Aankondiginpn en Uitslagen Aankondigingen van Prijskamp Uitelapn van Prijskampen le Jaargang Hei 1914 riERRl EVE U LENS Kweekmerriën I n s c h r i j v i n g p r i j s Per jaar 1 Trank Bestuurder Franz Van den Wou w er Bekendmakingen Per regel 30 centiemen NATIONALE PRIJSKAMP Hengsten en Merriën van het Belgisch Trekpaardenras Provinciale Prijskampen Prijsvermindering voorde landelijke bonden hunner leden Landbouw-! ngenieur Oude Houtmarkt, 10, te Yper. Prijsvermindering voorgroote of langdurige aankondigingen van prijskampen worden in het Blad vol gaarne opgenomen, en zullen de maand dat zij ingezonden worden verschijnen, indien zij ten Bureele van Het Veld 10, Oude Hout markt, te Yper, ten laatste den 15n toekomen, komen zij later toe dan verschijnen zij de volgende maand. VAN 60.0CP fr. prijzen waarvan 52 145 iri speciën 7 kunstvoorwerpen an 400 mad alien. In het park van het Haifseuwfeesten te Btussei op Vrijdag 12 Juni. Zaterdag i3 Ju- at ca 14 Juni igiq.. YPER. Jaarlijksehe pecrdetimarkt en prijskampen van St-Jansdag. 24 Juni 1914, om 8 ure op dc Esplanade, voor landbou wers en kooplieden zonder onderscheid van woonst. 1. Ruinpeerden van drie jaar en meer. Negen (9) prijzen, te zamen 100 frank. 2. Ruinpeerden van dertig maanden. Tien (10) prijzen, te zamen 100 frank. 3. Achtticnmaanders. Zes (6) prijzen, te zamen 60 fr. 4. Zuigers Hengsten Zes (6) prijzen, te zamen 50 fr. 5. Merriën van drie jaar en meer. Zes (6) prijzen, te zamen 80 fr. 6. Merriën van dertig maanden. Zes (6) prijzen, te zamen 60 fr. 7. Merriën van achttien maanden. Zes (6) prijzen, te zamen 60 fr. 8. Zuigers Merriën Zes (6) prijzen, te zamen 50 fr. Merriepeerden in 1914 in den provincialen prijskamp bekroond zijn uit den prijskamp gesloten. Premiën van 10 frank worden verleend aan kooplieden die minstens 5 peerden te koop stellen. voor en van inlandsen, ras Art. 1. De prijskampen voor het toe kennen der premiën, die luidens art. 22 der verordening ter verbetering van het paar denras, jaarlijks aan de eigenaars der beste merrieveulens en kweekmerriën van inlandsch ras mogen uitgeloofd worden, zullen in 1914 »p de hierna aangeduide plaatsen, dagen en uren gehouden worden Ie omschrijving: BRUGGE, Dinsdag 30 Juni, ten 10 11. 's morgens, op de Burgplaats. 2e THOUROUT, Maandag 29 Juni, ten 10 u. 's morgens, op de Burgplaats; 3e GHISTEL', Maandag 22 Juni, ten 9 1/2 u. 's morgens, op de Groote Markt 4c .VEURNE, Zaterdag 20 Ju ni, ten 9 1/2 u. 's mor gens, op het Kaatsspel 5e KORTR1JK, Donderdag 25 Juni, ten 9 1/2 u. 's mor gens, Vandenpeereboomlaan; 6e YPER, Woensdag 24 Juni, ten 9 1/2 u. 's morgens, op het Esplanadeplein. A. Weds/rijdspremiën. 1. Merrie- reulens van 2 jaar. Eene le premie van 100 fr. en zilveren eeremetaal; eene 2e pre mie van 75 fr. en bronzen eeremetaal; Vier 3e premiën van 50 fr. met bronzen eere metaal. 2. Merrieveulens van 3 jaar. Eene le premie van 125 fr. en zilveren eeremetaal; eene 2e premie van 100 fr. en bronzen ecre- metaal; eene 3e premie van 75 fr. en bron zen eeremetaal. 