelen, eene halve één heid c) Voor den graad fijnheid in de Thomas- stakken, vijf eenheden. Wanneer de uitslagen der onüeding bin nen de grenzen blijven der voormelde verschil len. is aUe klacht onmogelijk. Wanneer het verschil grooter is, moet men overgaan- 'tzij a) Tot oenc prijsvermindering op den voet van het totaal tekort voor ieder gewaarborgd bestanddeel, zonder aandacht te nemen op de onütdingsruimte. In het berekenen der prijsvermindering voor de voederstoffen, houdt men rekening, om de waarde aan Ie vullen van het tekort van een gewaarborgd bestand deel, van het teveel van een of van de andere. Inj de berekening der prijsvermindering voor de meststoffen wordt geen vereffening aan genomen. Op vraag van een der partijen, mag do prijsverminedring bepaald worclen door den bestuurder van het laboratorium waar de ontleding gedaan werd, of door den Staatslandbouwkundige der omschrijving. In dit geval moet men aan dezen laatste de fac tuur mededeelen en desnoods de verkoop- Bete. b) Tot de ontleding van hét tweede staal. Aciéries de Longwy, 5 Mont-Saiat-Marlin (Fm nee). Agneessens, Franijois, a Ternath. Andrien, Jacques, 5 Heusy. Ang!o-Continentale (vorm. Ohlendorff'schc.) Guano-Werke, rue Arenbcrg, 26. 9 Anvers. r "Arnould, Arthur, "5 Ham-sur-Heure. Baltus, Louis, a Saint-Trond. Barette, Léon, rue du Bosquet, a Jodoigne. Bastyns et Parmenüer, a Souverain-Pré (Esneux). J.-J. Beaudain fils, 5 Waremme. Bedoret, Georges, tl Pentevüle-Gcmbloux. Cardan, Nörbert, rue de Jésus, 16, 5 Anvers. Castermans et Demoulin, Bassenge. Chabot, A., rue 'de Fragnée, 47, if I,iége. Charles Paix et Cie, 5 Dotia'i Charlier-Gilles, A., 5 Saint-Gérard. Cbarloteaux, Zéphir, a 'Merlemont (Villers- le-(jambon). Cobut, Léon, a Mettet. Comptoir d'achat et de vente du Boeren bond beige, a Louvain. Coninx-Gielen, Jos., a Brée. Coppin, Emile, a Braine-le-Comte. Cornil (gebroeders), te Broecbem. Daubresse, Joseph, a Nalinnes-lez-Charleroi. Dawance, Victor, k Aywaille. De Dentierboer (Borguion-Vanderkelen-De- sebepper), a Okegem. DelmelJe, J., a Seüles-lez-Andemie. Delpnerre, Z., a Fontaine-l'Evêque. Delvenne, Annand, a Trois-Ponts. Denis, Auguste, a Chastre-Villeroux. Destexhe-Réginster, rue Bois-l'Evêque, 55, a Liége. Deswattines-Deruez, R., a Potles. De Tliier, André, rue Bollinckx, 76, a Bruxelles. De Waelhejus, Vital, vieille rue de Lou vain, 5, a Tirlcmonl. Dhoore, a Bruges. A. Doyen et fils, a Waremme. Dubois, Félix, a Gembloux. Du Brunfaut, Henri, a Basèeles. Durdu-Soumoy, Aug, a Surice. Dujardin, A., a Frasnes-lez-Buissenal. Dyujardin- Durendeau- a Leuze. Evrard, Nestor, rue de l'Eglise, 43, a \ugleur. Faes frères, rue du Pare, a Turnhout. Pierens, Hendrik, Rijnpoortvest, 3-7, te Antwerpen. Flebus Van Hoof, Urbain, a Lierrc. P. Florizoone et Faict, a Furnes. Frippiat, Georges, a Saint-Gérard. Üeneret, J.-B., a Grand-Leez. Ghislain, Jules, a Feluy. Ghislain, Léandre, Genappe. Grillaert et Kremer, Lokeren. Guilmin, Félix, a Denée-Maredsous. Hardy et Cie, a Thisnes (Hannut). Harpignies, P., rue Souveraine, 79, a Bru- xelles. Hecq-Lambinon, a Mariembourg. Hoogwaerts-Eykclberg, D., a Boorsheim. Huilcries Calvé, a Delft. Huileries Blondel-Robart, a Anzin, St-Au- bin-lez-Arras. Ide-Tack, II., A Thielt. Janssens, Leopold, Bredastraat, 113, te Ant werpen. Janssens et Cie, quai du Canal, a Merxem- lez-Anvers. Joris, Joseph, a Nassogne. .lussent, A., a Lavaux. Kariger, Victor, a Arlon. I ^grange frères et Cie, rue du Taciturne, 26-32, a Anvers. Lambert, Rivière et Cie (agent génér. des Etabliss. Kuhlmann, de Lille), pi. Ste-Gu- dule, 19, Bruxelles. Lambrochts (veuve J.), a Everberg. Lfcnguillier-Hcnneressc, Emile, a Gediime. Laurent, Nestor, 5 Nivelles. luvoix, Albert, a Fcxlie-le-Haut-Clocher. Ije Clerq, Hyacinthe, a Alost. I^fin, Ilcnri, a Pepinster. l,eroy, L., fils, a Mariembourg. Jteurquin, H., a Avennes. j es I'sines Jules Francq Réunies, a Roux. Looztrn- Fernand. et C.ie, rue des TiUeuls, 10, a Anvers. Manderveld, Cbréfi^n. avenue Rogier. 