Aankondigingen van Prijskampen en Vergaderingen De Zwynenkweeksyndikaten Terechtwijzing Zcmervoedicg van het Vee De Horzelvlieg, Runderhorzel of Biesworm dien hij kwam te beoordeelen al deze over trof die hij tot hiertoe in 'l arrondissement te zien kreeg en. was hij niet merkwaardiger als den alomgekenden jaarlijkschen Prl]s* kamp van Kortrijk. toch was hij zeker nu min belangrijk. M de Senator R. Fracijx de 1 eubekc be dankte de H H. Jurvelden Jén Aerhnegno, van Wcrvick; Remi Gallens, van Ingi-lmiin- sler: CharcI Dequidt van Loo; Jules ^;in" der Meersch van Boitshoucke, Hector Noll t. van Steenkere. en F.douartl Do Cocne van Woumen voor den dienst die zij het erbon 1 bewezen hebben met de dieren te willen ko men keuren en dit wel op zulker wijze dat eenieder tevreden was en de gegrondheid van hun oordeel inzag. M. de Volksvertegenwoordiger René Colaert en M. Hippolitc Van den Boogacrde. Bur gemeester en Schepen der Stad hebben, zoo als gij hel hebt bemerkt, van 't begin tot I einde onzen prijskamp bijgewoond en er groot belang in gesteld Zij Jjebben mij hunne te vredenheid uitgedrukt en gelast I' Ie zeggen dat het Stadsbestuur van Yper den Landbouw altijd ten beste mogelijk zat ondersteunen en zijne belangen behartigen. De Sekretaris, Franz Van den Wouwer. VLAMERTINGHE. Vetprijskamp van 14 .Vlei 1011. I. Veerzen met al hunne, melktanden. - 1. aarebout August; 2. Pau- welyn Ernest; 3. Bouve Gesar; 4. Veys Jo seph; 5. Yerdonck Constant; 6. Cannacrt Elie; 7. Verraes Karei; 8. Monkerhcy August. II. I'eerzen met 2 tanden. 1. Steelandt Henri; 2. Verraes Karei; 3. NV we L. Veys; 4. Vaneayzeele René; 5. Rammens Henri; li. Pauweivn Ern.7. Veys Joseph; 8. Roin- mens Henri; 9. Cappelle René. III. Veer zen met i of 6 tanden. 1. Veys Joseph; 2. Cannacrt Elie; 3. Desmyter Jules; 4. Kindei-s Ooghc; 3. Bekaert Petrus; 6. Rom- roens Henri; 7. Vancayseele René; 8. Stee- landt Henri; 9. Monkerhey August; 10. Yer donck Constant; 11. Pauwelyn Ernest: 12. Ampe Alois; )3. Amccl Heiu-i; 14. Haele- wyn Henri; 15. Dambre Emiel; 16. Stee- landt Henri; 17. Haelevvvn Henri; 18. Mon kerhey 'August. III. lie kalfde koeien. 1. Steeland! Henri; 2. Pauwelyn Ernest; 3. Dektere Alois; 4. Burgerlijke Godshuizen; 3. Ampe Aloïs; 6. Dambre Emiel; 7. Bouve Gesar; 8. Ampe Cyriel; 9. Haelewyn Henri; 10. Yerdonck Constant; 11. Clareboudt August. V. Melkkoeien. 1. Veys Joseph2. Dela- place Arthur; 3. Steelandt Henri; t. Ampe Alois: 5. Bouve Cesar,- 6. Ampe Cyriel; 7. Ampe. Alois; 8. Clarebout Aug.; 0. Vancay seele René; 10. Monkerhey Aug.; II. De- laerc Alois; 12. Haelewyn Henri; 13. Dam bre Emiel; 11. Dunbre Emiel; 13. Claere- bout August. VI. Stieren zonder tanden - 1. Pauwe lyn Ernest; 2. Steelandt Henri; 3. Wwe I.e- mahieu-Vcrpoost; 4. Ampe Alois; 5. Steelandt Ilenri. VII Stieren met 2 tanden. Wwe Le na nh ieu -Verpoort. VIII. Bewaar prijzen. 1. Steelandt Henri; 2 Steelandt Ilenri; 3. Veys Joseph. PROVEN. Dinsdag 2n Juni, om 3 ure namiddag. Veeprijskamp van het Syndikaat. 100 fr. prijzen. 1. Stieren zonder tanden. 2. Stieren met 2 of 4 tanden. 3. Veerzen zonder tanden. •1. Veerzen met 2 tanden. 3. Veerzen met 4 of C tanden. 6. Melkkoeien. 7. Voor hel schoonste en liet meeste lot ten toongestelde dieren (3 ten minste). Wl'LPKN. Donderdag 4 Juni. om 9 ure voormiddag, Yccprijskamp van het Syn dikaat, 450 fr. prijzen. 