3. Kweekmerriën. Eene le premie van 300 fr. en een zilveren eeremetaal. (Deze pre mie mag maar éénmaal voor dezelfde merrie uitgereikt worden). Eene 2e premie van 200 fr. en bronzen eeremetaal; drij 3e premiën van 100 fr.' met bronzen eeremetaal. Wan neer de keurraad oordeelen zal dat de aan gebrachte merrieveulens en merriën de vcr- eischte hoedanigheden niet bezitten 0111 eene eerste premie te kunnen uitreiken, dan zal liij ei iww; iwoeile ïnogeii toestaan. B. Bcwaringspremiën. Eene bewa- ringspremie van 1000 fr. betaalbaar per jaar en bij vierde gedeelte, voor iedere merrie van 5 jaar en ouder, die, een vorig jaar, eene le wedstrijdspremie zal behaald hebbea Art. 2. De merriën aan de jury voor le stellen moeten drachtig zijn of een veulen van een goedgekeurden hengst gedragen heb ben. Het bewijs ervan zal moeten gevoegd zijn bij het inschrijvingsbulletijn, waarvan de over legging door art. 5 van het tegenwoordig bericht voorgeschreven is. Art. 3. De prijskampspremiën en de jaar gedeelten der bcwaringspremiën zullen uitbe taald worden na den prijskamp volgende op dien in welken zij verleend of voortgezet werden. Om de betaling te bekomen, moeten de eigenaars de merriën voor den keurraad bren gen, die zal vast te stellen hebben of zij bij voortduring de hoedanigheden van goede voortteelsters bezitten. Art. 4. Er wordt op de bepaling van §2 van vorig artikel uitzondering gemaakt, als de merrie niet voor den keurraad kan wedergebracht worden, tengevolge van dood of ongeval, behoorlijk door een aangenomen veearts vastgesteld en bevestigd door den bur gemeester der plaats alwaar het ongeval ge beurd is. Art. 5. De kweekers die voornemens zijn paarden aan te bieden, moeten minstens tien dagen vóór den dag dag der vergadering, bij het provinciaal bestuur, te Brugge, eene tabel indienen opgemaakt naar het voorge schreven model, en aanwijzende de naam, plaats en geboortedatum, het volledig signale- lement en den oorsprong der dieren welke zij voornemens zijn aan de jury voor te stel len, alsook het nummer welke de paarden bij hunne inschrijving op bet Studbook gekre gen hebben. Deze tabel, door den kweeker onderteekend, zal tegengeteekend worden door de plaatse lijke overheid die zal zorg dragen dat de tabel al de biervoren voorgeschreven aandui dingen bevatte. Formulen van deze label liggen ter be schikking der belanghebbenden in de 3e af- deeling der bureelcn van het provinciaal bestuur. Het zal de jury vrij slaan de paarden buiten prijskamp te stellen die niet ingeséhreven zouden geweest zijn, bij gebreke van inzen ding van voornoemde tabel binnen den ver- eisebten termijn, alsmede de paarden die zouden aangeboden worden in eene andere ver gadering dan deze voor welke zij ingeschre ven werden. YPER. Prijskamp van het Verbond "er Veekweek&yndikatengeheven op Zater dag 9 Mei 191b. lt Prijskamp. Stieren zonder landen. 1 I>r. 50 fr. Verstraete, Henri, Boesinghe; -• pr. 50 fr. Keslelyn Camiel, Crombeke; I pr. 30 fr. Lemahieu, Cyriel, Yper; 4 pr. 25 fr. Leterme Louis, Wytschaete; 5 pr. -3 fr. Noppe Edouard, Woesten; 6 pr. 22 fr. andenbussche Julien, Rousbrogge 7 pr. 21 fr Six Cyriel, Locre; 8 pr. 20 fr. Van den Berghe, Alfcns, Bocsinghe; 9 pr. 19 fr. Capelle Emiel, Voormezeele; 10 pr. '18 fr. Gepoorlcr, Wwe Henri, Langemarck; 11 pr. 17 fr. Comyn Emiel, Dickebusch; 12 pr. 15 fr. Yergote Henri, St-Jan; 13 pr. 5 fr. Nuyt- ten Henri, Yper; 14 pr. 5 fr. Cercu Richard, Zillebeke; 15 pr. 5 fr. Vereecke Henri, Boe- si nghe. 2' Prijskamp. Stieren met 2 landen. 