207, a Bruxelles. Marchand frères et Cie, a Dunkerquo(re présentant M. Harpignies, P., rue Souveraine, 79, Brucxlles). Marobal-Colarl, T.-J., a Bois-de-Yiller-. Marien, Aug., a Bouwel. Marlier, Léon, a Ragnies. Masson-Polet, E., a Hannut. Mathy fils, a Perwez. Melin frères (soc. anon, en nom collectif), a Oreye. Meunerie Fconomique de et a Clavier. Meyers, avenue de Vilvorde, 80, a Schaer- beek et a Viesville (Lutlre) Mommens, Henri, a Lon?in-Ans. Mousset, Adolphe, a Chatelincau. Nouwen, Eléonore, a Saint-Trond. Palange, Auguste, a Tohogne. Pave, Emile, a Assesse. Picron-Milisse, C., a Ath. Pollet, Raphael, a Tournai. Produits chimiques de Hasselt (soc. anon.), place de Louvain, 3, a Bruxelles. Richard, Arsène, a FlorenviUe. Roberti-Marneffe, Léon, a Waremme. Rosier, Alfred, a Mouslier-lez-Frasnes. Rousseau, Emile, a Erquelinnes. Sacré-Lambretle, IJ., a Tlieux. Savoye-IIostens, J., a Poperinghe. Schetz, Jacques, a Bocholt. Soc. An. Ardennes et Condroz, a Marioie. Soc. An. La Providence, a Marchienne-.au- Ponl et a Réhon (Meurlhe et Moselle). Soc. An. d'Ougrée-Marihuye, a Ougróc-lez- Liége. Soc. An. des Drogtieries et Huileries an- versoises, avenue des Arts, 71, a Anvers. Soc. An. de Produits et Engrais chimgques d'Auvclais, a Auvelais. Soc. An. des Produits chimiques irtdustriels de Haren, a Haren-lez-Bruxelles. Soc. An. des Aciéries d'AngJeur, a Tillcur- leur-Iez-Liégc. Soc. An. des Moulins i Scories Thomas, a Lourches (Nord). Soc. An. John Cockèrill, a Seraing. 1 Soc. An. Les Alcalino-Terreux de et A Merlemont. Soc. An. des produits chimiques de el a Aiseau. Soc. An. de produits chimiques dc el a" Moustier-sur-Sambrc. Soc. An. Produits chimiques et Engrais L'. Bernard a Mesvin-Cipiy. Soc. An. Louis Dclhaize, a Raraart Soc. An. Union des Agriculteurs Arden- nais, Libin. Soc. An. pour favoriser 1'industrie agricale, a St-Ainand-lez-PiUTS (M. F.ouarge, directeur gérant). Soc. coopérative agricole de Tirlemont, a Tirlemont. Soc. coop. B. Debeve-Moucherons- a Solre- sur-Sambre. Soc. coop. Union des Syndicats agricoles beiges, place de Meir, 61, a Anvers. Soc. coop, du Geer, a Tongres (M. Briill, administrateur). Soc. coop. Les Ciütivateurs du Hainait», a Engliicn. Soc. coop, c Les Agriculteurs luxtHnbour- geoisa Arlon. Soc. coop. Les Eermiers réunis a St- Trond. Soc. coop_. L'es Culüvateurs réunis5 Grand-Hallet (Lincent). Soc. coop, c I^es Cultivateurs rcunis du canton de Fléron Fléron. Soc. coop. I.e Nouveau Syndicat a Ton gres. Soc. coop. Syndicat agricole de Campine- Hesbaye a Hasselt. Soc. coop. Syndicat agricole de Looz- la-Ville5 Looz-la-Ville. Soc. coop. aLandbouwsyndik. van Rieiups'.», te Riempst. Stainier-Cornil, Louis, 5 Bascoup. Stévenard, Roger, a Rocour. Stoffels, Jacques, it Dilsen. Storme-Maroy, k Lichtervelde. Sucrerie de et a Chercq (soc. anonA Syndicat agricole des Ardennes, a Eran- corchamps. Syndicat agrieole de la province de Na- mur, 5 Ermeton-sur-Biert. Syndicat agricole liégeois, rue Paradis, it Liége. Syndicat agricole de et Landen. Syndicat agricole de et a Genappe. Syndicat agricole et it Gembloux. Syndicat agricole du Limbourg, Hasselt. Syndicat agricole Namurois, k Jambes-lez- Nt inur. Syndicat agricole «Les Eermiers Réunis», a Aywaille. Talpe, H., Roulers. Thomasphosphatfabriken, de Berlin. Telle et Cie, Julien, k Autoing. Timmermans, Herman, te Loon. Totte, Milch et Cie, k Anvers. Union agricole de et it Jodoigue. Van Bael- De Jongh, Hofstraat, 28-30, te Turnhout Van OsseJaer, Albert, it L'okcren. Van Peteghem, Edinond, it Roulers. Van Roey (De Kinderen), te Ryckevorsel. .Weckx, Louis, avenue du Commerce, 131, 5 Anvers.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Veld (1914) | 1914 | | pagina 4