1. Stieren. Zeven (7) prijzen, te zamen 73 fr. 2. Koeien. Zeven en twintig (27) prijzen, te zamen 131 fr. 3. Veerzen met meer dan twee tandeu. Elf (11prijzen, te zanten 63 fr. 4. Veerzen met twee tinden. Elf (11prijzen, te zamen 65 fr. 5. Jaar'.ingveerzen. Negentien (19) prijzen, te zamen 92 fr. Eene bew aringsprentie zal gegeven worden aan de koe die in voorgaande prijskamp den eersten prijs bekomen heeft BOITSHOÜCKE. - Donderdag 11 Ju ni om 9 12 ure voormiddag. Veeprijskamp van het Syndikaat. 400 fr. prijzen. L Stieren met 2 tanden en meer. Drie (3) prijzen, te zamen 45 fr. 2. Jaarlingstiercn. Zes (6; prijzen, te zamen 55 frank. 3. Koeien. Dertien (13) prijzen te zamen 107 fr. 4. Veerzen met meer dan 2 tanden. Zeven (7 prijzen, te zamen 65 frank. 5. Veerzen met 2 tanden Zeven 7 prijzen, tezamen 65 fr. 6. Veerzen zonder volwassen tanden. 63 frank prijzen. ZAXTVOORDE. Maandag 1 Juni om 10 1 2 ure, in het lokaal van den boeren bond, voordracht door den H. Colpaert. C., I.andbouw-ingenieur te Avelghem. GHYVERTNCHOVE. Maandag 1 Ju ni, om 1 ure, in het lokial van M. Emile Denvs, Voordracht over Biekweek, door den II. Knudde, H, Hoofdonderwijzer, te Watou. EGGEWAERTSCAPELLE. Donder dag 11 Juni. om 6 12 ure, In liet lokaal van den boerenbond, Voordracht over Ver- ker.ssyndicatcn, door den H. Meersseman, C.. C., landbouwleeraar, te Thourbout. EfiGEU AERTSCAPELLE. Zondag. 14 Juni. om 3 1 2 ure, in het lokaal van M. Prosper D-podt, Voordracht over Bie kweek, door den II. Knudde, II. Hoofdonder wijzer, te Watou. WATOU-ABEELE. Zondag 21 Juni, om 1 u., in 't lokaal van i Rozendael, Voor dracht over Biekweek, door den II. Knudde. H., Hoofdonderwijzer, te Watou. Blikken wij eens een twintigtal jaren ach teruit in 't verleden, en werpen wij eenen oogslag op den toenmaligen veekweek. Of beter neg. herinneren wij ons de ree prijs kampen, welke wij over twintig jaren bij woonden. Welk verschil, niet waar, tusschen de alsdan ten toongestelde dieren, en deze welke wij hedendaags op onze prijskampen bewonderen. Verschil vooral onder opzicht van gewicht en lichaamsbouw. Niemand zal ontkennen dal deze groote verbetering vooral te danken is aan de wedstrijdenvecsgndi- katcn en hulpgelden, drie machten die, sa menwerkende, den wedijver en liefhebberij aanvuurden en ondersteunden. Een andere kweek, vroeger min winstgevend en d.iarom ook van minder belang dan de veeteelt, ge noot dezelfde belangstelling niet als het pcerd en liet rund, en wierd geheel en ganscli aan den kweekcr alléén overgelaten w ij be deden den Zwijnenkweck. Stillekens aan wierden de viggens duur der, en bereikten verkoopprijzen aan acht tot tien weken ouderdom, aan dewelke zij eene aanzienlijke netto winst opleverden. Het is zelfs nu zoo verre gekomen, dat de eigent- lijke zwijnenkweek. het kwecken van viggens, de winstgevendste artikel is van de hoeve. Ware het niet daarvan, vele boeren zoude» op 'I einde van 't jaar, ongelukkig genoeg^ met eenen Hauwen bilan moeten sluiten. Ja, de zwijnenkweek komt tegenwoordig op den eersten rang, en daarom moet al het mogelijke gedaan worden, om deze teelt nog te verbe teren. De veesyndikaten hebben den weg klaar afgebakend konden wij denzelfdengang oigt-n in zake van rasverbetering onzer vlaam- sclie zwijnen, in korte jaren zouden wij ook de prachtigste uilslagen bekomen hebben, zooveel te meer d lar er toch zooveel te ver- beleren valt 1 Overal moeten plaatselijke Zwijnenkwceksgndikaten tot stand komen, en deze zoo nuttige instellingen dienden door de openbare besturen ondersteund en aangemoe digd te werken. Het