5 pr 30 fr. T>onck Emiel, Boesinghe; 2pr. tv, L. mabicu, Wwe Julcu, YTunn-.rtinghs, 3 pr. 20 fr. Van den Berghe Jules, Boe- silig'ne; 4 pr. 18 fr. Vander Mersch, René, Bixschote; 5 pr. 17 fr. üescamps, Cyriel, langemarck; 6 pr. 16 fr. Dochy Hector, St- Jan; 7 pr. 14 fr. Dehem Louis, Zandvoorde; 8 pr. 10 fr. Van den Buïcke Cyriel, Boe singhe; 9 pr. 5 fr. Quaghebeur Henri, Po- peringbe; 10 pr. 5 fr. Pattvn Benoit, Komen- ten-Brielen. ó'e Prijskamp. Stieren met 4 tanden of meer. - 1 pr. 30 fr. Pattyn Benoit, Komen- ten-Brielen; 2 pr. 25 fr. Steelandt Henri, Vlamertinghe; 3 pr. 20 fr. Vergote Henri, St-Jan; 4 pr. 18 fr. Van Walleghem, Charles- Louis, Zonnebeke; 5 pr. 17 fr. Soenen Con stant Reninghelst; 6 pr. 16 fr. Decneudt Cyr., Zülebeke; 7 pr. 14 fr. Samyn Fideel, Boe- singhe; 8 'pr. 10 fr. Capoen Edouard, Zil lebeke; 9 pr. 5 fr. Callens, Wwe Alois, Zonnebeke; 10 pr. 5 fr. Vandenbroecke, Gas ton, Zillebeke. /ft Prijskamp. Vaarzen zonder tanden. l_pr. 30 fr. Verghote Henri, St-Jan; 2 pr. 25 fr. Leterme Jules, Houthem; 3 pr. 20 fr. Vandromme Theophiel, St-Jan; 4 pr 18 fr. ^an den Berghe; Alfons, Boesinghe; 5 pr. 17 fr. Samyn Fideel, Boesinghe; 6 pr. 16 fr. andepulfe René, Boesinghe; 7 pr. 14 fr. Leterme Louis, Wytschaete; 8 pr. 10 fr. Van- decaveye, Octaaf, Westvleteren; 9 pr. 5 fr. Carette Jules, Langemarck; 10 pr. 5 fr. Ver mouth Jan, Zantvoorde; 11 pr. 5 fr. Dehaene Désiré, Rousbrugge. 5e Prijskamp. Tweetandsche Vaarzen. 1 pr. 40 fr. Vanden Bussche Julien, Rous brugge: 2 pr. 36 fr. Boudry Fideel, Voor mezeele; 3 pr. 34 fr. Merlevode, Petrus, Oostvleteren4 pr. 32 fr. Vandeputte, René, Boesinghe; 5 pr. 28 fr. Cat tea u Emiel, Wyt schaete; 6 pr. 24 fr. Steelandt Henri, Vla mertinghe; 7 pr. 20 fr. Carette Jules, Lan gemarck 8 pr. 14 fr. Desmytter Hector, Proven; 9 pr. 12 fr. Verstraete Henri, Boe singhe; 10 pr. 10 fr. Delva, Wwe Charles, Zonnebeke; 11 pr. 5 fr. Lemahieu, Wwe Jules, Mamertinghe; 12 pr. 5 fr. Vereccke, Henri, Boesinghe; 13 pr. 5 fr. Fremault, Jan, Zantvoorde. 'e Prijskamp. Viertandsche Vaarzen. 1 pr. 30 fr. Samyn Fideel, Boesinghe; 2pr. fr. Deraedt Arthur, Dickebusch; 3 pr. fr. \an den Bnlcke Cyriel, Boesinghe; Pr. 20 fr. Dejaegher Edouard, Elverdin- 8he; 5 pr. 15 fr. Vandevcldc Constant, Boc singhe; pr jq fr Rosseeuyi' René, El verdinghe; 7 pr. 5 fr. Kestelyn Isidoor, Re- J11 "glieist; 8 pr. 5 fr. Depoorter, Wwe Henri, Lai<gemarck; 9 pr. 5 fr. Nuytten Henri, r 10 Pr. 5 fr. Dehem Louis, Zantvoorde. ,c Prijskamp. Zeslandsche Vaarzen. pr. 30 fr. Bosschaert, August, Gheluvelt; - Pr. 26 fr. Vandeputte René, Boesinghe; 3pr. 24 fr. Vevs Joseph, Vlamertinghe; 4 pr. 20fr. Vereecke Henri, Boesinghe; 5 pr. 15 fr. Keste lyn Camiel, Crombeke; 6 pr. 10 fr. Par- rez Wwe Narcis, Voormëzecïe7 pp 5 fr. Maes Henri, Yper; 8 pr. 5 fr. Samyn Fideel, Boe singhe; 9 pr. 5 fr. Monkerhey August, Vla mertinghe. 8r- Prijskamp. Koeien. 