Staatsbestuur sloeg reeds band aan 't werk door het verlcenen van toelagen aan de Verkenssyndikaten, en door liet inrichten in eenen jaarlijkschen Nalio- nalen Prijskamp, beurtelings tusschen de svn- dikaleu en de afzonderlijke kweekers. Kon ons Provinciaal Bestuur dit voorbeeld na volgen, zulks ware onze moedige vlaamsche la ndbou were eenen onschatbarcn dienst be wijzen. Ons vlaamscb zwijn, zoo rijk aan - uitstekende hoedanigheden, maar ook op vele boven zoo verbasterd en ontaard, zouden wij zien veredelen en verbeteren, om na enkele jaren eene wereldberoemdheid te verwenen, zooals zulks geschiedde met het engelsch Yorkshire-zwi) a Wij eindigen dit artikel met den wcnsch uit te drukken de Provintiale Landbouwkom- missie, aan wie deze hoogst belangrijke kwestie ter bespreking zal voorgelegd worden, een gunstig advies te zien geven, en dan verder! in het Previnhaal Bestuur de noodige onder steuning te bekomen, opdat er in de be grooting eene som ingeschreven worde tot verleening van hulpgelden aan de plaatselijke zw ij ne nsy nd ik a len A. Develtcr, Toeziener van het Verbond der Veesyndikaten van het Arrondissement Diksmude. Ocs Provinciaal Bestuur van West-Vlaan- deren, waarvan geen ander deel maken dan ware landbouwvrienden, heeft reeds den wensch van onzen ervaren medewerker M De Vel ter A volbracht en moet als ev.-n vooru'.tz:er.end als ons verdienstvol Staats bestuur aanschouwd worden. In zijne laatste fitting, dank aan de H H Verhaeghc. I.andas. Liebaert, Kervi)n' de Meerendré, De Laey en Valcke, heeft den Provincialen raad beslist, te beginnen van tgiS jaarlijks eeoe som van vijf duizend (,50-UO 1 - frank te verloven voor het tot stand brengen en den bloei der zwijnenkweeksyndikaten te bevorderen. De landbouwers zijn daarvan niet verwonderd, zij weten wel dat zij op bunne Gouwraadsheeren rekenen mogen, als hunne belangen te verdedigen vallen. Hebben inderdaad hunne vrienden van den Provincia len raa.i al van vroeger geen tten duizend frank voor de veekwetksyndikaten en etn tal van duizenden voor de geitenkweeksyodika- ten gestemd. Dit al bliitt hun indachtig, en zij nemen gelege- heid van de laatste gedane weldaad om «Het Veld te gelasten rle Provinciale Raadsheercn te zeggen dat rij bun dankbaar zijn cn blijven tullen. De Bestuurder. 's Winters is het bijna onmogelijk een land bouwblad open te slaan zonder er een arti kel te vinden over veevoedering. 's Zomers werdt er daar weinig over gesproken, 't Is wel waar, in den winter komt de voedering kostelijker daar er meer krachtvoeders moeten aangekocht worden, maar 's zomers is de voedering toch ook belangrijk en misschien wel vcor verbeteringen vatbaar. In het rantsoen, 't is te zeggen in het voed sel dat hel dier dagelijks ontvangt, moeten altijd 5 verschillende voedende stoffen zijn: eiwitstoffen, vetstoffen, koolhydi-aten, water en minerale stoffen. Deze stoffen moeten in ver schillende evenredigheden aanwezig zijn, vol gens de soort van dieren, het doel dat men in rle voedering betracht enz.. Wij zullen hier enkel dc voeding van het melkvee in den zomer bespreken. Welnu, de minerale stoffen zullen wellicht in genoegzame hoeveelheid in het gras, of in de klaver aanwezig zijn, zoodat het niet 1100- dig zal zijn zich daarmede in de voeding Ie bekommeren. Water bevindt zich in groote hoeveelheid in de groenvocders. Moest de dorst niet verza digd zijn, dan moet er natuurlijk nog drink water ten dienste der koeien gesteld worden. Wij