1 pr. 50 fr. Vereecke Henri, Boesinghe; 2 pr. 48 fr. Bou dry Fideel. Voormezeele; 3 pr. 46 fr. Ver ghote Henri, St-Jan; 4 pr. 44 fr. Vandromme Theophiel, St-Jan; 5 pr. 42 fr. Deraedt, Ar thur, Dickebusch; 6 pr. 10 fr. Lampaért, Charles, St-Jan; 7 pr. 36 fr. Cattcau Emiel, Wytschaete; 8 pr. 33 fr. Steelandt Henri, Vlamertinghe: 9 pr. 28 fr. Pattyn Benoit, Komen-ten-Brielen10 pr. 24 fr. Desmvter Hector, Proven; 11 pr. 21 fr. Kestelyn Cam., Crombeke; 12 pr. 21 fr. Delaplace Arthur, Crombeke: 13 pr. 21 fr. Philippe Emiel, Voormezeele; 11 pr. 20 fr. Ghesquière, bin ders, St-Jan; 15 pr. 20 fr. Van Walleghem Charles-Lcuis, Zonnebeke; 16 pr. Eereprijs Verghote Henri, St-Jan; 16 pr. 20 fr. De- cuu.lt Ileiui, Vaoimczeïle17 pr. 19 fr Kes telyn Henri, Westoulre; 18 pr. 19 fr. Dehaene Désiré, Haringhe; 19 pr. 19 fr. Leterme Louis, Wytschaete; 20 pr. 18 fr. Kestelyn Isidoor, Reninghelst; 21 pr. 18 fr. Cappoen Alois, Yper; 22 pr. 17 fr. Samyn Fideel, Boesinghe; 23 pr. 17 fr. Carette Jules, Langemarck; 24pr. 17 fr. Vcys Joseph, Y'lamertinghe; 25 pr. 16 fr. Lenoir Cyriel, Langemarck; 26 pr. 16 fr. Dejaegher Edouard, Elverdinghe; 27 pr. 16 fr. Rossecl René, Elverdinghe; 28 pr. 15 fr. Soenen Constant, Reninghelst; 29 pr. 15 fr. Parez, Wwe Narcis, Voormezeele; 30 pr. 15 fr. Derycke Céleste, Boesinghe; 31 pr. 5 fr. Wwe Versavel, Zonnebeke; 32 pr. 5 fr. Dewachter Alfons, Boesinghe; 33 pr. 5 fr. Danneels, Wwe Ivo, YYroeslen; 34 pr. 5 fr. Nuytten, Louis, Zantvoorde; 35 pr. 5 fr. Verstraete, Henri, Boesinghe. 9. liet kunstvoorwerp, geschenk van den Heer Voorzitter van 't Verbond, zal in 1918 toegekend worden aan het lid, dat met zijne stieren met vier tanden of meer van in 1912 tot in 1918 het hoogste getal eerste prijzen bekwam. Die eerste prijzen wierden behaald in 1912, door M. Donck Emiel, van Bocsinghe. 1913, door M. Samyn Fid., van Boesinghe. 1914 door M. Pattyn Benoit, van Komen- ten-Brielen. De prijskamp lukte buitengewoon wel. liet groot getal dieren die er op tentoon gesteld wierden, ging eenieders verwachting te boven, maar hetgeen meer nog de aan dacht trof was de gelijkheid en schoon heid van maaksel der aanwezige runderen. De bezoekers waren talrijk en spraken allen met 'lof over hetgeen zij te zien kregen. Hun getal zal nog aangroeien nu den goeden naam van den prijskamp gemaakt en zijn bestaan verzekerd is. De werkzaamheden van de H.H. Juryleden liepen ten. einde rond 1 1/2 u„ waarna de prijsdecling op het Stadhuis plaats had. M. de Senulor E. Fraeijs de Veubeke, Voor zitter, wenschte geluk en bestelde de ecre- mctalen aan de prijswinnaars. Hij bedankte de leden van het Verbond voor den goeden uitslag hunner medewerking en de schoonc verzameling hoornvee die zij bijeen brach ten. Alwie den prijskamp zag, moet beken nen dat wij, sedert ons kort bestaan, reeds veel verbetering' bekomen hebben. Het moe- tdigt ons aan op den ingeslagen weg voort te gaan en in onze pogingen te volharden. Wij zullen, met aldus te handelen, ons rood \laamsch vee in roem en faam doen toene men en het zoo verre brengen dat het eens -taan den top van de Belgische rundveerassen staan zal. M. Jean Verhaeghe zegde dat de prijskamp

HISTORISCHE KRANTEN

Het Veld (1914) | 1914 | | pagina 1