mogen ons dus vergenoegen het eiwit het vet en de koolhydraten te bespreken. De noodige hoeveelheid dezer voeder-stoffen verandert met vele omstandigheden, waaron der het gewicht der koe, de mclkgifte, en ook de individueele eigenschappen der koe, zoodat wij enkel middelmatige cijfers kunnen aangeven. Hieronder vindt men de volgende stoffen, die, naar de laatste werken over voeding da gelijks noodig zijn voor eene koe van onge veer 500 kgr. levend gewicht Opbrengt Verteerbaar eiwit Verteerbaar vet Verteerbare koolhydra ten 0 k. melk 400 gr. 100 gr. 4 kg- 5 k. 63o 15o 45 10 k. 900 ZOO 5 15 ki) 115o 2 5o 5.5 20 k. 1 5oo 3c 0 6 2 5k. 1.750 j> 35o 6.5 De hoeveelheid eiwit stijgt of daalt met daar om ti ent 50 gr. per 100 kgr. boven of onder de 500 kgr. levend gewicht. Deze hoeveelheden voedende stoffen moeien dus des zomers lijk des winters toegediend worden. Doch de voeders die daartoe ge bruikt worden, verschillen. Het bijzonderste verschil bestaat hierin dat de hoofdvoeders van den winter, zooals beeten, rapen, stroo, enz., veel min eiwitstoffen bevatten dan die van den zomerweidegras, Engelsch ray-gras, klaver, enz. Goed weidegras heeft 'daaromtrent de vol gende middelmatige samenstelling Eiwit 25 gr. op 1 kgr. Vet 4 gr. op 1 kgr. Koolhydraten 73 gr. op 1 kgr. Eene koe die dagelijks 70 kgr. gras zou nemen, zou bijgevolg daarin dagelijks ont vangen Eiwitstoffen 25 X 70 1.750 kgr. Vet 4 X 70 0.280 kgr. Koolhydraten 73 X 70 5.110 kgr. Men ziet dadelijk dat dit voeder daarom trent voldoende zou zijn om eene koe van 500 kgr. die dagelijks 15 20 kgr. melk geeft, te voederen. Die cijfers toonen ons ook dat het weide gras de verschillende voedende stoffen in goede evenredigheid bevat, om een goed rant soen te vormen. Daaruit mogen wij beslui ten, "dat eene melkkoe heel goed kan ge voederd worden met gras, op voorwaarde dat zij er genoeg onlvange. Weinig andere voeders zijn in dat geval. Het gras heeft daarenboven ook nog het voordeel in groote hoeveelheid te mogen genomen worden, zonder nadee- lige uitslagen op te leveren. Indien het weidegras ontbreekt, wordt hel gewoonlijk door andere groenvocders, zoo als Engelsch ray-gras, klaver, maïs, enz., ver- vargen. De klaver, en in het algemeen al de vlienderbloemige planten, zijn bijzonder aan bevelingswaardig. niet enkel omdat ze zoo voedzaam zijn dan de andere, maar bijzon derlijk omdat zij veel goedkooper gekweekt worden, en den grond verbeteren, in plaats van hem uit te putten. De andere groen vocders dienen bijzonderlijk om de klaver ie vervangen, wanneer deze begint te out broken. Bijgevolg, een rantsoen dat enkel groe.n- voeder bevat kan heel goed zijn. Indien de gi oenvoeders ontbreken, is men verplicht andere voeders bij te geven, om vol doende opbrengsten tc bekomen. 1)ï voeders die men bijvoegt, noemt men krachtvoeders. Dc keus der zomcrkrachtvocders is gemak kelijker dan de keus der winterkrachtvocders. in den winter roet men bijzonder eiwitrijke krachtvoeedrs toedienen. In den zomer is dat niet zoo noodig daar de groenvoeders, welke het hoofdvocder vormen, veel rijker zijn in eiwitstoffen dan de hoofdvoeders van het win terseizoen. Diensvolgens worden de min ei witrijke voeders voordeeljger gebruikt in den zomer dan in den winter. Wij willen daarom niet beweren dat de eiwitrijke voeders "s zomers niet voordeclig zijn. Alles hangt af van den prijs en van de andere voeders waarover men beschikt, cm een rantsoen te vormen, dat goedkoop en wel samengesteld is. In de keus der krachtvoeders moet men ook reke ning houden van de eigenaardige werking der voeders. Zoo leert dc ondervinding dat lijn- meel, aardnoolmeel, scsaammeel, maïs, enz., in groote hoeveelheid toegediend, meehelpen om zachle boter tc bekomen, terwijl katoen- meef in koud water geroerd, kokosko.k, foggc- mccl. roggebrood enz., harde boter verschaffen. C. Colpaert, Landbouw-ingenicur. Dc horzelvlieg, gewoonlijk biesworm ge noemd, is eene zwartachtige en zeer behaarde vlieg, die min of meer gelijkt aan eene koei- hommel, in het klein, doch zij is tweevleu- gelig. Zij is een goede centimeter lang, ros aan den pop van het achterlijf, dat scherp is bij de wijfjes en afgerond bij het mannetje. Deze vlieg dwaalt in Juli en Augusti rond, hoofdzakelijk op heete dagen cn legt gedurende dien tijd hare eieren. Tot nu toe heeft men nog niet kunnen vaststellen waar zij hare eieren legt cn hoe de wormen onder de huid der runderen die deze eieren af de hieruit voortgekomen larven zouden afiikken. Deze larven of wormen zouden zich dan in den slokdarm vastnestelen en denzelvcn ua cenigen tijd doorboren, om aldus tot on der de huid te geraken. Uit ernstige opzoekingen blijkt dat men, van af Juli tot ten laatste in Mei volgende deze laivcn ontwaart in den slokdarm en in het rnggeincrg kanaal van het weidevee. Ongeveer zes maanden na hel rondzwermen der horzelvlieg ontmoet men de larven onder de huid der runderen, waar zij zeer spoedig in omvang toenemen en aldus de zoogezegde worrrbuileu doen ontstaan. Deze onder de huid zittende horzelmaden worden door de landbouwers gewoonlijk bieswormen genoemd. Men neemt waar dat de runderhorzel bij voorkeur de jonge dieren aantast. Eens dat het dier 3 jaar oud is, wordt het zeldzamer door dit kerfdier aangevallen. De bieswormen hebben oorspronkelijk eene witte kleur, dcch worden langzamerhand bruin. Iedere worm boort door de huid een gat varonom te kunnen ademen. Wanneer de worm volwassen is, kruipt liij langs dit gat naar buiten, valt op den grond, kruipt in de aarde waar hij verpopt. Uit deze pop ontstaat, na een dertigtal dagen, het volkomen insect de horzelvlieg. Schade. Dc wennen der horzelvlieg ontwaart men het meest inden rug van het dier, bijgevolg in het meest waardevolle deel der huid, de zoo genoemde kern. Hierdoor veroorzaken de wor men groote schade, niet alléén door eene aan zienlijke waardevermindering der huiden, maar ook aan de melk en vleeschopbrcngsl. Men berekent dat de schade door de bies- wermen veroorzaakt gemiddeld 5 tot 6 frs. per huid bedraagt Door de aanzienlijke waterachtige of gal achtige afscheidingen en etteringen in de om geving der bieswormen kunnen ook bedui dende vleeschdeelen voor het verbruik on geschikt worden. De melkopbrengst der koeien wordt door deze woekeraars verminderd. Volgens zekere deskundigen zouden de bies wormen bij de melkkoeien eene vermindering van mclkgifte teweeg brengen van minstens 200 liters per dier en per jaar, zij een verlies van minstens 30 franks per koei. Dc vclbeesten ondergaan ook aanzienlijke verliezen door de bieswormen. Men schat in het algemeen dat, wanneer de bieswormen talrijk zijn, de schade bij de vclbeesten minstens 20 franks per dier bedraagt en ongeveer de helft wanneer er slechts eenigen zijn, dus gemiddeld 15 franks per kop. De kweekdieren lijden ook veel door do bieswormen en. ingevolge het min of meer

HISTORISCHE KRANTEN

Het Veld (1914) | 1914 | | pagina 2